Thứ Năm, ngày 18 tháng 10 năm 2018 - 2:57:12 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 06/12/2017 - 3:18:58 PM | Lượt xem: 8325

Hội Cựu Chiến binh Việt Nam - 28 năm xây dựng và trưởng thành

Gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, Hội CCB đã tiến hành 5 lần Đại hội đại biểu toàn quốc và đang tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 - 2022 (dự kiến diễn ra trong tháng 12/2017)

Vào những năm cuối thập kỷ 80 (thế kỷ XX), tình hình thế giới và trong nước diễn biến cực kỳ phức tạp. Chế độ XHCN ở các nước Đông Âu và Liên Xô lần lượt sụp đổ. Nước ta đứng trước những khó khăn, thách thức rất gay gắt cả về chính trị, kinh tế, xã hội. Các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh hoạt động "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta, xoá bỏ CNXH ở Việt Nam. Trước tình hình đó, với tâm huyết và trách nhiệm đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ XHCN, nguyện vọng thiết tha của CCB Việt Nam là nhanh chóng tập hợp lại, dưới sự lãnh đạo của Đảng hình thành một tổ chức thống nhất, hợp pháp để tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Xuất phát từ tình hình và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đông đảo CCB Việt Nam, ngày 6/12/1989, Bộ Chính trị (khoá VI) quyết định thành lập Hội CCB Việt Nam. Mục đích của Hội là: "Đoàn kết CCB, giữ gìn và phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng CSVN, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, giúp đỡ lẫn nhau về tinh thần và vật chất, gắn bó tình bạn chiến đấu".

Trong 3 năm đầu, từ khi thành lập đến Đại hội lần thứ nhất năm 1992, Hội đã hình thành tổ chức 4 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, xã) với số lượng 68 vạn hội viên, đại bộ phận thuộc thế hệ CCB tham gia các lực lượng vũ trang thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám và trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Thời kỳ đầu chủ yếu ở cấp xã, phường, thị trấn, nay phần lớn thôn, ấp, bản, buôn làng, khu phố trong cả nước đều có chi Hội CCB. Về sau, theo Nghị định 487 của Chính phủ, tổ chức Hội đã phát triển trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp, trường học, cơ quan nghiên cứu khoa học từ Trung ương đến cơ sở. Năm 2002, thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB", Đại hội III đã bổ sung Điều lệ để mở rộng kết nạp vào Hội thêm các đối tượng mới.

Ngày 18/10/2005, Chủ tịch Nước công bố Pháp lệnh CCB đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XI thông qua, nhằm thể chế hoá Nghị quyết của Đảng về CCB và Hội CCB Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho Hội CCB hoạt động và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. 

Những quyết định trên của Đảng và Chính phủ đã tạo điều kiện cho Hội CCB không ngừng lớn mạnh, vì vậy dù chiến tranh đã đi qua nhưng Hội CCB vẫn tồn tại và phát triển lâu dài.

 

28 năm qua, các cấp Hội CCB  Việt Nam đã thực hiện có hiệu quả công tác tăng cường vận động CCB đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cấp Hội và hội viên luôn gương mẫu chấp hành và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước. Tích cực tham gia ý kiến vào Nghị quyết của cấp ủy Đảng và chương trình phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của chính quyền địa phương.  Hội cũng đã tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đoàn kết trong nội bộ Hội, đoàn kết giữa các thế hệ CCB, CQN. Đã phối hợp tham mưu và trực tiếp tham gia có hiệu quả trong đấu tranh giải quyết những vấn đề phức tạp về tôn giáo, dân tộc do các thế lực thù địch và các phần tử cực đoan gây ra trên các địa bàn.. Tham gia làm tốt công tác tuyên truyền vận động thanh niên làm nghĩa vụ quân sự, động viên CCB bám biển, bám rừng, bám đảo, tham gia tuần tra bảo vệ biên giới.

