Thứ Ba, ngày 19 tháng 3 năm 2019 - 5:24:32 AM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 28/11/2017 - 8:23:43 AM | Lượt xem: 1776

Ban Tuyên giáo Trung ương: Gợi ý một số nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày 20/11/2017, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Công văn số 3652-CV/BTGTW về việc gợi ý một số nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trên cơ sở hệ thống lại những nội dung quan trọng của các hướng dẫn, quy định trong nhiều văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban, ngành Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn cụ thể thêm 7 nội dung cần tập trung thực hiện để các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương nghiên cứu, tham khảo, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XII gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII.

Thứ nhất là xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo: Trên tinh thần những nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 04-NQ/TW và nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, khi xây dựng kế hoạch hằng năm thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể, cần chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính chất đột phá nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, có phân công, phân nhiệm, xác định thời gian, giải quyết dứt điểm. Lấy kết quả thực hiện kế hoạch này làm một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá phân loại tổ chức đảng.

 Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên, phải xây dựng bản cam kết theo hướng dẫn tại Công văn số 2952-CV/BTCTW, ngày 20/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng. Bản cam kết nộp tại chi bộ nơi sinh hoạt đảng để theo dõi, làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

Thứ hai là tự phê bình và phê bình: Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tự phê bình và phê bình; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong tự phê bình và phê bình. Đưa nội dung tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư.

Thứ ba là xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Cụ thể hóa Quy định số 89-QĐ/TW ngày 4/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Quy định số 90-QĐ/TW, ngày 04/8/2017 về tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, xây dựng, hoàn thiện hệ thống chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực về các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và nhân dân.

Thứ tư là tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị gắn với cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, cơ sở giáo dục, đào tạo thực hiện tốt việc đẩy mạnh nghiên cứu, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho các đối tượng. Chú trọng giáo dục tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, lòng tự hào dân tộc.

Trong sinh hoạt định kỳ, chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị cần lựa chọn một nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề của từng năm, hoặc lựa chọn một mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác phù hợp với cơ quan, đơn vị để cùng trao đổi, thảo luận, vận dụng thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình.

Tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tổ chức các hoạt động trong đoàn viên, thanh thiếu niên gắn với giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, giáo dục truyền thống cách mạng với các hình thức phong phú, sinh động.

Thứ năm là đẩy mạnh tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Báo, đài ở Trung ương và địa phương tăng thời lượng và nâng cao chất lượng chuyên mục tuyên truyền về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ban tuyên giáo tham mưu để cấp ủy các cấp tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu dương, tôn vinh người tốt, việc tốt, nhân rộng, phổ biến các mô hình hay, cách làm hiệu quả, với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và xây dựng, chỉnh đốn Đảng; uốn nắn những lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, bệnh thành tích.

Tham mưu với cấp ủy các cấp đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền, quảng bá những tác phẩm tốt; những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động sáng tác, quảng bá. Tùy điều kiện thực tế, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu để nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ sáu là tăng cường đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái: Ban tuyên giáo tham mưu cho cấp ủy chủ động thông tin kịp thời những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tới nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện việc tiếp dân định kỳ, hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe đối thoại với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là về những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Thứ bảy là kiểm tra, giám sát: Cấp ủy tổ chức đảng có chương trình, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện bản cam kết của cán bộ, đảng viên, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn sai phạm.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm Quyết định số 99-QD/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

TM

Bài viết khác:

Từ 8h30, 20/3, Giao lưu trực tuyến về trách nhiệm nêu gương

Thành ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019

Một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2019

Công bố tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập cuốn 5, 7, 8 bằng tiếng Lào

Huyện ủy Phù Cừ tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2019

Huyện ủy Văn Lâm tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hội thảo khoa học: “60 năm tác phẩm ”Đạo đức cách mạng” - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay”

“Nhớ lời Bác dặn” nhân kỷ niệm 49 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

Tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm nhân đạo

Văn Lâm: 430 tác phẩm tham gia Cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật nêu gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.