Thứ Tư, ngày 26 tháng 1 năm 2022 - 12:50:19 AM
Trang chủ » Chính trị - Xã hội » Tin tức trong tỉnh
Đăng ngày: 02/12/2021 - 7:39:46 PM | Lượt xem: 21 | VH(st)

Xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Xây dựng, củng cố, và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân là nhiệm vụ quan trọng góp phần tăng cường toàn diện công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Đảng tại khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay; tạo động lực thúc đẩy đội ngũ doanh nhân, chủ sử dụng lao động nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại tỉnh Hưng Yên, những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh tăng cường xây dựng và phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, so với số lượng, quy mô các đơn vị tư nhân trên địa bàn tỉnh đang cho thấy có “điểm nghẽn” trong công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên khu vực này. Để công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân đạt kết quả cao hơn nữa, đáp ứng yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cần thực hiện những giải pháp mang tính hệ thống, đồng bộ và tổng thể lâu dài, có tính khả thi và sát với thực tiễn của tỉnh.

Bài 1: Những nút thắt, điểm nghẽn
Tính đến ngày 31.12.2020 tỉnh Hưng Yên có 78 đơn vị kinh tế tư nhân có tổ chức đảng và 1.805 đảng viên đang làm việc tại các đơn vị kinh tế tư nhân. Số liệu đó cho thấy rõ công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên ở khu vực kinh tế tư nhân thời gian qua còn rất khiêm tốn so với 7.594 đơn vị và 210.211 lao động  đang làm việc trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh. Vậy đâu là nguyên nhân khiến việc xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân chưa đạt mục tiêu đề ra?
Sự lớn mạnh của khu vực kinh tế tư nhân
Thực tiễn sau 35 năm đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế tư nhân trong cả nước đã phát triển rộng khắp. Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định kinh tế tư nhân  là động lực quan trọng của nền kinh tế. Kinh tế tư nhân liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, chiếm tỷ trọng 39% - 40% GDP; thu hút khoảng 85% lực lượng lao động của nền kinh tế, góp phần quan trọng trong huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.
Giờ sản xuất tại Công ty cổ phần may và thương mại quốc tế Indico
Ở tỉnh Hưng Yên, kinh tế tư nhân ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và quy mô. Toàn tỉnh hiện có 7.594 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho trên 210 nghìn lao động. Ngoài ra còn hàng chục nghìn hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hộ và cá nhân kinh doanh cá thể. Sự phát triển lớn mạnh cả về số lượng và quy mô đã đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Trong những năm gần đây, tỷ trọng GRDP của khu vực kinh tế tư nhân (bao gồm cả kinh tế cá thể) duy trì ổn định từ 35% - 46%. Năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 16.627 tỷ đồng thì thu từ kinh tế tư nhân đạt trên 7.500 tỷ đồng, chiếm 46,15%.
Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của đơn vị kinh tế tư nhân trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là làm sao để chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về khởi nghiệp được thể hiện không chỉ ở quan điểm, cơ chế, thể chế mà thể hiện ở vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Qua đó sẽ phát huy hơn nữa tiềm năng của kinh tế tư nhân cũng như hướng đến sự phát triển của một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa… Do đó Đảng đã có nhiều văn bản quy định, hướng dẫn việc xây dựng và phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Đồng thời, luôn được bổ sung và phát triển nhằm để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.
Trên cơ sở quan điểm, chủ trương của Đảng, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tiễn, những năm qua Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp. Qua đó, bồi dưỡng phát triển những quần chúng ưu tú là người lao động trở thành đảng viên để tuyên truyền, vận động sâu rộng hơn nữa chủ doanh nghiệp và người lao động chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như bảo vệ lợi ích hợp pháp cho chính doanh nghiệp và cho người lao động.
