Thứ Năm, ngày 15 tháng 11 năm 2018 - 1:08:18 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 25/12/2017 - 5:07:00 PM | Lượt xem: 361

Thi đua khen thưởng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo

 Đỗ Hữu Nhân

Tỉnh  ủy viên, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngư­ời khởi x­ướng và phát động phong trào thi đua yêu n­ước. Ng­ười đã vận dụng đúng đắn lý luận Mác – Lênin khi đ­ưa thi đua - động lực phát triển của xã hội vào công cuộc xây dựng và bảo vệ xã hội XHCN với yêu nư­ớc - động lực phát triển truyền thống của dân tộc thành phong trào thi đua – yêu n­ước rất đặc sắc ở Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Cuộc thi đua ái quốc sẽ đư­a chúng ta lên một trình độ cao hơn trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc, nó sẽ đư­a chúng ta mau tới thành công” và “ Thi đua phải lấy tinh thần yêu nư­ớc làm gốc”. Thành công của công cuộc kháng chiến, kiến quốc và những thắng lợi trong cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta trong những năm qua đã khẳng định giá trị đúng đắn và sáng tạo của tư­ tư­ởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy :

“ Thi đua là yêu nư­ớc, yêu nư­ớc là phải thi đua”;

“ Thi đua phải toàn dân, toàn diện”;

“ Thi đua là phải tr­ường kỳ”;

“ Công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua”;

“ Cần, kiệm, liêm, chính là nền tảng của đời sống mới, nền tảng của thi đua ái quốc”;

“ Thi đua để đoàn kết, đoàn kết để thi đua”;

“ Thi đua là tinh thần quốc tế”;

“ Thi đua là cải tạo con ng­ười”.

Trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên luôn thực hiện nghiêm túc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các văn bản chỉ đạo, hư­ớng dẫn của cấp trên về công tác thi đua và luôn tăng c­ường công tác thi đua trong đội ngũ cán bộ, chuyên viên của Ban. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện rất nhiều các hoạt động thi đua, như­: Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thi đua xây dựng cơ quan văn hoá, tổ chức Đảng và đoàn thể trong sạch vững mạnh. Thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là ngày truyền thống của ngành 1.8; thi đua thực hiện chất lượng công việc… Vì vậy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đạt được kết quả rất nổi bật. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy tổ chức nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh; xây dựng và ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, đề án, kế hoạch để thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Cùng với công tác tham mưu, toàn ngành đã nỗ lực thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác tuyên giáo, nhất là công tác thông tin, tuyên truyền; định hướng dư luận xã hội; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng; công tác khoa giáo; giáo dục lý luận chính trị; văn hóa - văn nghệ. Cụ thể, từ năm 1997 đến tháng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức gần 260 hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh. Đã xuất bản 248 số Bản tin Thông báo nội bộ với tổng lượng phát hành trên 5 triệu cuốn. Tổ chức và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của tỉnh nhiều năm qua đã đi vào nề nếp, hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác giáo dục lý luận chính trị đã được triển khai tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã mở được hơn 3.700 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ. Chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên. Công tác tham mưu quán triệt, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Đảng về lĩnh vực khoa giáo được thực hiện kịp thời. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu nghiên cứu, biên soạn, phát hành 1.200 cuốn sách “Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên tỉnh Hưng Yên”; 1.300 cuốn “Sổ tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên”... Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng được đẩy mạnh. Đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành nghiên cứu, thẩm định trên 40 cuốn sách Lịch sử Đảng bộ cấp huyện, thành ủy và lịch sử các ngành, đoàn thể tỉnh. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy biên soạn và xuất bản gần 20 cuốn sách phục vụ công tác nghiên cứu lịch sử, công tác giảng dạy tại các nhà trường và công tác tuyên truyền. Công tác văn hóa - văn nghệ được quan tâm thường xuyên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu các văn bản hướng dẫn, tổ chức các hoạt động văn hoá - văn nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh việc nắm bắt hoạt động văn hoá - văn nghệ, lễ hội, tâm linh trên địa bàn tỉnh. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều kết quả quan trọng, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới đã làm cho đời sống văn hoá của các tầng lớp nhân dân ngày càng phong phú, nhiều phong trào văn hoá đem lại hiệu quả thiết thực. Hệ thống thiết chế văn hoá được xây dựng, củng cố, đã và đang hoạt động có hiệu quả.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Với những kết quả trong công tác thi đua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đ­ược tặng Huân chương lao động hạng Ba, Nhì và Nhất;  Chính phủ tặng Cờ;  Tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các phòng chuyên môn, văn phòng  thuộc Ban và nhiều cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương, các ngành chức năng của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ và bằng khen.

 Có thể khẳng định, trong những năm qua, công tác thi đua đã góp phần quan trọng nâng cao chất l­ượng công tác tuyên giáo nói chung, của đội ngũ cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói riêng. Phong trào thi đua của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đạt đư­ợc nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

          Để thực hiện tốt và phát triển mạnh mẽ phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lư­ợng công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

          Một là: Tiếp tục quán triệt lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các quan điểm của Đảng và Nhà nư­ớc về công tác thi đua, làm cho phong trào thi đua thật sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm thư­ờng xuyên của mỗi đơn vị, tập thể, mỗi cán bộ, công chức. Chỉ khi nào công tác thi đua khen thưởng đư­ợc các đơn vị, tập thể, cán bộ, công chức tham gia tích cực, th­ường xuyên liên tục, bền bỉ mới có thể đạt đ­ược mục đích yêu cầu đề ra. Nếu thi đua mà không với tinh thần tự giác thì không thể tạo đư­ợc động lực thực sự.

          Hai là: Gắn phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức, với phương châm thi đua thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao.  Nội dung thi đua cần đảm bảo cụ thể, rõ ràng, thiết thực, có yêu cầu, mục tiêu rõ ràng, tránh hình thức chạy theo bề nổi lấy thành tích.

          Ba là: Gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó làm cho cán bộ, giảng viên thấm nhuần hơn lời dạy của Bác về nâng cao ý thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức cách mạng nói chung và lời dạy của Bác về thi đua nói riêng.

          Bốn là: Gắn chặt chẽ thi đua với khen th­ưởng và kỷ luật. Những việc làm tốt, có hiệu quả tốt cần khen thư­ởng kịp thời đảm bảo động lực của thi đua. Những việc làm tiêu cực, kém hiệu quả, chất lượng, những thói hư­ tật xấu, cá nhân ích kỷ cần kỷ luật với những hình thức phù hợp.

Năm là: Thư­ờng xuyên quan tâm phát hiện những nhân tố điển hình và nhân rộng các điển hình để cán bộ, công chức lấy đó làm tấm gư­ơng phấn đấu. Việc trao đổi, học tập những kinh nghiệm cũng như­ những sáng kiến của chính các đồng nghiệp sẽ có tác dụng cao trong thi đua thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, công tác đư­ợc giao.

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác:

Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018, chuyên đề Văn phòng cấp ủy

Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018, chuyên đề Tuyên giáo

Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018, chuyên đề Đoàn thanh niên

Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018, chuyên đề Tổ chức - Cán bộ

Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018, chuyên đề Nội chính

Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018, chuyên đề Mặt trận Tổ quốc

Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018, chuyên đề Kiểm tra- Giám sát

Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018, chuyên đề Hội Phụ nữ

Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018, chuyên đề Hội Nông dân

Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018, chuyên đề Dân vận

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.