Chủ Nhật, ngày 5 tháng 2 năm 2023 - 6:59:33 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 25/11/2022 - 1:57:44 PM | Lượt xem: 410 | VH(st)

Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao

Ngày 3/11/2022, Tỉnh uỷ ban hành Chương trình hành động số 29-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 18-NQ/TW), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện như sau:
I-    MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1- Mục đích
- Tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong việc quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết đề ra. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy; hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể của tỉnh và Nhân dân trong xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đất đai, tổ chức thực hiện Nghị quyết để sớm đưa Nghị quyết số 18-NQ/TW đi vào cuộc sống.
2- Yêu cầu
Xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và lộ trình triển khai thực hiện; xây dựng các cơ chế, chính sách, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Trung ương theo thẩm quyền; giải quyết tốt những vấn đề bất cập, vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất đai và đáp ứng yêu cầu mới của thực tiễn đặt ra, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
II- MỤC TIÊU
Hoàn thiện các cơ chế, chính sách của tỉnh về quản lý và sử dụng đất đai đồng bộ, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về đất đai, pháp luật có liên quan; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước nhằm bảo đảm phân bổ, sử dụng đất đai hợp lý, đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả cao nhất, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững; bảo đảm lợi ích quốc gia, lợi ích người dân, lợi ích cộng đồng trước mắt cũng như lâu dài. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, sử dụng lãng phí nguồn lực đất đai, giữ vững trật tự, kỷ cương trong quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh; phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất để góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.
III- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1- Thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến sâu rộng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân thống nhất nhận thức, hiểu đúng, đầy đủ về đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu, thống nhất quản lý, nhất là quyền và nghĩa vụ của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước giao quyền sử dụng đất và những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 18-NQ/TW.
2- Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
2.1- Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
Nâng cao chất lượng và hoàn thành quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trong từng thời kỳ. Quy hoạch tỉnh, quy hoạch đất đai và các quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất phải bảo đảm có tầm nhìn chiến lược dài hạn, có tính kế thừa, thống nhất, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ, thúc đẩy lẫn nhau để phát triển, khai thác có hiệu quả cao nhất tiềm năng, thế mạnh, đặc biệt là đất đai của tỉnh. Có phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai, phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất hợp lý, phù hợp với nhu cầu và định hướng sử dụng đất, đáp ứng được yêu cầu phát triển trong từng thời kỳ. Nâng cao chất lượng và bảo đảm tiến độ việc phê duyệt, ban hành kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện.
2.2- Thực hiện nghiêm các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
- Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất bảo đảm đúng quy định pháp luật và chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Xác định đúng mục đích sử dụng đất các dự án, người sử dụng đất trên địa bàn được giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất hoặc được giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định. Việc giao đất, cho thuê đất phải bảo đảm công khai, minh bạch, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục quy định. Cơ bản thực hiện hình thức cho thuê đất trả tiền hằng năm và quy định cụ thể các trường hợp trả tiền một lần.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát phát hiện; kiên quyết xử lý các dự án sử dụng đất không đúng mục đích, các dự án chậm tiến độ, sử dụng đất lãng phí, không hiệu quả, vi phạm pháp luật về đất đai; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, vi phạm quy định về đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất.
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là đất trồng lúa, đất của các doanh nghiệp nhà nước thoái vốn, cổ phần hoá, đất công ích và các loại đất được sử dụng đa mục đích; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.
2.3- Hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
- Việc thu hồi đất phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật; việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải bảo đảm công khai, minh bạch, hài hoà lợi ích của Nhà nước, của người có đất bị thu hồi, nhà đầu tư theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm ổn định đời sống, sản xuất và chỗ ở của người dân bị thu hồi đất, thực hiện có hiệu quả việc đào tạo nghề, tạo việc làm, tổ chức lại sản xuất, ổn định đời sống cho người có đất bị thu hồi; có quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để sau khi thu hồi đất thì người dân có đất bị thu hồi phải có chỗ ở, bảo đảm cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Tiếp tục thực hiện thí điểm và sớm tổng kết chủ trương tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư để thực hiện trước theo quy định của pháp luật.
- Rà soát, kịp thời phát hiện, sửa đổi những bất cập trong quy định hiện hành của tỉnh về quản lý, sử dụng đất đai, nhất là xác định giá đất cụ thể, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phân cấp quản lý, hồ sơ, thủ tục đất đai, quy định về quản lý các loại đất bảo đảm phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật.
2.4- Nâng cao chất lượng công tác định giá đất
- Có cơ chế hữu hiệu để nâng cao chất lượng công tác định giá đất, bảo đảm tính độc lập của Hội đồng thẩm định giá đất, lựa chọn tổ chức tư vấn xác định giá đất có năng lực, trình độ và đạo đức tốt. Kiện toàn và nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác định giá đất cấp tỉnh, cấp huyện.
