Thứ Hai, ngày 25 tháng 6 năm 2018 - 8:48:37 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống
Đăng ngày: 23/06/2017 - 10:58:17 AM | Lượt xem: 330

Tìm hiểu thuật ngữ "nợ công" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Nợ công (hay nợ chính phủ) là tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ thuộc mọi cấp từ trung ương đến địa phương đi vay. Để dễ hình dung quy mô của nợ công, người ta thường đo xem khoản nợ này bằng bao nhiêu phần trăm so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Nợ công (nợ chính phủ) thường được phân thành: nợ trong nước (các khoản vay từ người cho vay trong nước) và nợ nước ngoài (các khoản vay từ người cho vay ngoài nước). Việc đi vay của chính phủ có thể được thực hiện thông qua phát hành trái phiếu chính phủ để vay từ các tổ chức, cá nhân; hoặc vay tiền trực tiếp từ các ngân hàng thương mại, các thể chế tài chính quốc tế, chẳng hạn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF),...

Mặt tích cực của nợ công là gia tăng thêm nguồn vốn để đầu tư và trang trải các khoản chi cần thiết, huy động nợ công góp phần tận dụng được nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư và nguồn lực tài chính từ nước ngoài và các tổ chức tài chính quốc tế. Mặt hạn chế của nợ công là gây áp lực lên chính sách tiền tệ, đặc biệt là từ các khoản nợ ngoài nước. Đặc biệt, nếu quản lý không tốt sẽ kém hiệu quả, rủi ro về tham nhũng, lãng phí,... gây hậu quả lâu dài cho phát triển kinh tế. Vì vậy, các chính phủ đều quan tâm quản lý chặt chẽ nợ công, đảm bảo trong giới hạn ngưỡng an toàn cho phép.

Ở Việt Nam, Luật quản lý nợ công năm 2009 quy định:

"Nợ công được quy định trong luật này bao gồm:

a) Nợ chính phủ;

b) Nợ được Chính phủ bảo lãnh;

c) Nợ chính quyền địa phương"[1] (khoản 2, Điều 1).

Trong Điều 3 của Luật này giải thích rõ:

- "Nợ chính phủ là khoản nợ phát sinh từ các khoản vay trong nước, nước ngoài, được ký kết, phát hành nhân danh Nhà nước, nhân danh Chính phủ hoặc các khoản vay khác do Bộ Tài chính ký kết, phát hành, ủy quyền phát hành theo quy định của pháp luật. Nợ chính phủ không bao gồm khoản nợ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành nhằm thực hiện chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.

- Nợ được Chính phủ bảo lãnh là khoản nợ của doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tín dụng vay trong nước, nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh.

- Nợ chính quyền địa phương là khoản nợ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ký kết, phát hành hoặc ủy quyền phát hành"[2].

Việt Nam hiện nằm trong nhóm nước có mức nợ công trung bình của thế giới. Theo quy định hiện nay, ngưỡng nợ công cho phép là không quá 65% GDP và mức nợ công thực tế cũng nằm trong giới hạn này.

Đại hội XII của Đảng nhận định mấy năm qua "nợ công tăng nhanh"3] và đề ra nhiệm vụ: "bảo đảm an toàn nợ công"3; "rà soát, hoàn chỉnh pháp luật về quản lý nợ công"4.

Nguồn: GS.TS Phùng Hữu Phú - GS.TSKH Nguyễn Văn Đặng – PGS.TS Nguyễn Viết Thông (đồng chủ biên): Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, NXB CTQG – Sự thật, Hà Nội, 2016

 

[1]. Luật quản lý nợ công, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, tr. 7.

[2]. Luật quản lý nợ công, Sđd, tr. 8.

[3], 3, 4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Sđd, tr.60, 88, 278.

Bài viết khác:

Toàn văn Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Quốc hội bế mạc kỳ họp thứ 5, thông qua Nghị quyết kỳ họp

Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết

Nghị quyết 28-NQ/TW: Hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện BHXH

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tại huyện Yên Mỹ

Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương

Toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ

Bế mạc Phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng (khóa XII)

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành kế hoạch về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Hội nghị Trung ương Đảng (khóa XII)

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.