Thứ Hai, ngày 22 tháng 10 năm 2018 - 7:38:28 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống
Đăng ngày: 24/11/2017 - 3:33:00 PM | Lượt xem: 5832

Tìm hiểu thuật ngữ "Môi trường pháp lý" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Môi trường pháp lý là tổng thể các yếu tố, điều kiện do các quy định pháp luật xác lập, trong đó các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị kinh tế và mọi công dân thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn của mình hoặc tương tác lẫn nhau. Theo nghĩa rộng, môi trường pháp lý gồm hệ thống các quy định pháp luật, việc giải thích pháp luật, thực thi pháp luật và ý thức pháp luật của công dân.

Hiện nay, hệ thống các quy định pháp luật bao gồm: Hiến pháp, luật, nghị quyết do Quốc hội ban hành; nghị quyết, pháp lệnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành; lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; nghị quyết, nghị định của Chính phủ; quyết định, thông tư của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; quyết định, chỉ thị, thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; nghị quyết, thông tư liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền với các tổ chức chính trị - xã hội; nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân các cấp.

Yêu cầu chung đối với hệ thống các quy định trên khi được ban hành là các văn bản quy phạm pháp luật phải phù hợp với Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất, hiệu lực pháp lý của văn bản trong hệ thống pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước cấp dưới ban hành phải phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên. Văn bản quy phạm pháp luật trái với Hiến pháp, trái với văn bản cơ quan nhà nước cấp trên phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bãi bỏ, đình chỉ việc thi hành.

Để tạo môi trường pháp lý lành mạnh, các văn bản quy phạm pháp luật phải bảo đảm đầy đủ, có chất lượng, được công khai, minh bạch.

Thực thi pháp luật là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi người khi tiến hành các hoạt động trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Theo đó, các chủ thể này phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống các tội phạm, các vi phạm Hiến pháp và pháp luật.

Thiết chế thi hành pháp luật, theo nghĩa rộng bao gồm các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp; theo nghĩa hẹp, đó là cơ quan hành pháp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình nhằm bảo đảm Hiến pháp, pháp luật được thực thi nghiêm chỉnh và thống nhất.

Hệ thống các cơ quan hành pháp ở Việt Nam được tổ chức từ trung ương đến địa phương, bao gồm: Chính phủ - cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban nhân dân các cấp. Với tinh thần là cơ quan chấp hành của cơ quan lập pháp, Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp có chức năng quản lý nhà nước bằng pháp luật, có nhiệm vụ bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức và lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục và thực thi Hiến pháp, pháp luật trong nhân dân.

Hệ thống các cơ quan tư pháp bao gồm: Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án và các cơ quan bổ trợ tư pháp. Trong phạm vi chức năng của mình, các cơ quan này có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; bảo vệ tài sản của nhà nước, tập thể; bảo vệ tính mạng, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, góp phần bảo đảm cho Hiến pháp và pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Theo tinh thần của Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và cải cách hành chính, nước ta đang tiến hành kiện toàn các thiết chế thi hành pháp luật như nâng cao năng lực xét xử cho Toà án; xây dựng và hoàn thiện pháp luật bổ trợ tư pháp theo hướng đáp ứng ngày càng đầy đủ, thuận lợi các nhu cầu đa dạng về hỗ trợ pháp lý của nhân dân, doanh nghiệp, thực hiện xã hội hóa mạnh mẽ các hoạt động bổ trợ tư pháp; đưa chức năng công tố trở thành chức năng chính của Viện kiểm sát; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, bảo đảm xây dựng một nền hành pháp thống nhất, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hợp lý, hiệu lực và hiệu quả.

Đại hội XII của Đảng xác định một trong 12 nhiệm vụ tổng quát trong 5 năm tới là: "Tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; phát huy dân chủ, tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tệ nạn xã hội và tội phạm".

Nguồn: GS.TS Phùng Hữu Phú - GS.TSKH Nguyễn Văn Đặng – PGS.TS Nguyễn Viết Thông (đồng chủ biên): Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, NXB CTQG – Sự thật, Hà Nội, 2016

Bài viết khác:

Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Toàn văn Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Quốc hội bế mạc kỳ họp thứ 5, thông qua Nghị quyết kỳ họp

Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết

Nghị quyết 28-NQ/TW: Hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện BHXH

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tại huyện Yên Mỹ

Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương

Toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ

Bế mạc Phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng (khóa XII)

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.