Thứ Hai, ngày 17 tháng 2 năm 2020 - 8:40:51 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 10/09/2019 - 4:09:14 PM | Lượt xem: 12238 | Hoàng Thị Thanh Mai

Tỉnh táo nhận diện thủ đoạn và phương thức của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Cách đây tròn 74 năm, tiếng "Có" vang rền, mạnh mẽ của làn sóng người dự mít tinh giữa Quảng trường Ba Đình vang lên đáp lại câu hỏi ấm áp, ân tình "Tôi nói đồng bào nghe rõ không" của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam. Đó là tiếng lòng đồng điệu, tin tưởng tuyệt đối của muôn triệu người dân nước Việt Nam với Đảng, Bác Hồ kính yêu. Với sức mạnh đồng lòng đó, Đảng, Bác Hồ đã lãnh đạo nhân dân ta giành những thắng lợi vĩ đại, giữ vững thành quả của cách mạng Tháng Tám năm 1945, xây dựng và bảo vệ vững chắc nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945 (Ảnh: Tư liệu)
Thế nhưng, suốt quãng thời gian ấy, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị chưa khi nào ngừng chống phá cách mạng nước ta. Chúng muốn phủ nhận những thành quả cách mạng mà toàn dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công xây dựng. Thâm độc hơn nữa, chúng muốn đánh vào nền tảng tư tưởng, cương lĩnh của Đảng, đòi thay đổi Hiến pháp, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên, đa đảng, chúng khoét sâu, tìm mọi thủ đoạn làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, mục tiêu cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thiết lập nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, biến nước ta thành một nước lệ thuộc vào các nước tư bản lớn trên thế giới. Chúng sử dụng các âm mưu, thủ đoạn rất thâm độc và nham hiểm trên tất cả các lĩnh vực.
Về chính trị: Chúng xuyên tạc, phủ định sạch trơn tính đúng đắn trong đường lối lãnh đạo của Đảng ta; điên cuồng thực hiện "diễn biến hòa bình" nhằm mục đích làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; chúng xưng danh "nhà khoa học", "nhân sĩ", "trí thức yêu nước", tiếng nói báo chí để trực tiếp xuyên tạc, tuyên truyền các quan điểm, tư tưởng thù địch chế độ ta trên hệ thống mạng internet và trong các hoạt động xã hội.
Về kinh tế: Chúng lặp đi lặp lại luận điệu kinh tế thị trường là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản, phải gắn với chủ nghĩa tư bản, không thể dung hợp kinh tế thị trường với chủ nghĩa xã hội; thậm chí chúng ráo riết đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới, từ đó làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa.
Về xã hội: Chúng luôn đào sâu những điểm yếu kém, hạn chế trong thực thi các chính sách xã hội để gây lòng nghi kỵ, hoang mang, phá hoại niềm tin của nhân dân vào Đảng, Chính phủ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; qua đó phát tán những tư tưởng chống cộng, dân chủ tư sản phản động, kích động lòng người, cổ vũ cho những tư tưởng hành động cực đoan chống phá gây rối trật tự an toàn xã hội.
Về văn hóa, dân tộc, tôn giáo: Chúng tăng cường du nhập văn hóa lai căng, tuyên truyền, phát tán các sản phẩm văn hóa đồi trụy, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục; xuyên tạc nền văn hóa truyền thống của dân tộc; lợi dụng đồng bào dân tộc thiểu số để lôi kéo, kích động chống đối nhà nước; lợi dụng hoạt động lề trái của tín ngưỡng tôn giáo để hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân.
Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại: Chúng xuyên tạc, nói xấu Đảng ta nhu nhược, chịu thua các nước lớn, không thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, bản lĩnh của một giai cấp lãnh đạo, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang.
Qua nghiên cứu tổng kết lý luận và thực tiễn, các nhà nghiên cứu đã chỉ rõ những phương thức chủ yếu mà bè lũ tay sai, phản động và thế lực thù địch thường sử dụng hòng thực hiện âm mưu, thủ đoạn của chúng.
Trước hết, chúng tập trung chống phá nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng ta, chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm biến chất chính trị, lung lay tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân lung lạc niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Một trong những hình thức được chúng ưu tiên sử dụng là bôi nhọ, vu khống, hạ thấp vai trò của Hồ Chí Minh, tức là hạ bệ nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng, là trực tiếp đánh vào giá trị tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc, hòng làm mất giá trị văn hóa và làm cho Việt Nam theo con đường khác.