Những nút thắt, điểm nghẽn
Chủ trương là vậy, tuy nhiên, số doanh nghiệp trên địa bàn có tổ chức đảng còn ít, không đạt mục tiêu đề ra; việc kết nạp Đảng đối với người lao động, nhất là chủ doanh nghiệp còn rất khiêm tốn. Toàn tỉnh hiện có 78 doanh nghiệp có tổ chức đảng/7594 đơn vị kinh tế tư nhân, chiếm 0,1%; 1.805 đảng viên/210.211 lao động. Riêng trong giai đoạn 2016 – 2020, mỗi năm chỉ phát triển được khoảng 100 đảng viên; từ năm 2017 đến nay mới chỉ kết nạp được 2 chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Nhiều địa phương, đơn vị, số doanh nghiệp lớn nhưng doanh nghiệp có tổ chức đảng lại rất ít.
Kết nạp Đảng tại Công ty cổ phần may Hưng Phát T&M
Điển hình như huyện Văn Lâm, tính đến tháng 6.2021, trên địa bàn huyện có 1.366 doanh nghiệp nhưng chỉ có 2 doanh nghiệp thành lập tổ chức đảng, trong đó có 1 doanh nghiệp có chi bộ trực thuộc Huyện ủy và 1 doanh nghiệp có chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở. Trên địa bàn thị xã Mỹ Hào có 1.019 doanh nghiệp thuộc loại hình công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; ngoài ra có 64 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thu hút trên 18 nghìn lao động, tuy nhiên hiện mới có 9 đơn vị kinh tế tư nhân thành lập chi bộ; huyện Yên Mỹ có 1.195 đơn vị kinh tế tư nhân nhưng mới có 9 đơn vị có tổ chức đảng; tính đến tháng 9.2021, trong các khu công nghiệp có 479 dự án đầu tư, trong đó có 407 dự án đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho khoảng 70 nghìn lao động, tuy nhiên hiện mới chỉ có 3 đơn vị có tổ chức đảng và 234 đảng viên đang sinh hoạt tại các tổ chức cơ sở đảng hoặc địa phương nơi cư trú…
Tìm hiểu nguyên nhân chúng tôi nhận thấy “điểm nghẽn” lớn nhất, chưa được tháo gỡ trong công tác phát triển tổ chức đảng trong khu vực kinh tế tư nhân phần lớn do doanh nghiệp chưa xem phát triển tổ chức đảng là mục tiêu trong phát triển của doanh nghiệp; cán bộ, người lao động không xác định đúng đắn động cơ, lý tưởng để phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Việc phát huy vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp còn lúng túng, chưa xây dựng được quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa tổ chức đảng với chủ doanh nghiệp, chưa thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, trong đảm bảo lợi ích hài hòa giữa chủ doanh nghiệp và người lao động; việc triển khai nghiên cứu các văn bản, nghị quyết của Đảng cũng như việc yêu cầu báo cáo công tác xây dựng Đảng chưa sát thực với doanh nghiệp dẫn đến có một số đơn vị có tổ chức đảng nhưng hoạt động không thường xuyên, có đơn vị lại giải thể chi bộ. Cũng có chủ doanh nghiệp thẳng thắn bày tỏ quan điểm tập trung sản xuất, kinh doanh đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp hoặc có tâm lý lo ngại ràng buộc về mặt chính trị, tổ chức cũng  như việc tham gia sinh hoạt các tổ chức ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh… Do đó, chủ doanh nghiệp chưa quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên cũng như việc thành lập và triển khai các hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể. Mặt khác, không ít người lao động thường xuyên thay đổi chỗ ở, nơi làm việc nên chưa thật sự mặn mà tham gia vào các tổ chức, phấn đấu trở thành đảng viên…  Cùng với đó, có không ít công nhân, người lao động chỉ quan tâm đến điều kiện sản xuất và thu nhập, ít quan tâm đến hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể. Có lao động cho rằng, vào Đảng phải tham gia sinh hoạt, đóng đảng phí sẽ mất thêm một khoản thu nhập, ảnh hưởng đến thời gian sản xuất, kinh doanh, chăm sóc bản thân và gia đình…
