Chủ Nhật, ngày 5 tháng 12 năm 2021 - 6:10:41 PM
Trang chủ » Lịch sử, truyền thống » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 30/07/2021 - 7:43:47 AM | Lượt xem: 227 | Lê Xuân Tiến

CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG - 91 NĂM CHẶNG ĐƯỜNG VẺ VANG

Lê Xuân Tiến
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ngày 01/8/1930, sau khi tài liệu của Ban Cổ động và Tuyên truyền về “Ngày Quốc tế đỏ” được ban hành, hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình cách mạng đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc đã liên tiếp nổ ra. Từ đây, sức mạnh công tác tuyên truyền của Đảng đã đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam với mốc son chói lọi: NGÀY 01 THÁNG 8. Cùng với quá trình xây dựng và phát triển của ngành Tuyên giáo cả nước trong 91 năm qua, ngành Tuyên giáo Hưng Yên cũng được hình thành và phát triển từ sớm, tích cực truyền bá đường lối cách mạng của Đảng, trang bị nhận thức tư tưởng cho quần chúng, góp phần đưa phong trào cách mạng chống thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.
Tháng 8/1947, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Hưng Yên được thành lập với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là nghiên cứu chương trình học tập, huấn luyện cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp huyện và ban chi ủy các xã, chi bộ; tuyên truyền thời sự và các thông tin khác. Từ tháng 10/1949, các bộ phận tuyên truyền, ấn loát, văn thư tập trung lại làm một, được gọi là Ban Tuyên truyền. Bộ phận có nhiệm vụ huấn luyện chương trình và mở lớp bồi dưỡng cho cán bộ các cấp được gọi là Ban Huấn luyện. Năm 1950, Ban Huấn luyện và Ban Tuyên truyền sáp nhập thành Ban Tuyên truyền. Đầu năm 1955, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy được đổi thành Ty Tuyên truyền, gồm hai bộ phận: Bộ phận tuyên truyền chính sách và Bộ phận bồi dưỡng, đào tạo. Năm 1959, Ty Tuyên truyền được đổi thành Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ, gồm ba bộ phận: Bộ phận tuyên truyền, Bộ phận huấn luyện và Văn phòng ban. Năm 1968, Hưng Yên và Hải Dương hợp nhất thành tỉnh Hải Hưng, theo đó Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy của hai tỉnh hợp nhất thành Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Hải Hưng. Tháng 12/1985, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Hưng sáp nhập Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Tỉnh ủy (thành lập tháng 4/1963), Ban Khoa giáo Tỉnh ủy (thành lập tháng 6/1973) lấy tên là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Sau gần 29 năm hợp nhất, ngày 01/01/1997, cùng với sự kiện tái lập tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hưng Yên được tái lập.
Trải qua 91 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo cả nước nói chung, ngành Tuyên giáo Hưng Yên nói riêng đã không ngừng phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, phát huy tốt truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng bộ tỉnh giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những năm kháng chiến chống Pháp, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo của tỉnh đã tập trung tuyên truyền các phong trào thi đua diệt giặc đói, giặc dốt, đồng thời tập trung giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tích cực tiến công, ý chí quyết thắng, quyết tâm cùng cả nước tham gia vào sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc thắng lợi. Nhờ làm tốt công tác tư tưởng, quân và dân Hưng Yên đã chung sức, chung lòng, nhất tề nổi dậy “diệt bốt phá tề, luồn sâu đánh hiểm” để giành tự do. Hưng Yên trở thành tỉnh có phong trào chiến tranh nhân dân phát triển cao ở vùng đồng bằng Bắc bộ, nhiều chiến công được lập, được Bác Hồ khen, tặng Cờ “Đoàn kết nhân dân đánh thắng giặc Pháp”.
Trong thời kỳ vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa tiến hành kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thành quả của công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh giai đoạn này đóng vai trò trọng yếu trong việc khơi dậy ý chí, sức mạnh quần chúng, cổ vũ động viên đồng bào, chiến sĩ toàn tỉnh hăng hái thi đua trên mặt trận lao động, sản xuất, xây dựng hậu phương vững chắc cho tiền tuyến miền Nam. Ở bất cứ mặt trận nào, người Hưng Yên cũng thể hiện một tinh thần quật cường, quyết chiến, quyết thắng vì một đất nước thống nhất và đã giành được nhiều kết quả to lớn. Hưng Yên được Chủ tịch Hồ Chí Minh 4 lần tặng Cờ luân lưu làm thủy lợi khá nhất miền Bắc, Cờ tỉnh làm công tác giao thông nông thôn khá nhất miền Bắc. Là tỉnh đi đầu trong phong trào bổ túc văn hóa, dần xóa nạn mù chữ, được Trung ương Đảng thưởng Cờ dẫn đầu về bổ túc văn hóa, được Bác gửi thư khen, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và sau đó là Huân chương Lao động hạng Nhì về bổ túc văn hóa.