- Đẩy nhanh tiến độ định giá đất; việc xác định giá đất phải bảo đảm chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch, phù hợp với giá thị trường tại thời điểm định giá đất. Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về giá đất trên địa bàn tỉnh.
2.5- Hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai 
Tham gia với Trung ương hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, tài chính về đất đai để tránh thất thu thuế, hạn chế đầu cơ đất đai, đồng thời có chính sách ưu đãi phù hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
2.6- Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất
Xây dựng hệ thống thông tin thị trường bất động sản gắn với thông tin đất đai; có chính sách khuyến khích phát triển thị trường quyền sử dụng đất, nhất là thị trường cho thuê đất nông nghiệp. Hoàn thiện cơ sở pháp lý và tăng cường thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch bất động sản. Có cơ chế bảo đảm thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững; kiểm soát chặt chẽ, khắc phục tình trạng đầu cơ đất đai.
2.7- Hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp
Tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng đất nông nghiệp được chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi mục đích sản xuất cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch. Tăng cường quản lý chất lượng đất, khắc phục tình trạng thoái hoá, suy giảm chất lượng đất. Quản lý chặt chẽ đất nông nghiệp, đặc biệt đất trồng lúa.
2.8- Xây dựng các quy định pháp luật đối với quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích
Hoàn thiện các quy định về đất ở kết hợp với thương mại, dịch vụ; đất nông nghiệp kết hợp với thương mại, dịch vụ; đất dự án du lịch có yếu tố tâm linh.
3- Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai
- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai; bố trí nguồn lực hợp lý để xây dựng, hoàn thiện đúng tiến độ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai; bảo đảm quản lý, vận hành, kết nối và chia sẻ thông tin tập trung, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; thực hiện đăng ký bắt buộc về quyền sử dụng đất và mọi biến động đất đai, đồng thời có chế tài cụ thể, đồng bộ ngăn chặn các trường hợp giao dịch không đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước.
- Rà soát, hoàn thiện các quy trình, thủ tục, hồ sơ về đất đai để áp dụng thống nhất trong toàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết các thủ tục về đất đai, nhất là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai.
- Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực của các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai. Có cơ chế đầu tư, chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ, công chức ngành quản lý đất đai; nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại.
- Tập trung nguồn lực đầu tư cho công tác điều tra, đánh giá tài nguyên đất; thống kê, kiểm kê đất đai; giám sát sử dụng đất; bảo vệ, cải tạo và phục hồi chất lượng đất nhằm quản lý chặt chẽ về số lượng, chất lượng đất phục vụ cho lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, làm cơ sở sử dụng đất bền vững.
4- Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đất đai
Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của Đảng, chính quyền các cấp trong việc quản lý, sử dụng đất đai, tổ chức đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đất đai. Tiến hành kiểm tra, thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của các ngành, các cấp; thực hiện phương châm giải quyết triệt để tranh chấp về đất đai từ cơ sở, tránh vượt cấp lên Trung ương. Quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát khi phát hiện vụ việc vi phạm có dấu hiệu hình sự về quản lý, sử dụng đất đai thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
5- Tập trung giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất
- Tập trung chỉ đạo quyết liệt và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan và chính quyền các cấp trong khắc phục, xử lý những vi phạm, hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc về đất đai theo kết luận, kiến nghị của các cơ quan Kiểm tra, Thanh tra, Kiểm toán.
- Giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc về quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại, những kiến nghị của cử tri và khiếu kiện kéo dài của người dân theo quy định.
6- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong quản lý và sử dụng đất
- Đổi mới hình thức, nội dung và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai; nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về đất đai, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm thuộc phạm vi mình phụ trách, quản lý.
- Tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và Nhân dân; phát hiện và phản ánh kịp thời những vướng mắc, bất cập, sai phạm trong thi hành chính sách, pháp luật về đất đai để xử lý kịp thời, hiệu quả.
IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xây dựng kế hoạch, chương trình quán triệt, triển khai thực hiện, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của ngành, đơn vị, địa phương (có phụ lục kèm theo); thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Chương trình hành động này.
2- Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách của tỉnh liên quan đến đất đai, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, đồng thời tăng cường công tác quản lý, thanh tra, giám sát việc triển khai thực hiện theo luật định (có phụ lục kèm theo).
3- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo định hướng các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về đất đai (có phụ lục kèm theo). .
4- Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cấp, ngành, cơ quan liên quan tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Chương trình hành động này; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện theo quy định.
Nguồn: https://baohungyen.vn

Bài viết khác:

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 2/2

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc

Ra mắt Bộ sách thường thức chính trị

Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi vẻ vang

Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc bản chất Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Lễ trao Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 sẽ diễn ra vào tối 3/2

Thủ tướng chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 1/2023

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT cấp ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213 868199
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.