Một nguyên nhân nữa là do cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, nhất là cấp cơ sở chưa sâu sát; còn lúng túng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như tuyên truyền, vận động, tập hợp, thuyết phục người lao động, củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên; chưa gắn được trách nhiệm, quyền lợi của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp và người lao động với Đảng.  Cơ chế phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng trong tổ chức thực hiện chưa có sự đồng thuận, thống nhất cao về phương pháp. Công tác tuyên truyền, vận động việc thành lập và hướng dẫn việc sinh hoạt chi bộ còn bộc lộ nhiều thiếu sót cả về nội dung, hình thức và phương pháp.
Về thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân nói chung, xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong khu vực này nói riêng, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị trong khu vực kinh tế tư nhân được phát triển. Đồng chí cũng ghi nhận sự đóng góp quan trọng của khu vực này vào sự phát triển chung của tỉnh. Tuy nhiên, công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đảng viên ở khu vực này còn nhiều hạn chế. Trong đó nguyên nhân đầu tiên phải chỉ ra đó là một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân; còn có tư tưởng ngại khó, thiếu kiên trì tuyên truyền, vận động; việc tuyên truyền, vận động chưa sát thực; thiếu kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện. Trong xây dựng quy chế làm việc chưa bám sát quy định của Ban Bí thư, hướng dẫn của tỉnh và tình hình thực tiễn của các đơn vị, nhất là mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy, tổ chức đảng với chủ doanh nghiệp. Một số cấp ủy, địa phương chưa thật sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đơn vị đóng trên địa bàn. Từ đó, ảnh hưởng tới chất lượng công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên. Việc chọn cử cán bộ tâm huyết và có năng lực chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ vận động, tuyên truyền xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên cũng như đảm đương nhiệm vụ hỗ trợ cơ sở trong giai đoạn đầu thành lập còn hạn chế. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân còn nhiều khó khăn, nhưng dù khó khăn chúng ta cũng phải thực hiện. Việc thực hiện sẽ hiệu quả nếu các cấp, các ngành phối hợp triển khai thực hiện với quyết tâm cao, có trách nhiệm, nhất là gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác này…
Ông Vũ Văn Đường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may và thương mại quốc tế INDICO (Kim Động):
Ông Vũ Văn Đường
Là chủ doanh nghiệp, tôi luôn tạo điều kiện để thành lập tổ chức đảng tại đơn vị. Tháng 5.2011, Chi bộ Công ty cổ phần may và thương mại quốc tế INDICO được thành lập. Tuy nhiên, sau đó đến tháng 7.2012, chi bộ đã giải thể.
Hiện nay, tôi đã được Huyện ủy Kim Động tuyên truyền về  Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 8.10.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  khóa XIX về xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021 -2025 ở tỉnh Hưng Yên, tôi rất đồng tình và sẽ tạo điều kiện để thành lập Chi bộ ở công ty. Thêm vào nữa, hiện giờ, chi bộ doanh nghiệp sẽ trực thuộc Đảng bộ huyện, điều này sẽ tạo điều kiện cho chi bộ, doanh nghiệp thêm gắn bó với cấp ủy, chính quyền địa phương, cập nhật kịp thời các chủ trương, chính sách của địa phương. Ngược lại, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng dễ dàng nắm bắt tâm tư nguyện vọng, vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp để có biện pháp tháo gỡ, tạo điều kiện hỗ trợ.
Ông Nguyễn Thanh Quân, đại diện Công ty Cổ phần Ecotech Hưng Yên:
Ông Nguyễn Thanh Quân
Doanh nghiệp tư nhân, trừ một số doanh nghiệp có quy mô tập đoàn kinh tế lớn, có hệ thống quản lý hiện đại, bài bản, có tầm nhìn chiến lược lâu dài thường có đầy đủ tổ chức cơ sở Đảng, Đoàn thanh niên, Công đoàn… hoạt động đồng bộ để hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh cũng như nâng cao giá trị thương hiệu của doanh nghiệp. Hay một số doanh nghiệp tư nhân, tiền thân là doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa còn giữ được nền nếp sinh hoạt, các tổ chức xã hội như các doanh nghiệp nhà nước. Còn lại là các doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập với mục đích hoạt động đều hướng tới lợi nhuận, mọi mối quan hệ, mọi sự tương tác đều nhằm mang lại lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp, cho chủ doanh nghiệp.