Thực hiện  nhiệm vụ tổ chức, động viên CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững. Đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các cấp Hội CCB đã phối hợp với các cấp, các ngành làm tốt việc bồi dưỡng tập huấn chuyển giao kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư cho gần 1 triệu lượt CCB. Vận động CCB chuyển đổi ngành nghề, dồn điền đổi thửa, xóa bỏ vườn tạp thay giống mới, trồng cây ăn quả, trồng rừng và chăn nuôi có giá trị kinh tế cao. Toàn Hội đã khai thác quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay cũng như quỹ nội bộ Hội do hội viên đóng góp giúp nhau phát triển kinh tế tạo việc làm cho hàng triệu lao động. Đã có nhiều vạn hộ CCB thoát nghèo, nhiều hộ có mức sống khá trở lên.

Các cấp Hội CCB đã động viên CCB tích cực tham gia các cuộc vận động, chương trình quốc gia, các phong trào xây dựng đòi sống văn hóa-xã hội, gương mẫu trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Nhiều CCB hiến đất làm đường, trường học, nhà văn hóa, nhiều công trình mang tên CCB. Hội còn tích cực tham gia triển khai các chương trình quốc gia về bảo vệ môi trường, phòng, chống tội phạm, HIV và tệ nạn xã hội, phong trào "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông".

Các phong trào "Kho thóc CCB", "Trái dừa đồng đội", "Quỹ tấm lòng vàng" tiếp tục được nhân rộng. Nhiều nơi thành lập quỹ giảm nghèo", "Quỹ xóa nhà dột nát" đạt hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân CCB đã tích cực ủng hộ làm nhà tình nghĩa, hỗ trợ thiên tai, giúp đỡ CCB thoát nghèo vươn lên làm giàu, ủng hộ quỹ 27/7, quỹ "Nghĩa tình đồng đội", "Quỹ khuyến học, khuyến tài" hàng trăm triệu đồng, có doanh nghiệp ủng hộ hàng chục tỷ đồng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, ủng hộ đồng bào và CCB bị bão lũ thiên tai hàng trăm tỷ đồng.

Đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Công tác bồi dưỡng, giáo dục thanh niên ngày càng đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp, vừa phù hợp với tâm lý sở thích của thế hệ trẻ vừa gắn với các phong trào của Đoàn, như "Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ Tổ quốc"; "Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"; chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam"… Các cấp Hội còn tham mưu cho cấp ủy trong việc phối hợp xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở theo phương châm "ở đâu có tổ chức Hội CCB vững mạnh, ở đó có tổ chức Đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi tốt", bồi dưỡng được hàng nghìn đoàn viên ưu tú để giới thiệu kết nạp vào Đảng. Nhiều hội viên được Đoàn suy tôn là "Đoàn viên danh dự", "Bí thư Đoàn đánh đã góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Hội đối với Đoàn thanh niên.    

Hội cũng đã tích cực đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Đồng thời làm tốt công tác xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh 

Nhìn lại 6 kỳ Đại hội và 28 năm xây dựng Hội CCB Việt Nam cho thấy sự phát triển và trưởng thành của Hội CCB Việt Nam gắn liền với các sự kiện trọng đại của đất nước, gắn liền với sự quan tâm, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với Hội.

Gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, Hội CCB đã tiến hành 5 lần Đại hội đại biểu toàn quốc và đang tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 - 2022 (dự kiến diễn ra trong tháng 12/2017).

* Đại hội lần thứ I.

Họp từ ngày 19 đến 20/11/1992 tại Hội trường Ba Đình Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 318 đại biểu, đại diện cho gần 70 vạn hội viên trong cả nước.

Đây là Đại hội thành lập Hội, khẳng định tính chất, vai trò, vị trí của Hội là một tổ chức trong hệ thống chính trị, một đoàn thể nhân dân hoạt động chính trị - xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng CS Việt Nam, là thành viên của MTTQ Việt Nam, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, là tổ chức đại diện cho ý chí và quyền lợi của CCB.

Đại hội suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự của Hội CCB Việt Nam và bầu BCHTƯ Hội gồm 75 uỷ viên. Thượng tướng Trần Văn Quang được bầu làm Chủ tịch Hội.

* Đại hội lần thứ II

Họp từ ngày 17 đến 18/12/1997 tại Hội trường Ba Đình Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 432 đại biểu, đại diện cho 1.350.000 hội viên sinh hoạt trong hơn 13.300 tổ chức cơ sở Hội cả nước. 

