Thứ Ba, ngày 19 tháng 6 năm 2018 - 11:29:23 AM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Văn bản chỉ đạo
Đăng ngày: 28/12/2016 - 2:40:13 PM | Lượt xem: 1816

Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến hết năm 2020

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW); Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW ngày 10/11/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 19-HD/BTGTW ngày 17/11/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Học tập chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến hết năm 2020, như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động làm cho toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

- Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác.

- Việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; các chương trình, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sức thuyết phục.

II- NỘI DUNG

1- Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú ý phân tích, làm rõ những điểm mới trong Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phân tích sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

2- Tuyên truyền quá trình tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề hằng năm; kết quả đạt được qua từng tháng, quý, năm và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020 ở các địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị.

3- Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác. Chú trọng tuyên truyền về những điển hình trong xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; về sự gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp, các ngành.

4- Phê phán những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, thành tích, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động.

III- HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Sử dụng linh hoạt các loại hình, phương tiện tuyên truyền cho phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị và đặc thù của ngành, đối tượng, tập trung vào một số hình thức chủ yếu sau:

1- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

Các cơ quan báo chí trong tỉnh bám sát Hướng dẫn số 10-HD/BTGTU, ngày 20/9/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về báo chí tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời chú ý một số điểm sau:

- Quán triệt, định hướng, đánh giá chất lượng, hiệu quả tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại các hội nghị giao ban báo chí; biểu dương các cơ quan, cá nhân, đơn vị thực hiện tốt; nhắc nhở, phê bình các đơn vị, cán bộ, phóng viên chưa hoặc không thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.   

- Báo Hưng Yên, Đài PTTH tỉnh, các tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử xây dựng chuyên mục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, phản ánh gương người tốt, việc tốt, đăng ở trang nhất hoặc phát vào khung giờ sau thời sự để tập trung nhiều người theo dõi. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương, mời các nhà khoa học, các chuyên gia tổ chức tọa đàm giới thiệu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo Bác.

- Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Hưng Yên mỗi tháng đưa ít nhất 02 phóng sự, tin bài giới thiệu điển hình học tập và làm theo Bác, phát vào chương trình thời sự Hưng Yên và phát lại vào các thời điểm thuận lợi cho khán, thính giả theo dõi.

- Nhân kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của các ngành, đoàn thể, các cơ quan báo chí ở tỉnh phối hợp với các ban, sở, ngành, đoàn thể tổ chức tọa đàm gắn với chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như: Thầy thuốc Hưng Yên học tập và làm theo Bác (dịp 27/2); Tuổi trẻ Hưng Yên học tập và làm theo Bác (dịp 26/3);  Nhà giáo Hưng Yên học tập và làm theo Bác (dịp 20/11); Công an Hưng Yên học tập và làm theo Bác (dịp 19/8); Sáng mãi truyền thống Bộ đội Cụ Hồ (dịp 22/12)…

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các ban, sở, ngành, địa phương, đơn vị có trách nhiệm giới thiệu các gương điển hình, người tốt, việc tốt; phối hợp, cung cấp danh sách, thông tin cần thiết với các cơ quan báo chí để xây dựng tin, bài, chương trình tuyên truyền rộng rãi tới đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

2- Tiếp tục thực hiện Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi viết về cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác

- Ban Tuyên giáo các cấp, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vận động các văn nghệ sỹ, nhà báo, cộng tác viên tham gia. Khuyến khích sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về những tình cảm của Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên với Bác Hồ.

- Một số hoạt động và quy mô cấp tỉnh:

+ Năm 2017: Tổ chức thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh.

+ Năm 2018: Tổ chức cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh.

+ Năm 2019: Tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật học tập và làm theo lời Bác gắn với các nội dung 10 lần Bác về thăm Hưng Yên.

+ 19/5/2020: Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh.

