Thứ Ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020 - 12:13:53 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 24/02/2020 - 4:37:07 PM | Lượt xem: 4125 | Trần Hữu Chất

Phát huy vai trò của truyền thông trong công tác giảm nghèo bền vững ở Hưng Yên

Xác định rõ vấn đề quan trọng nhất trong công tác giảm nghèo là ngoài việc phải thay đổi tư duy, xóa nghèo từ tư tưởng, để người nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo thì cần sự chung tay đóng góp của toàn xã hộị, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ từ nhà nước. Vì vậy, chiến dịch truyền thông về giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, luôn được các c​ấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tỉnh Hưng Yên quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện. 

Công tác truyền thông đã khơi dậy tình thương yêu, đùm bọc trong cộng đồng, vun đắp tình làng nghĩa xóm, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ mỗi cộng đồng dân cư, giúp công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả. Nói cách khác, đóng góp toàn xã hội với công tác giảm nghèo trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu về giảm nghèo bền vững là minh chứng rõ nét khẳng định sự thành công của công tác truyền thông, tuyên truyền về giảm nghèo.

Xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch phát động phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau, gắn với việc thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các huyện, thị xã, thành phố đã đề ra nội dung, giải pháp giảm nghèo đặc thù của địa phương mình, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với những cách làm linh hoạt, sáng tạo với mục tiêu huy động được sức mạnh của cả cộng đồng cùng chung tay xóa đói, giảm nghèo. Các địa phương đã tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở; tổ chức các hoạt động đối thoại chính sách về giảm nghèo định kỳ ở các cấp, các ngành; xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình thông tin và truyền thông về công tác giảm nghèo theo hình thức sân khấu hóa; sửa chữa các cụm pano trên địa bàn với chủ đề “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; treo băng rôn tại các trục đường chính, tại các nơi đông người qua lại, tại địa bàn xã, phường, thị trấn; sản xuất, phát hành tờ rơi về giảm nghèo.

Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ký Chương trình phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh về vận động giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông, các tổ chức thành viên tuyên truyền sâu, rộng đến các tầng lớp nhân dân chủ trương, chính sách của Đảng về giảm nghèo; vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo, nhất là vào Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng thuận trong quá trình bình xét hộ nghèo, cận nghèo tại cơ sở; phối hợp tiến hành rà soát hộ nghèo, bảo đảm tính chính xác theo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và có sự tham gia của người dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát huy tốt vai trò chủ trì, hiệp thương với các tổ chức thành viên trong thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện phong trào giảm nghèo cho các hội viên của mỗi tổ chức, như: Phong trào “Giúp Cựu chiến binh nghèo” của Hội Cựu chiến binh; “Sản xuất, kinh doanh giỏi giúp hội viên nghèo” của Hội Nông dân; phong trào “Mái ấm Công đoàn” của Liên đoàn Lao động; phong trào “Mái ấm cho phụ nữ nghèo” của Hội Liên hiệp phụ nữ; mô hình câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau” của Hội Người cao tuổi, “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” của Đoàn Thanh niên… thu hút đông đảo các tổ chức, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Các tổ chức đoàn thể đã đưa công tác giảm nghèo bền vững trở thành nhiệm vụ, mục tiêu ưu tiên được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch của từng đơn vị; tích cực tuyên truyền để khơi dậy tính tự lực của người nghèo và sự chung tay của cộng đồng xã hội; triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh. Hội Nông dân tỉnh đã phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Các cấp Hội đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao; tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, tổ chức dạy nghề, thăm quan, hội thảo, hội nghị đầu bờ; xây dựng các mô hình trình diễn, ủy thác và tín chấp cho nông dân vay vốn, mua vật tư nông nghiệp theo phương thức chậm trả với lãi suất ưu đãi; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể, ký chương trình phối hợp với các sở, ngành để đẩy mạnh triển khai các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn. Ngoài đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, Hội Phụ nữ còn tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình phát triển kinh tế, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho hội viên. Các cấp bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản đã đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ thông tin cho thanh niên khởi nghiệp; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức thăm quan các mô hình kinh tế hiệu quả; hỗ trợ nguồn vốn vay để thành lập mô hình kinh tế gia đình, hợp tác xã. Sự đồng hành của các cấp bộ Đoàn cùng thanh niên trong thời gian qua đã góp phần khuyến khích thanh niên lao động sản xuất và giúp địa phương hoàn thành tiêu chí thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Hội Cựu chiến binh tỉnh luôn động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, thực hiện xóa nghèo; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tận dụng các nguồn lực và sự giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với cựu chiến binh để đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi,…

Cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh sản xuất, biên tập, phát sóng, phát thanh và các sản phẩm thông tin phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luận của Nhà nước; phổ biến các kinh nghiệm, gương điển hình về công tác giảm nghèo bền vững. Đài truyền thanh cơ sở thường xuyên tiếp sóng các chương trình có nội dung liên quan đến công tác giảm nghèo; trực tiếp sản xuất các tin, bài tuyên truyền về công tác giảm nghèo, tôn vinh những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác giảm nghèo... Nhờ đó, tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò chủ thể của người dân trong việc tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo bền vững.

Công tác tuyên truyền đã phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thi đua yêu nước trong thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, tạo sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là người dân ở các huyện nghèo, xã nghèo và các hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Từ đó, nguồn lực cho công tác giảm nghèo ngày càng tăng. Năm 2019, đã có gần 50 nghìn lượt hộ nghèo được vay vốn để pháp triển sản xuất, kinh doanh tạo việc làm, xuất khẩu lao động, nước sạch và vệ sinh môi trường. Số vốn vay được sủ dụng hiệu quả, đúng mục đích góp phần nâng cao mức sống hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 169.170 người nghèo và 115.201 người cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; thực hiện chính sách miễn giảm học phí, chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn, hỗ trợ vở viết, sách giáo khoa cho 63.757 lượt học sinh các cấp với tổng số tiền là 35 tỷ đồng; tổ chức đào tạo nghề miễn phí cho đối tượng người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 10 huyện, thị xã, thành phố. Người nghèo, người cận nghèo đã được đáp ứng các nhu cầu xã hội cơ bản, như: nhà ở, thông tin, nước sạch, giáo dục, y tế…, đời sống được cải thiện, 100% các xã, phường, thị trấn được tỉnh đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình hạ tầng thiết yếu như đường nhựa, đường bê tông hóa, trường học, trạm y tế, nước sạch, tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch ở nông thôn đạt 77%, ở thành thị đạt 75,6%.

Với phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau, các mặt kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đã được một số kết quả quan trọng. Theo các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, số hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 đã giảm hằng năm, cụ thể: Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo là 4,65%, tương ứng với 16.661 hộ; hộ cận nghèo là 3,44%. tương ứng với 12.348 hộ. Năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo là 3,41%, tương ứng với 12.639 hộ; hộ cận nghèo là 3,12% tương ứng với 11.579 hộ. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo là 2,55%, tương ứng với 9.953 hộ; hộ cận nghèo là 2,76% tương ứng với 10.766 hộ. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 1,90%, tương ứng với 7.575 hộ; tỷ lệ hộ cận nghèo là 2,31%, tương ứng với 9.180 hộ. Có được kết quả này là nhờ công tác giảm nghèo luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trong đặc biệt quan lãnh đạo, chỉ đạo, nhiều chương trình, đề án giảm nghèo được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực; sự chung tay vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là sự đồng lòng ủng hộ của toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh nhà.

Hữu Chất

Bài viết khác:

Thủ tướng chỉ thị tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Báo chí cách mạng đồng hành cùng dân tộc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Không ngừng cải thiện chính sách, đời sống công nhân

Khắc phục những khó khăn, vướng mắc của cơ chế hòa giải, đối thoại

Quá trình nhận thức và phát triển các giá trị pháp quyền ở Việt Nam

Quan điểm của V.I.Lênin về xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng

Đưa hơn 300 công dân Việt Nam từ châu Âu về nước

Thông cáo báo chí số 04, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Không thể phủ nhận thành quả dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam

Hưng Yên: Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 5/2020

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.