Chủ Nhật, ngày 17 tháng 2 năm 2019 - 7:47:04 PM
Trang chủ » Văn hóa - Văn nghệ » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ
Đăng ngày: 12/06/2015 - 9:22:03 AM | Lượt xem: 1534 | VHVN

Kế hoạch số 50-KH/BTGTU ngày 11/6/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ngày 11/6/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 50-KH/BTGTU sơ kết 7 năm thực hiện Nghị quyết số 23­-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 18/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Toàn văn Kế hoạch như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 23­-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật trong thời kỳ mới” (Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị) và Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 18/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật - nghệ thuật trong thời kỳ mới” (Chỉ thị 46-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch sơ kết 7 năm thực hiện Nghị quyết số 23­- NQ/TW của Bộ Chính trị và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Sơ kết 7 năm thực hiện Nghị quyết số 23­- NQ/TW của Bộ Chính trị và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết; chỉ rõ kết quả đạt được, những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện; những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của kết quả và hạn chế, những vấn đề mới nảy sinh, đang đặt ra trong đời sống văn học, nghệ thuật cần quan tâm nghiên cứu và giải quyết; rút ra bài học kinh nghiệm; đề xuất bổ sung, hoàn thiện chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, tiếp tục xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

2. Thông qua việc sơ kết, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh về vai trò, vị trí của văn học, nghệ thuật; tầm quan trọng của Nghị quyết số 23­-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 46-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, để văn học, nghệ thuật thực sự là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam.

3. Việc sơ kết Nghị quyết số 23­- NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 46-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải được tiến hành nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương hình thức, bảo đảm tiến độ thời gian.

II - NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC, CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH SƠ KẾT

1. Nội dung:

- Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, của cấp huyện, bối cảnh quốc tế, trong nước tác động đến việc thực hiện Nghị quyết số 23­- NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 46-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

- Đánh giá việc thực hiện và phát triển các quan điểm của Đảng trong Nghị quyết số 23­- NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 46-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về văn học, nghệ thuật của Đảng sau Nghị quyết số 23­- NQ/TW.

- Kiểm điểm thực hiện 3 mục tiêu, 3 quan điểm, 9 chủ trương, giải pháp và 4 nhóm công việc chính được nêu trong Nghị quyết số 23­- NQ/TW của Bộ Chính trị. Kiểm điểm sâu việc triển khai thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 46-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về văn học, nghệ thuật.

- Đề xuất bổ sung, hoàn thiện các quan điểm của Đảng, đề ra các nhiệm vụ cụ thể, các nhóm giải pháp đồng bộ nhằm tiếp tục đưa nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn học - nghệ thuật vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng nhân cách con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về chân, thiện, mỹ của nhân dân; phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu ''dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Nêu các kiến nghị thiết thực với các cấp ủy, chính quyền, bổ sung những giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn, xử lý những vấn đề bức xúc trong xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

- Phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến (nhất là ở cơ sở), biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động văn học, nghệ thuật, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết số 23­- NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 46-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Hình thức:

2.1. Việc sơ kết 7 năm thực hiện Nghị quyết số 23­- NQ/TW của Bộ Chính trị và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được thực hiện ở cấp huyện, các ngành trong khối Tuyên truyền, Văn hóa và cấp tỉnh. Tùy điều kiện của ngành, địa phương, đơn vị có thể tổ chức hội nghị sơ kết gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích.

2.2. Báo cáo sơ kết của huyện, thành phố và các ngành bằng văn bản gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương.

2.3. Tổ chức thông tin, tuyên truyền những kết quả của các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Nghị quyết số 23­- NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 46-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Thời gian:

- Cấp huyện và các ngành trong khối Tuyên truyền, Văn hóa hoàn thành sơ kết trong tháng 6/2015.

- Cấp tỉnh hoàn thành trong nửa đầu tháng 7/2015.

III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch sơ kết; hướng dẫn Đề cương viết báo cáo sơ kết; tổng hợp xây dựng báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 23­- NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 46-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Ban Thường vụ huyện ủy, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức sơ kết tại cấp mình; hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tiến hành sơ kết; gửi báo cáo sơ kết về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước 30/6/2015.

3. Các ngành trong khối Tuyên truyền, Văn hóa căn cứ Kế hoạch này, tiến hành sơ kết phù hợp với đặc điểm ngành, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền kết quả 7 năm thực hiện Nghị quyết số 23­- NQ/TW của Bộ Chính trị và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; gửi báo cáo sơ kết về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước 30/6/2015.

4. Báo Hưng Yên, Đài PTTH tỉnh, đài truyền thanh huyện, thành phố và cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền kết quả thực hiện; khẳng định những thành tựu đạt được, biểu dương, cổ vũ kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Nghị quyết số 23­- NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 46-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Đề nghị Ban Thường vụ huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ngành trong khối Tuyên truyền, Văn hóa triển khai thực hiện, đảm bảo nội dung và thời gian theo quy định./.

 

 

 

Bài viết khác:

Sẽ có sách về linh vật truyền thống Việt Nam

Công văn số 694- CV/BTGTU ban hành ngày 06/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thông tin, tuyên truyền và tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài “Biển, đảo quê hương”

Thực trạng và những vấn đề đặt ra từ lễ hội truyền thống hiện nay

Những vấn đề chung về lễ hội: Di tích trong mối quan hệ với xã hội

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa

Chính sách của Nhà nước về phát triển văn hóa

Quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới

Những vấn đề chung về lễ hội: Phân loại lễ hội và giá trị của lễ hội

Tìm hiểu khái niệm về văn hóa và một số khái niệm liên quan

Những vấn đề chung về lễ hội: Một số khái niệm liên quan đến lễ hội

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.