Đối với người lao động thì phần đông từ ngoại tỉnh tới thuê trọ quanh khu vực doanh nghiêp, cuộc sống chưa thực sự ổn định nên chủ yếu chỉ quan tâm tới thời gian làm việc, lương, thưởng…; có tâm lý ngại tham gia các công tác xã hội khác. Còn đối với người lao động là người địa phương thì mục đích là giảm thời gian ở doanh nghiệp, tăng thu nhập, còn các sinh hoạt xã hội khác là ở địa phương nơi cư trú. Vì vậy, nhiều người lao động thường ngại tham gia các hoạt động tại doanh nghiệp, thiếu động cơ và ý chí phấn đấu vào Đảng. Một số trường hợp ưu tú được phát hiện, bồi dưỡng lại khó sắp xếp công việc, thời gian để theo học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng... Thêm vào nữa, người lao động đến từ nhiều địa phương với trình độ nhận thức khác nhau. Do vậy, việc thẩm tra lý lịch người vào Đảng và người thân của người vào Đảng mất nhiều thời gian và công sức. Theo tôi, đây chính là những trở ngại khiến việc thành lập tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân chưa đạt kết quả như mong muốn.
Ông Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Chi bộ Công ty cổ phần may Hưng Phát T&M  (Phù Cừ)
Thực hiện chủ trương của Đảng về việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp, sau khi hiểu rõ về mục đích, vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, năm 2013, với 6 cán bộ, người lao động là đảng viên được chuyển về từ một số đơn vị khác nhau, Công ty cổ phần may Hưng Phát T&M đã thành lập chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ khối các Doanh nghiệp tỉnh (hiện là Đảng bộ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh). Đến cuối năm 2019, chi bộ công ty chuyển về trực thuộc Đảng bộ huyện Phù Cừ.
Ông Nguyễn Văn Mạnh
Sau 8 năm thành lập, chi bộ công ty đã phát triển thêm được 5 đảng viên mới là người lao động của công ty và tiếp nhận 2 đảng viên mới từ đơn vị khác chuyển đến, nâng tổng số đảng viên trong chi bộ lên 13 đồng chí. Đó là sự cố gắng rất cao của ban chi ủy trong việc phối hợp ban giám đốc công ty nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người lao động phấn đấu trở thành đảng viên.
Tuy nhiên, hiện 100% số đảng viên của chi bộ đang làm việc tại các bộ phận hành chính hoặc quản lý ở các xưởng; công ty chưa phát triển được đảng viên là công nhân làm việc trực tiếp tại xưởng may. Nguyên nhân người lao động trực tiếp ở công ty thiếu ý chí, lý tưởng phấn đấu trở thành đảng viên là vì phần lớn họ đã ở tuổi trung niên. Đề nghị cấp ủy cấp trên khi triển khai nghị quyết đến tổ chức đảng ở các doanh nghiệp cần lựa chọn và cụ thể hóa ngắn gọn những nội dung liên quan đến đời sống người dân, người lao động, doanh nghiệp… Có như thế chi bộ ở doanh nghiệp mới dễ triển khai tới đảng viên, người lao động và người lao động có động lực để phấn đấu trở thành đảng viên, tham gia sinh hoạt Đảng.
PV ghi
Nguồn: https://baohungyen.vn

Bài viết khác:

Thăm, tặng quà Tết thương binh và người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hưng Yên

Hưng Yên: Triển khai thần tốc tiêm vắc xin mũi 3

UBND tỉnh thông báo về việc treo cờ Tổ quốc dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Hưng Yên ghi nhận mới 623 ca F0

Hưng Yên triển khai công tác nội vụ, cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng năm 2022

Đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Siết chặt quản lý thị trường hàng hóa thời điểm giáp Tết

Vườn đào Phú Đa nhộn nhịp vào vụ Tết

Tình nguyện vào tâm dịch

Trao cuốn sách “Kẻ thù vô hình” tặng xã Thuần Hưng

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT cấp ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213 868199
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.