Thứ Ba, ngày 13 tháng 11 năm 2018 - 11:33:31 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ
Đăng ngày: 09/11/2018 - 7:59:22 AM | Lượt xem: 3287

Xuất bản 4 tập Văn kiện Đảng Toàn tập (từ tập 65 đến tập 68)

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa phát hành bốn tập tiếp theo của bộ sách Văn kiện Đảng Toàn tập (từ tập 65 đến tập 68), trong đó tập trung phản ánh các hoạt động của Đảng từ năm 2006 đến năm 2009.

Bốn tập Văn kiện Đảng Toàn tập mới xuất bản trong năm 2018
Bốn tập Văn kiện Đảng toàn tập (tập 65 - 68) gồm: Các văn kiện Đại hội toàn quốc của Đảng; các văn kiện của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương; các văn kiện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các bài nói chuyện của đồng chí Tổng Bí thư liên quan trực tiếp đến đường lối, quan điểm của Đảng. Nội dung các tập văn kiện phản ánh khá đầy đủ, toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong những năm 2006 - 2009, đáp ứng các yêu cầu chính xác, khách quan, tương đối đầy đủ, toàn diện, có hệ thống và bảo đảm tính khoa học, tính chính trị, trung thành với bản gốc.
Các hoạt động của Đảng trong năm 2006 được phản ánh trong Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 65. Đây là thời điểm diễn ra sự kiện đặc biệt quan trọng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, đồng thời cũng là năm tổng kết 20 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước (1986 - 2006). Qua đó, Đảng ta đã đánh giá: “Hai mươi năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử”.
Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 66 phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với những vấn đề quan trọng của đất nước và của Đảng trong năm 2007. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành sát sao và khẩn trương của Chính phủ, sự nỗ lực của các bộ, ngành, các địa phương nên hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng đều đạt được những kết quả vượt trội và tạo đà cho những năm tiếp theo phát triển mạnh hơn.
Bước sang năm 2008, năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, là năm bản lề thực hiện Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 và Chiến lược phát triển kinh tế 2001 - 2010. Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 67 tiếp tục phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của Trung ương Đảng trên nhiều lĩnh vực quan trọng như: Về tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ mới; về tổng kết Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020; về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân; về tình hình thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình…
Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 68 với dung lượng gần 1.300 trang, gồm 182 tài liệu, trong đó có 173 tài liệu ở phần chính thức và 9 tài liệu xếp vào phần Phụ lục, gồm các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận, quy định, thông báo công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phản ánh toàn diện hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về kinh tế, chính trị, xây dựng Đảng, an ninh – quốc phòng, đối ngoại, văn hóa – xã hội của đất nước. Chỉ trong vòng một năm, với gần 200 tài liệu được công bố trong tập 68 đã phản ánh cường độ hoạt động rất khẩn trương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để lãnh đạo toàn diện đất nước, thể hiện năng lực cầm quyền của Đảng./.
Nguồn: dangcongsan.vn

Bài viết khác:

Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Chỉ thị số 13/CT-CTUBND ngày 31/10/2018 về tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn đến năm 2020

Thông cáo số 9 Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV

Thông cáo số 8 Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV

Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 8/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức từ hạng III lên hạng II trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hưng Yên năm 20181

Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 08/8/2018 của Tỉnh ủy tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Hướng dẫn số 46-HD/BTGTU ngày 17/8/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Hướng dẫn số 45-HD/BTGTU ngày 17/8/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.