- Tùy điều kiện thực tế, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ban, sở, ngành, các cơ quan báo chí trong tỉnh tổ chức các hoạt động thiết thực để nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát hiện, nhân rộng điển hình, góp phần củng cố thêm niềm tin, tạo động lực thúc đẩy mọi người học tập và làm theo Bác. Hình thức thi: thi viết; thi trắc nghiệm; thi trực tuyến; thi kể chuyện; thi báo cáo viên, tuyên truyền viên; lồng ghép trong các chương trình thi tiểu phẩm, giao lưu văn hóa, văn nghệ…

 3- Tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng

- Định kỳ hằng quý, Ban Tuyên giáo các cấp cung cấp danh sách và những thành tích chủ yếu của các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình cho đội ngũ báo cáo viên. Mời những điển hình tiêu biểu báo cáo tại hội nghị báo cáo viên các cấp.

- Lồng ghép tuyên truyền những tấm gương học tập, làm theo Bác trong các buổi tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nói chuyện thời sự ở cơ sở hoặc trong các buổi sinh hoạt chi bộ, hội, đoàn thể chính trị - xã hội.

4- Tuyên truyền, cổ động trực quan

Ban Tuyên giáo các cấp chỉ đạo, phối hợp với ngành văn hóa tăng cường sử dụng các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan, nhất là qua hệ thống panô, ápphích, khẩu hiệu, băngzôn... để tác động trực tiếp vào nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, từ đó tích cực học tập và làm theo Bác; trong đó, tập trung vào một số nội dung sau:

- Các đội thông tin lưu động ở cơ sở đưa nội dung tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW, những tấm gương học tập, làm theo Bác vào chương trình tuyên truyền thường xuyên, liên tục.

- Sử dụng các cụm pa nô, tranh ảnh, khẩu hiệu để tuyên truyền. Chú ý thay thế những pa nô, khẩu hiệu đã cũ, nội dung không còn phù hợp.

- Các ngành, cơ quan, đơn vị kẻ vẽ khẩu hiệu về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ để tuyên truyền trong nội bộ.

- Bảo tàng tỉnh định kỳ tổ chức triển lãm chuyên đề về học tập và làm theo Bác vào dịp 19/5 hàng năm.

- Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5- Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

- Thường xuyên quan tâm, phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

+ Cấp huyện (tương đương) và cơ sở: tổ chức vào dịp sinh nhật Bác 19/5, ngày Bác Hồ về thăm địa phương hoặc các ngày truyền thống của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

+ Cấp tỉnh: tổ chức gặp mặt, giao lưu vào dịp 19/5 hằng năm, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh tổ chức.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND tỉnh căn cứ nội dung Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và cụ thể hóa việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh. Cán bộ, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch (như đối với đảng viên ở mục 4, phần IV kế hoạch này).

2- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW đối với hội viên, đoàn viên và các tổ chức xã hội.

3- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Báo Hưng Yên, Đài PTTH tỉnh, các tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử trong toàn tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền từ nay đến hết năm 2020 và kế hoạch hằng năm phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả. Chú ý, trong Kế hoạch tuyên truyền cần nêu rõ công việc phải làm, phân công rõ từng đơn vị, cá nhân phụ trách, lộ trình, điều kiện thực hiện trong từng năm, từng thời điểm cụ thể. Định kỳ 6 tháng, cuối năm, có báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ sung kế hoạch cho những năm tiếp theo.

4- Mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn một số vấn đề thấy cần thiết hoặc liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, xây dựng kế hoạch đề ra các biện pháp quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ để được góp ý, giúp đỡ, giám sát; coi đây là một tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm.

5- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các hoạt động chính cấp tỉnh; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; ban hành hướng dẫn về việc triển khai học tập chuyên đề hằng năm; tổng hợp kết quả báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

Đỗ Xuân Tuyên

 

 

Bài viết khác:

Quyết định số 02-QĐ/BTC của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc thành lập Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc, Tổ thư ký

Thể lệ Cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Hưng Yên năm 2018

Quyết định số 1167 - QĐ/TU về thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Hưng Yên, năm 2018

Hưng Yên phát động Cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”

Mẫu bản thu hoạch và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Đề cương tài liệu học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Công văn số 633-CV/BTGTU ngày 5/3/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc học tập chuyên đề năm 2018; viết thu hoạch và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên năm 2018

Hướng dẫn về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Quyết định số 04-QĐ/BTC ngày 16/10/2017 của Ban Tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 ban hành Thể lệ cuộc thi cấp tỉnh.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.