Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023 - 10:29:34 PM
Trang chủ » Giới thiệu chung » Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên
Đăng ngày: 26/02/2019 - 10:12:52 AM | Lượt xem: 28674

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Ban

(Trích Quy chế làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo Quyết định số 206 - QĐ/BTGTU ngày 03/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Điều 9. Phòng Tổng hợp
1. Giúp Lãnh đạo Ban thực hiện biên tập tài liệu, báo cáo công tác tuyên giáo định kỳ (tuần, tháng, quý, năm) và đột xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định. In ấn và phát hành các văn bản, tài liệu... của Ban.
2. Thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp (bao gồm tổ chức, tổng hợp, kết nối các phòng trong Ban); giúp Lãnh đạo Ban về công tác đối nội, đối ngoại.
3. Liên hệ với các cơ quan hữu quan về công việc liên quan đến hoạt động của Lãnh đạo Ban và của Ban.
4. Chủ trì tham mưu tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết công tác tuyên giáo. Phối hợp tham mưu chuẩn bị các điều kiện phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban. Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn hoàn thiện thủ tục thanh, quyết toán gửi Văn phòng Tỉnh ủy.
5. Tham mưu biên tập, phát hành Bản tin Thông báo nội bộ hằng tháng.
6. Tổng hợp, báo cáo về công tác cán bộ, thi đua - khen thưởng, kỷ luật của Ban.
7. Tổ chức tiếp nhận, xử lý công văn, báo chí, tài liệu hàng ngày của cơ quan; quản lý, lưu trữ công văn, tài liệu của Ban gửi đi, công văn gửi đến và hồ sơ cán bộ, công chức trong cơ quan theo quy định.
8. Tổ chức, quản lý, đề xuất trang bị các tài liệu nghiên cứu, sách, báo, tạp chí cần thiết phục vụ cho cán bộ của Ban và các đơn vị có nhu cầu khai thác tài liệu, tư liệu.
9. Đề xuất bố trí tài sản, trang thiết bị phục vụ thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu công tác của Lãnh đạo Ban và của Ban.
10. Giúp Lãnh đạo Ban lập dự toán các công việc, hoạt động chung của cơ quan; tổng hợp dự toán tổng thể của Ban gửi cơ quan có thẩm quyền duyệt.
11. Tham mưu Lãnh đạo Ban tham gia với chính quyền địa phương trong việc vận dụng, thể chế các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan.
12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.
13. Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban về công tác phối hợp:
- Với các cơ quan chức năng tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan trong khối tuyên giáo trực thuộc Tỉnh ủy.
- Với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong công tác cán bộ theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đề xuất chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý, đãi ngộ nhân tài.
- Với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm thuộc lĩnh vực tuyên giáo.
- Với Văn phòng Tỉnh ủy giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và công tác đảm bảo phục vụ theo quy định.
Điều 10. Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản
1. Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Dự báo những diễn biến, xu hướng chính trị tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời tham mưu Lãnh đạo Ban báo cáo, đề xuất với Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.
2. Giúp Lãnh đạo Ban đánh giá hoạt động, nghiên cứu, đề xuất các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, cơ chế, chính sách, giải pháp trong lĩnh vực tuyên truyền - báo chí - xuất bản trình Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành và tổ chức thực hiện.
3. Tham mưu tổ chức kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh về thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Trung ương, của Tỉnh uỷ trong lĩnh vực tuyên truyền - báo chí - xuất bản.
4. Tham mưu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, đề cương tuyên truyền, tổng hợp báo cáo kết quả các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng và các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh.
5. Giúp Lãnh đạo Ban tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội của tỉnh.
6. Tham mưu tổ chức hội nghị báo cáo viên hằng tháng, các hoạt động thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo các chương trình, kế hoạch triển khai của Trung ương và Tỉnh ủy.
7. Giúp lãnh đạo Ban thẩm định, thẩm tra đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh có liên quan đến lĩnh vực tuyên truyền - báo chí - xuất bản trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
8. Tham mưu Lãnh đạo Ban tham gia với chính quyền địa phương trong việc vận dụng, thể chế các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan.
9. Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh về hoạt động thông tin đối ngoại.
10. Nghiên cứu, tham mưu chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản; cơ quan thông tin, tuyên truyền; Hội Nhà báo tỉnh đảm bảo hoạt động đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý báo chí, xuất bản và xử lý những sai phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản.
11. Tham mưu Lãnh đạo Ban công tác phối hợp tuyên truyền với Bộ CHQS tỉnh; tuyên truyền biển, đảo với Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân.
12. Chủ trì tham mưu chuẩn bị các điều kiện phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng. Phối hợp với  Phòng Tổng hợp hoàn thiện thủ tục thanh, quyết toán gửi Văn phòng Tỉnh ủy.
13. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.
Điều 11. Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng
1. Tham mưu Lãnh đạo Ban chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng của tỉnh và đất nước.
2. Tham mưu tổ chức và hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng.
3. Chủ trì, phối hợp tham mưu kế hoạch công tác giáo dục chính trị; hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị; bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác lịch sử Đảng đối với ban tuyên giáo cấp ủy cấp dưới, các đảng bộ cơ sở, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, Trung tâm Chính trị huyện, thị xã, thành phố.
4. Giúp Lãnh đạo Ban sưu tầm, biên soạn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh; hướng dẫn sưu tầm, biên soạn sách lịch sử các ban, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lịch sử đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; đảng bộ xã, phường, thị trấn... Xây dựng đề cương, tài liệu tuyên truyền về truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên; thân thế và sự nghiệp của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị tiền bối cách mạng quê hương Hưng Yên...
5. Giúp Lãnh đạo Ban thẩm định, thẩm tra các đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh có liên quan đến lĩnh vực lý luận chính trị, lịch sử và lịch sử Đảng bộ trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.
6. Tham mưu kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh về thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ trong lĩnh vực có liên quan; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh.
7. Tham mưu Lãnh đạo Ban tham gia với chính quyền địa phương trong việc vận dụng, thể chế các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan.
8. Chủ trì tham mưu chuẩn bị các điều kiện phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng. Phối hợp với  Phòng Tổng hợp hoàn thiện thủ tục thanh, quyết toán gửi Văn phòng Tỉnh ủy.
9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.
Điều 12. Phòng Khoa giáo
1. Tham mưu chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, nhà khoa học và trong sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh.
2. Giúp Lãnh đạo Ban thẩm định, thẩm tra đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh có liên quan đến lĩnh vực khoa giáo trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.
3. Tham mưu Lãnh đạo Ban thực hiện Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm (theo Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của tỉnh).
4. Tham mưu phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học ở địa phương.
5. Tham mưu Lãnh đạo Ban tham gia với chính quyền địa phương trong việc vận dụng, thể chế các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan.
6. Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động trong lĩnh vực công tác khoa giáo của các đơn vị thuộc khối khoa giáo. Tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác khoa giáo.
7. Chủ trì tham mưu chuẩn bị các điều kiện phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng. Phối hợp với  Phòng Tổng hợp hoàn thiện thủ tục thanh, quyết toán gửi Văn phòng Tỉnh ủy.
8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.
Điều 13. Phòng Văn hóa - Văn nghệ
1. Nghiên cứu, tham mưu chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hoá, văn nghệ, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, đảm bảo hoạt động đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khi cần thiết, chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra về mặt quan điểm chính trị, tư tưởng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí... thuộc phạm vi phụ trách. Tham mưu phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ văn nghệ sĩ ở địa phương.
2. Giúp Lãnh đạo Ban thẩm định, thẩm tra các chương trình, đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh có liên quan đến lĩnh vực văn hoá, văn nghệ trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.
3. Tham mưu Lãnh đạo Ban tham gia với chính quyền địa phương trong việc vận dụng, thể chế các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan.
4. Tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.
5. Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
6. Tham mưu điều hành, quản lý và duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử.
7. Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh về thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ trong lĩnh vực văn hoá, văn nghệ; về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
8. Chủ trì tham mưu chuẩn bị các điều kiện phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng. Phối hợp với  Phòng Tổng hợp hoàn thiện thủ tục thanh, quyết toán gửi Văn phòng Tỉnh ủy.
9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.
 

Bài viết khác:

LÃNH ĐẠO BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ

DANH SÁCH CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN CÁC PHÒNG THUỘC BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Kỷ yếu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ HƯNG YÊN QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT cấp ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213 868199
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.