Đây là Đại hội khẳng định vai trò, vị trí của Hội CCB Việt Nam trong đời sống xã hội của đất nước, Hội CCB thực sự là một đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động đồng đúng hướng, có hiệu quả thực hiện tất cả nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho, được xã hội thừa nhận, xứng đáng là một lực lượng nòng cốt của TTTQ, là Chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Đại hội tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự và bầu BCH Tư khoá mới gồm 88 uỷ viên. Thượng tướng Trần Văn Quang được bầu lại làm Chủ tịch Hội.

* Đại hội lần thứ III

Họp từ ngày 26 đến 28/12/2002 tại Hội trường Ba Đình Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 417 đại biểu đại diện cho hơn 1,7 triệu hội viên sinh hoạt trong hơn 14.000 cơ sở Hội trong cả nước.

Đây là Đại hội quán triệt và bàn biện pháp thực hiện Nghị quyết 09 của BCT về 'Tăng cường sự lãnh của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới". Đại hội cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy bản chất truyền thông Bộ đội Cụ Hồ, quán triệt sâu sắc mục đích, tính chất, nhiệm vụ của Hội khi đất nước bước vào thế kỷ 21.

Đại hội tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự và bầu BCH khoá III gồm 95 uỷ viên. Đồng chí trung tướng Đặng Quân Thụy được bầu làm Chủ tịch Hội.

* Đại hội lần thứ IV

Họp từ ngày 12 đến 14/12/2007 tại Hội trường Bộ Quốc phòng Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 497 đại biểu đại diện cho hơn 2,2 triệu hội viên đang sinh hoạt trong gần 16.000 cơ sở Hội trong cả nước.

Đây là Đại hội quán triệt và thực hiện nghị quyết Đại hội X của Đảng, tiếp tục thực hiện hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX, đoàn kết, tập hợp và phát huy tiềm năng đa dạng, phong phú của các thể hệ CCB, cựu quân nhân, tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống, Bộ đội Cụ Hồ", hưởng ứng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; là Đại hội đẩy mạnh đổi mới nội dung phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, nêu cao vai trò, vị trí của Hội, luôn luôn là lực lượng Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội, là chỗ dưa tin cậy, là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền.

Đại hội tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự và bầu BCH khoá IV gồm 99 uỷ viên. Đồng chí Trung tướng Trần Hanh được bầu làm Chủ tịch Hội: Các đông chí Phạm Hữu Bồng, Phùng Khắc Đăng, Đỗ Công Mùi, Lê Thành Tâm được bầu làm Phó Chủ tịch Hội.

* Đại hội lần thứ V

Họp từ ngày 18 - 20/12/2012 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 510 đại biểu đại diện cho hơn 2,6 triệu hội viên đang sinh hoạt trong hơn 16.000 tổ chức cơ sở Hội trong cả nước.

Đây là Đại hội quán triệt và thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tiếp tục vận động các thế hệ CCB phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân. Nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, huy động cao nhất mọi nguồn lực để giúp nhau giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp; phối hợp tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, yêu CNXH và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội. Duy trì và mở rộng hoạt động đối ngoại; xây dựng Hội phát triển, trưởng thành lên một bước; đổi mới, nâng cao hơn nữa nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động, lấy chất lượng, hiệu quả làm mục tiêu; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB...

Đại hội tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự và bầu BCH khoá V gồm 99 uỷ viên. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được  được bầu làm Chủ tịch Hội. Đại hội thông qua Thư gửi lên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam báo cáo kết quả Đại hội và bày tỏ quyết tâm của toàn Hội, nguyện trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Bài viết khác:

Ân Thi: Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức CH Áo

Hưng Yên: Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội tháng 10/2018

Vinh danh 15 tập thể, cá nhân nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2018

Lễ Tôn vinh và trao tặng Danh hiệu cho 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018

Hưng Yên: Bàn giao hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B về UBND các huyện, thành phố

Hưng Yên: Kết quả học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng

Hưng Yên ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27 của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương

Công điện của UBND tỉnh về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Thêm 8 xã được đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.