Thứ hai, chúng ra sức xuyên tạc, lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", "dân tộc", "tôn giáo", hình thành "xã hội dân sự" ở Việt Nam, tạo môi trường, cơ hội để các tổ chức chính trị đối lập xuất hiện và hoạt động công khai, gây rối trật tự, an toàn xã hội, đồng thời làm cho nhân dân ta mất phương hướng chính trị và suy giảm bản lĩnh chính trị. Kẻ địch tung ra các luận điểm cho rằng chế độ Đảng cầm quyền là nguyên nhân gây trở ngại phát triển nền dân chủ ở Việt Nam. Chúng thực hiện dân chủ hóa chính quyền các cấp, từng bước cô lập, tách các tổ chức đảng, đảng viên ra khỏi quần chúng, đẩy mạnh thực hiện "phi chính trị hóa" quân đội và công an. Chúng kích động các dân tộc thiểu số đi theo tiếng gọi của thần thánh hoặc lịch sử, cho rằng người Kinh là những kẻ cướp đất, cướp miếng ăn của họ. Từ đó, đào sâu hố ngăn cách giữa đồng bào các tôn giáo với Đảng, Nhà nước; khiến không ít người nảy sinh quan điểm sai trái, tâm lý nghi kỵ, dân tộc hẹp hòi, thậm chí có đối tượng đã xoay chiều, phủ định sạch trơn lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng.  
Thứ ba, chúng đẩy mạnh xuyên tạc quan điểm, lý luận đổi mới của Đảng ta, nhằm làm cho cán bộ, nhân dân nhận thức sai lệch về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Mũi nhọn quan trọng và thâm độc nhất mà chúng tiến hành trên mặt trận này là tiến công vào Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp năm 2013, đòi Đảng từ bỏ quyền lãnh đạo, đòi bỏ điều 4 Hiến pháp, bác bỏ con đường xã hội chủ nghĩa, đòi thực hiện đa nguyên, đa đảng, đòi ta đổi mới chính trị theo quan điểm của phương Tây; thực hiện nhà nước pháp quyền tư sản; hô hào tập hợp lực lượng đấu tranh đòi được quyền ra báo tư nhân, đòi tự do lập hội, tự do tín ngưỡng, tôn giáo ngoài vòng pháp luật… Mặt khác, chúng lợi dụng những tiêu cực nảy sinh trong một số cán bộ, đảng viên mà ta đang lên án, phê phán, đấu tranh và xử lý như tội tham ô, tham nhũng, quan liêu, vi phạm quyền dân chủ của nhân dân và các tệ nạn xã hội khác để bôi đen bức tranh xã hội, gây tâm lý hoang mang, mất lòng tin trong nhân dân vào Đảng, vào chính quyền, vào chế độ.
Thứ tư, chúng chĩa mũi nhọn công kích vào sự nhận thức yếu kém về chính trị, lối sống xa rời truyền thống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân để lôi kéo, kích động họ. Tiêu biểu như tình trạng lối sống, sinh hoạt, văn hóa lai căng, thác loạn, dung tục, xa rời truyền thống; một số tác phẩm văn hóa có tư tưởng phủ định lại lịch sử, nhận thức sai về văn học, nghệ thuật; một số đầu sách có nội dung phức tạp, xuyên tạc lịch sử văn học Việt Nam vẫn được nhập khẩu, phát hành; băng đĩa đồi trụy, phản động được lưu hành; tin giả, tin thiếu kiểm chứng được lan truyền trên mạng xã hội; thông tin báo chí không trung thực, thiếu định hướng tư tưởng. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân đã đọc, nghe những thông tin này, không phân biệt đúng sai; một số đã có biểu hiện dao động, mất lòng tin, “bị sập bẫy”, rơi vào "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", phụ họa, cổ súy cho âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.
Thành tựu 74 năm lãnh đạo nhân dân Việt Nam xây dựng đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam là không thể phủ nhận: giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, thiết lập nên nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa;  chiến thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược với chiến dịch Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm 1954 và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân năm 1975;  tiến hành thắng lợi 2 cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sau Đại hội VI của Đảng (1986), chúng ta đã kiên trì thực hiện và từng bước giành thắng lợi trong công cuộc đổi mới đất nước, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nâng cao thế và lực của nước ta trên trường quốc tế. Những thành tựu ấy càng khẳng định: Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam không gì lay chuyển được; sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn duy nhất của lịch sử, của nhân dân Việt Nam.
Song với bản chất phản động của mình, các thế lực thù địch, phản động không thể chấp nhận sự thật và những thành tựu về mọi mặt của chúng ta, càng không chịu ngồi yên nhìn Đảng và nhân dân ta hòa bình, yên ổn xây dựng đất nước độc lập, tự do, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Hiện tại và lâu dài, chúng càng điên cuồng chống phá cách mạng nước ta bằng mọi âm mưu, thủ đoạn và phương thức tinh vi, xảo quyệt hơn. Do vậy, việc phòng chống, đấu tranh với những tư tưởng, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay càng cần thiết hơn bao giờ hết. Đó là một nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân. Kinh nghiệm cho thấy, từ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước chuyển ngắn, thậm chí rất ngắn, tới mức khôn lường, trở thành kẻ đối lập với nhân dân, với dân tộc, phản bội lại Đảng, phản bội thể chế.
