Thứ Năm, ngày 17 tháng 10 năm 2019 - 5:06:21 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 11/07/2019 - 5:09:57 PM | Lượt xem: 206 | Lưu Ngọc Tú

Tuyên giáo Hưng Yên: 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

6 tháng đầu năm 2019, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra; bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh để phản ánh, tuyên truyền, định hướng dư luận; đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện của đất nước, của tỉnh. 

Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp trên tất cả các lĩnh vực. Hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động dự báo tình hình, nắm bắt dư luận, tích cực tham mưu giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo của Đảng, góp phần vào kết quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo vẫn còn một số hạn chế: Hoạt động của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 94 ở một số địa phương chưa đi vào nề nếp; việc kiện toàn báo cáo viên cấp huyện ở cơ sở chưa thống nhất; tỷ lệ đại biểu tham dự học tập các chỉ thị, nghị quyết ở một số đơn vị cơ sở chưa cao; công tác nắm bắt, báo cáo tình hình dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời; việc ghi sổ ghi đảng viên tiêu biểu ở một số chi bộ còn hình thức, chưa thường xuyên; chất lượng một số báo cáo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng còn nặng về thành tích, chưa thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân, để từ đó rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp khắc phục; việc xây dựng và thực hiện một số nội dung chương trình phối hợp ở một số sở, ngành, địa phương còn hình thức, hiệu quả chưa cao.
Để hoàn thành nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
Thứ nhất, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, sơ kết, tổng kết; triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong đó tập trung vào các nghị quyết: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII; Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh… Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi ở cấp huyện, cấp tỉnh năm 2019. Tham mưu các hoạt động của BCĐ 94 Tỉnh ủy, BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh: Tổ chức đi thực tế, trao đổi kinh nghiệm; các hội nghị giao ban hàng quý, tổng kết năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác hàng tháng, năm 2019; kế hoạch công tác năm 2020. Tham mưu kiện toàn BCĐ và các bộ phận liên quan theo Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII.
 
Thứ hai, tiếp tục theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh. Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019); xét chọn tác phẩm, tập thể, cá nhân tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II.
 
Thứ ba, định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả công tác tuyên giáo hàng tháng, quý, năm và nhiệm kỳ 2015 – 2020; xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2019; tiến hành kiểm tra công tác tuyên giáo năm 2019 tại một số địa phương, đơn vị. Tổ chức các hội nghị: Báo cáo viên, Giao ban báo chí hàng tháng; Giao ban công tác tuyên giáo, cộng tác viên dư luận xã hội quý III, tổng kết năm 2019.
 
Thứ tư, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; các ngày lễ, ngày kỷ niệm 6 tháng cuối năm 2019. Hướng dẫn tuyên truyền các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chủ động nắm bắt và báo cáo tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; báo cáo hoạt động báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng. Xây dựng các văn bản triển khai kế hoạch điều tra xã hội học về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ tới. Theo dõi đánh giá công tác tuyên truyền hàng tháng trên các cơ quan báo chí tỉnh. Biên tập, phát hành Bản tin Thông báo nội bộ - Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng; ban hành kế hoạch tuyên truyền hàng tháng trên Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 
Thứ năm, tiếp tục triển khai hoàn thành các nội dung theo kế hoạch, chương trình phối hợp công tác năm 2019 với các sở, ngành, hội tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân. Triển khai kế hoạch tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường; công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2019. Đánh giá kết quả công tác phối hợp năm 2019 và rà soát, đề xuất nội dung phối hợp công tác với các sở, ngành, hội năm 2020. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác khoa giáo tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh.
 
Thứ sáu, tổ chức Hội thảo thông qua bản thảo sách “Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1941 - 2015)”. Tiếp tục khai thác tư liệu phục vụ nghiên cứu, biên soạn sách “Lịch sử tỉnh Hưng Yên - Từ khởi thủy đến năm 2015”; làm sách điện tử Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (tập I, II, III). Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả Chỉ thị 32-CT/TU của BTV Tỉnh ủy; thẩm định các ấn phẩm lịch sử đảng các cấp; lịch sử ngành, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT năm 2019 tại trung tâm BDCT các huyện, thị xã, thành phố và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT năm 2020.
 
Thứ bảy, theo dõi, nắm bắt, chấn chỉnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội trên địa bàn tỉnh.
 
Thứ tám, tiếp tục nghiên cứu, thực hiện các nội dung của Đề tài “Giải pháp chủ yếu trong chuyển trọng tâm từ chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2018 - 2025” năm 2019.
Ngọc Tú
 
 

Bài viết khác:

Hưng Yên: Hơn 6,7 nghìn hộ thoát nghèo nhờ vốn tín dụng chính sách

Triển khai các biện pháp xử lý dứt điểm các ổ dịch tả lợn Châu Phi

Kim Động: Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã

Một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh

Việt Nam tăng 10 bậc năng lực cạnh tranh

Chung sức đồng lòng vì Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng kiểm tra tiến độ thi công một số công trình

Hưng Yên: Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm

Hưng Yên: Bàn giải pháp chuyển đổi trọng tâm từ chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển

Hưng Yên tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội năm 2019

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.