Thứ Bảy, ngày 21 tháng 5 năm 2022 - 5:49:26 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 19/01/2022 - 9:21:37 AM | Lượt xem: 123 | Le Thu (st)

Chào năm mới 2022, vững tin tiến về phía trước!

Cả dân tộc đón chào năm mới 2022 với tâm thế mới, niềm tin mới trong bối cảnh thế giới có nhiều đổi thay, chúng ta đang thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

Chào năm mới 2022, vững tin tiến về phía trước! _Đồ họa: Trung Duy
Năm 2021 đã đi qua với đầy ắp các sự kiện của dân tộc và nhân loại. Đây là năm tình hình trong nước và thế giới có những diễn biến phức tạp, khó khăn và thách thức gay gắt hơn so với dự báo. Đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại, nhất là đợt thứ tư đã tác động nhiều mặt đến đất nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh, sinh kế và đời sống nhân dân. Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã thể hiện tinh thần quyết tâm cao, ý chí mạnh mẽ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại để vượt qua khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi quan trọng trên nhiều lĩnh vực.
Từ thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIII, ngay từ những tháng đầu năm 2021, Đảng ta đã lãnh đạo thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; sớm kiện toàn các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tổ chức nhiều hội nghị lớn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 5 năm 2021 - 2025. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, tin tưởng, chia sẻ của các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, chúng ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc từ đầu quý IV năm 2021, chủ động chuyển hướng sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và từng bước mở cửa nền kinh tế.
Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội đã từng bước được phục hồi với những kết quả quan trọng, đáng khích lệ. Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng theo tinh thần thích ứng với tình hình dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển giáo dục trực tuyến, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, không ngừng nâng cao uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế.
Càng trong khó khăn, thử thách thì bản lĩnh, ý chí vượt khó vươn lên của dân tộc ta lại càng thể hiện rõ hơn bao giờ hết; những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, tương thân tương ái của người dân, doanh nghiệp được phát huy cao độ.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta còn nhiều hạn chế, khuyết điểm và phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, không chỉ trong phát triển kinh tế - xã hội, mà cả trong bảo đảm quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị - xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, điều kiện thuận lợi cho phát triển nhanh, bền vững.
Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, kinh tế thế giới phục hồi chưa vững chắc, cạnh tranh chiến lược giữa các nước ngày càng gay gắt. Ở trong nước, sức chống chịu và nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân giảm sút, nguy cơ suy giảm tăng trưởng, chậm phục hồi kinh tế vẫn còn hiện hữu, tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng nặng nề hơn.
Trong bối cảnh đó, chúng ta phải kiên trì thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân, cùng với tập trung tận dụng tốt các cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược và khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế. Tiếp tục ưu tiên, rà soát, hoàn thiện về thể chế và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất lượng nhân lực gắn với phát triển khoa học, công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, không chỉ đáp ứng yêu cầu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trước mắt mà còn tạo nền tảng cho phát triển bền vững mang tính dài hạn. 
Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ cách mạng, cần đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với 10 giải pháp cơ bản, đồng bộ mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, đặc biệt là thực hiện tốt Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Quy định về những điều đảng viên không được làm, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống”, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên.
Đón chào năm mới 2022, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, đổi mới sáng tạo, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững tin tiến về phía trước, hiện thực hóa từng bước mục tiêu đưa nước ta đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta./.
Nguồn: https://www.tapchicongsan.org.vn

Bài viết khác:

Công điện về việc tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường các biện pháp hỗ trợ người lao động

Phát triển thị trường trái phiếu, hướng tới hệ thống tài chính cân bằng ở Việt Nam

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Nỗ lực vì mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân

Đẩy mạnh xây dựng “nhà ở xã hội” chăm lo đời sống người lao động

Chân thành, lòng tin và trách nhiệm vì một thế giới tốt đẹp hơn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm việc chậm giải ngân

Không thể bóp méo sự thật về Ngày Chiến thắng 9/5

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 2-6/5/2022

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT cấp ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213 868199
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.