Trong mặt trận không tiếng súng nhưng âm thầm và khốc liệt này, vai trò tuyên truyền, phản biện của liên ngành, liên lĩnh vực cần được phát huy cao độ. Muốn vậy, thiết nghĩ, các cấp ủy Đảng cần chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung đấu tranh trọng tâm, sát với sự chỉ đạo của trên; dự báo kịp thời với sự phát triển của tình hình; phát huy triệt để các lực lượng tinh nhuệ, thiện chiến, các chuyên gia khoa học hàng đầu, đội ngũ cán bộ đầu ngành, các nhà khoa học, nhà báo và đông đảo các cộng tác viên nhiệt huyết và bản lĩnh cùng tham gia đấu tranh. Mỗi cơ quan chuyên ngành, mỗi nhà khoa học, lãnh đạo và quản lý trước những tư tưởng phản động, thù địch có liên quan trực tiếp đến chuyên ngành, lĩnh vực của mình phụ trách cần chủ động định hướng nội dung và triển khai tổ chức lực lượng đấu tranh kịp thời; tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế; tổ chức nhiều "vệt" đấu tranh tư tưởng, lý luận phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại quan trọng của đất nước.
Cùng với việc tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức đa dạng, thích ứng với thời đại công nghiệp 4.0, để nâng cao khả năng kháng thể, miễn dịch cho mọi người, thiết nghĩ, cần đặc biệt chú trọng tới việc tạo dựng hệ thống cán bộ chuyên trách sắc sảo về đấu tranh và hiệu quả trong tuyên truyền, giáo dục quần chúng. Đây chính là lực lượng nòng cốt, thiện chiến, được trang bị đầy đủ hệ thống khung lý luận, luận cứ, luận điểm khoa học đấu tranh tư tưởng, sẵn sàng tuyên truyền, đáp trả những quan điểm, tư tưởng thù địch.
Một vấn đề không thể không quan tâm trong triển khai công tác phòng chống "diễn biến hòa bình", đó là tiếp tục chỉnh đốn lĩnh vực báo chí truyền thông và các phương tiện truyền thông xã hội. Chúng ta đã thấy quá rõ những hiệu ứng xã hội và hậu quả từ việc buông lỏng quản lý báo chí và mạng xã hội trong thời gian qua. Những kẻ chống phá tư tưởng, những kẻ thù lý luận đã và đang sử dụng những phương tiện ấy để dễ dàng, trực diện đi vào trái tim, khối óc của biết bao đồng chí, đồng đội của chúng ta. Để ngăn chặn, vô hiệu hóa được nước cờ này của chúng, không thể buông lỏng việc quản lý mạng internet, ngăn ngừa các trang mạng độc hại, kết hợp với tăng cường đổi mới, đa dạng các trang mạng, báo chí có nội dung đấu tranh tư tưởng, lý luận của ta. Công việc đầy khó khăn này đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo rất lớn của các cơ quan, đơn vị chức năng, trong đó, chủ công là hệ thống Tuyên giáo, Thông tin - truyền thông và lực lượng an ninh mạng.
Trong quá trình thực hiện công cuộc xây dựng đất nước, Đảng ta không tránh khỏi có những khuyết điểm, vẫn còn có một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nhưng, với những thành tựu đã đạt được 74 năm qua, chúng ta có quyền tự hào khẳng định con đường cách mạng mà Đảng và Bác đã chọn là con đường đúng đắn và duy nhất cho dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất có thể lãnh đạo cách mạng đi đến thắng lợi cuối cùng, là cội nguồn sức mạnh tổng hợp của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, là yếu tố then chốt trong lãnh đạo toàn hệ thống chính trị của đất nước hướng đến mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Chính vì vậy, tỉnh táo nhận diện, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch cũng chính là sự khẳng định lập trường của Đảng và Nhà nước ta trước những biến động phức tạp trên thế giới và trong nước, từ đó củng cố nhận thức chính trị, giữ vững thế trận lòng dân, đưa sự nghiệp cách mạng tới thắng lợi hoàn toàn.
Thanh Mai
 
 
 
 
 
 
 

Bài viết khác:

Quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, kiên định mục tiêu ổn định kinh tế

Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về ứng phó dịch Covid-19

Phải bảo đảm an toàn cho học sinh khi đi học trở lại

Một số nội dung chính của Hiệp định EVFTA và EVIPA

Hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào hiến máu nhân đạo ở Hưng Yên

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng kiểm tra tiến độ một số dự án, công trình giao thông

Lưu hành bản đồ thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia bị phạt đến 40 triệu đồng

Bàn giao chức danh Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)

Bế mạc phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.