Thứ Bảy, ngày 21 tháng 5 năm 2022 - 6:35:29 AM
Trang chủ » Lịch sử, truyền thống » Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh
Đăng ngày: 17/12/2021 - 4:42:51 PM | Lượt xem: 237 | Trần Quốc Toản

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên trong sạch, vững mạnh toàn diện

Trần Quốc Toản
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

 

Trải qua 80 năm thành lập và phát triển, với 19 kỳ tổ chức đại hội, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên luôn phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung trí tuệ, lãnh đạo nhân dân hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
Năm 1929, Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Sài Thị - Chi bộ Cộng sản đầu tiên của tỉnh Hưng Yên ra đời, đáp ứng đòi hỏi bức thiết về một tổ chức cộng sản lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân. Với sự phát triển mạnh mẽ các phong trào đấu tranh trong tỉnh, một số chi bộ cộng sản Đảng tiếp tục được thành lập như: Chi bộ ghép Nhân Dục (huyện Kim Động) - thị xã Hưng Yên; chi bộ ghép Ninh Thôn - Trai Thôn (huyện Ân Thi); chi bộ ghép Quế Lâm - Ải Quan (huyện Phù Cừ); chi bộ Ngải Dương (huyện Văn Lâm). Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Xứ ủy Bắc Kỳ, tháng 7/1941, Hội nghị các chi bộ Đảng tỉnh được tổ chức tại Ninh Thôn (xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi), đã thống nhất cử Ban Tỉnh ủy lâm thời, gồm 5 đồng chí. Đây là mốc son vô cùng quan trọng, đánh dấu việc chính thức thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. Từ đây, Đảng bộ tỉnh không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, lãnh đạo Nhân dân đấu tranh giành chính quyền năm 1945; kháng chiến chống thực dân Pháp và chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, thực hiện tốt nhiệm vụ chi viện cho chiến trường miền Nam, đồng thời tập trung khôi phục, phát triển kinh tế, cải tạo, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Sau 29 năm hợp nhất với tỉnh Hải Dương, ngày 01/01/1997, tỉnh Hưng Yên được tái lập. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIV đã xác định nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, có ý nghĩa quyết định cho sự phát triển của tỉnh là “xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có kiến thức và năng lực, có uy tín cao đủ sức lãnh đạo Nhân dân Hưng Yên vượt qua khó khăn, thử thách...”. Từ xuất phát điểm thấp, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn, tỉnh đã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phá thế độc canh cây lúa và chuyển hướng sang phát triển công nghiệp. Nhiều năm qua, kinh tế của tỉnh duy trì ổn định với chất lượng tăng trưởng tốt; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên.
Trong mọi hoàn cảnh, Đảng bộ tỉnh luôn kiên trì các nguyên tắc tổ chức và hoạt động, có nhiều giải pháp củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Hiện nay, Đảng bộ tỉnh có 13 đảng bộ trực thuộc, 552 tổ chức cơ sở đảng với trên 69.600 đảng viên. Công tác chính trị tư tưởng thường xuyên được tăng cường. Công tác cán bộ được chú trọng. Hoạt động kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới. Nhiều chương trình, đề án về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được ban hành như: Chương trình “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, giải quyết cơ sở đảng yếu kém, nâng cao chất lượng đảng viên giai đoạn 2006 - 2010”; “Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở xã phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh, giai đoạn 2011 - 2015”; các đề án “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở”; “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân”; “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 góp phần tăng cường xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh”...
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, có trên 7 nghìn lượt cán bộ, đảng viên được cử đi đào tạo về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; gần 67 nghìn lượt học viên được bồi dưỡng theo chức danh, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và cập nhật kiến thức mới. Công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên được quan tâm. Trung bình mỗi năm kết nạp trên 1.500 đảng viên mới. 100% thôn, tổ dân phố có tổ chức đảng; chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố được thực hiện hiệu quả. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên ngày càng rõ về tiêu chí, tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, hiệu quả và thực chất. Giai đoạn 2010 - 2020, số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 99%, trong đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20%. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 100% cán bộ, đảng viên cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng và thực hiện quy định tiêu chuẩn, chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức của ngành, đơn vị phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao ý thức đạo đức công vụ và chất lượng cán bộ, đảng viên. Phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở có nhiều đổi mới; quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững.
 Kết quả quan trọng trong tổ chức, sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ lề lối, phương thức làm việc các cơ quan hành chính nhà nước gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; cải cách hành chính; giảm đầu mối trung gian, cấp phó, biên chế ở nhiều cơ quan, đơn vị. Vai trò, chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân các cấp được nâng cao.
Có thể khẳng định, 80 năm ra đời và phát triển, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã trưởng thành về mọi mặt, lãnh đạo nhân dân hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, góp phần không nhỏ vào những thành tựu chung của đất nước. Tuy vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: Công tác tư tưởng có lúc, có nơi chưa kịp thời; còn hiện tượng cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng bị xử lý kỷ luật; tự phê bình và phê bình tại một số tổ chức đảng chưa thật sự nghiêm túc…; song, trước những yêu cầu của thực tiễn, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện trở thành yêu cầu quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng ngày càng tốt hơn sự kỳ vọng, xứng đáng với sự gửi gắm niềm tin của Nhân dân.
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thời gian tới, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng cần tập trung: (1) Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, nói đi đôi với làm, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (2) Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. (3) Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. (4) Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Theo Bản tin TBNB

Bài viết khác:

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khởi công một số dự án giao thông

Thông cáo báo chí về việc tổ chức Lễ khởi công, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và ký bản ghi nhớ hợp tác đầu tư chào mừng Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên

Tự hào về sự phát triển của tỉnh

Những người con ưu tú xứ Nhãn

Một số hình ảnh Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Xây dựng Hưng Yên ngày càng “Hưng” và ngày càng “Yên” hơn nữa

Kỷ niệm trọng thể 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các anh hùng liệt sỹ

Tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên

Phát triển kinh tế gắn với ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT cấp ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213 868199
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.