Giai đoạn hợp nhất thành tỉnh Hải Hưng, công tác Tuyên giáo tiếp tục được coi là nhiệm vụ hàng đầu, với mục tiêu tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khơi dậy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng chủ nghĩa xã hội, củng cố quốc phòng, đánh bại các cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, tiếp tục chi viện cho tiền tuyến miền Nam. Tỉnh Hải Hưng đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương kháng chiến hạng Nhất và hai lần thưởng Cờ luân lưu Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.
Bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là từ sau ngày Hưng Yên được tái lập, bên cạnh những thuận lợi, phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, song ngành Tuyên giáo tỉnh đã từng bước vượt qua, bám sát tình hình thực tiễn, làm chủ trận địa tư tưởng triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ công tác Tuyên giáo. Nhiều cách làm mới, ý tưởng sáng tạo được áp dụng đã bước đầu khẳng định hướng đi đúng, đem lại hiệu quả thiết thực.
Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã tích cực tham mưu với cấp ủy từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy phù hợp với chủ trương của Đảng, sát thực với tình hình thực tiễn của địa phương; công tác sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Công tác tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên. Công tác định hướng, tuyên truyền có sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung, triển khai đa dạng về hình thức, tận dụng tối đa, kết hợp hài hòa các hình thức truyền thống với các hình thức hiện đại trên nền tảng công nghệ thông tin, mạng xã hội; việc chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí được duy trì thường xuyên và từng bước đổi mới, định hướng dư luận đạt hiệu quả cao. Công tác văn hóa, văn nghệ, công tác khoa giáo, nhất là hoạt động phối hợp giữa ban tuyên giáo với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm được thực hiện nền nếp. Công tác giáo dục lý luận chính trị đã được triển khai tích cực, hiệu quả; việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản tài liệu, sách lịch sử đảng bộ địa phương được chú trọng... Tích cực dự báo sát tình hình, chỉ đạo quyết liệt đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…
Có thể khẳng định, ngành Tuyên giáo đã đóng góp một phần quan trọng vào những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực mà nghị quyết các kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, nhất là những thành tựu đạt được sau gần 25 năm tái lập tỉnh. Kết quả công tác Tuyên giáo toàn tỉnh đã đạt được cả về bề rộng và chiều sâu, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị và đạo đức, vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Từ một tỉnh thuần nông, điểm xuất phát kinh tế thấp trở thành tỉnh đang trên đà phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao, diện mạo đô thị và nông thôn ngày một khởi sắc. Kinh tế hằng năm đều tăng trưởng cao hơn bình quân chung của cả nước; so với năm 1997, đến nay giá trị sản xuất công nghiệp tăng gấp 90,63 lần, thu ngân sách tăng gấp gần 200 lần. Từ một tỉnh nằm trong nhóm 3 tỉnh có số thu thấp nhất cả nước; đến năm 2017, đã nằm trong nhóm 16 tỉnh, thành phố tự cân đối thu chi và có đóng góp với ngân sách Trung ương. Tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Vị thế của Hưng Yên ngày càng được khẳng định và nâng cao, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.
Phát huy những thành tích đã đạt được trong suốt 91 năm xây dựng và trưởng thành, nhận thức rõ về sứ mệnh to lớn của mình, trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo cần phát huy năng lực, phẩm chất, trí tuệ, trách nhiệm, đẩy mạnh toàn diện, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác Tuyên giáo trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0; tập trung tuyên truyền khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết thống nhất vì mục tiêu “xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững”.
 

Bài viết khác:

Những đóng góp của đồng chí Hồ Tùng Mậu trên các cương vị ở Liên khu IV và Thanh tra Chính phủ (1945-1951)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Tấm gương mẫu mực về phẩm chất đạo đức cách mạng

Hơn 11.000 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 21/8

Võ Nguyên Giáp với “Thủ đô“ của khu giải phóng

Bài học về lòng yêu nước và đại đoàn kết toàn dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám với công cuộc chống đại dịch COVID-19 hiện nay

Cách mạng Tháng Tám – Đỉnh cao hội tụ sức mạnh “ý Đảng, lòng Dân”

Sức sống trường tồn của Cách mạng tháng Tám với dân tộc Việt Nam

Ngọn lửa bất diệt của tinh thần cách mạng

Sức mạnh nhân dân là cội nguồn của thắng lợi

Tác động của Quốc tế Cộng sản với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT cấp ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213 868199
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.