Thứ Ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020 - 1:18:14 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 27/02/2020 - 7:19:59 PM | Lượt xem: 1641

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Hưng Yên hiện nay

Đỗ Hữu Nhân, Tỉnh ủy viên,
Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”; “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt ”. Chi bộ có vị trí, vai trò rất quan trọng, là tế bào của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Hoạt động của chi bộ, trong đó sinh hoạt chi bộ thường kỳ nhằm thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng, để thực hiện mục tiêu của Đảng, tăng cường tính chiến đấu, tạo sức mạnh cho Đảng, gây dựng và giữ vững niềm tin trong nhân dân. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có vị trí, vai trò rất quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.
Tổ chức sinh hoạt chi bộ hiện nay ở Hưng Yên được thực hiện theo Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/03/2007 của Ban Bí thư về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương  về “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và các nghị quyết về xây dựng Đảng. Trong những năm qua, công tác xây dựng và củng cố tổ chức đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc quan tâm, đã ban hành nhiều văn bản quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ như: Chương trình số 06-CTr/TU, ngày 5-7-2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn trong sạch vững mạnh, giai đoạn 2011 – 2015; Quy định số 895-QĐ/TU, ngày 16-5-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về việc các đồng chí Tỉnh ủy viên đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ; Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 28-10-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, khu phố, gắn với mối quan hệ phối hợp công tác giữa bí thư chi bộ và trưởng thôn, khu phố, giai đoạn 2016 – 2020; Hướng dẫn 04 – HD/TU, ngày 7/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ.
Trong những năm qua, sinh hoạt chi bộ đã được thực hiện tương đối bài bản, nghiêm túc, theo định kỳ hằng tháng. Các chi bộ đều coi trọng đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực gắn với thực tiễn của địa phương, đơn vị trên cơ sở bám sát vào Thông báo nội bộ - Tài liệu sinh hoạt chi bộ hàng tháng của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ để thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng cũng như tình hình nổi bật trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Đa số các chi bộ đã thực hiện đúng theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Công tác chuẩn bị, điều hành sinh hoạt chi bộ của cấp ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư chi bộ cũng cơ bản được nâng cao. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ tương đối tốt. Đảng viên có trách nhiệm hơn trong tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận tìm giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại. Tinh thần tự phê bình và phê bình nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Bên cạnh đó, sinh hoạt chuyên đề cũng được các chi bộ chú trọng. Các buổi sinh hoạt chuyên đề đã thu hút được nhiều ý kiến đảng viên tham gia, tập trung vào các vấn đề như: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng nông thôn mới; thực hiện nhiệm vụ chính trị … Việc duy trì tốt nền nếp sinh hoạt đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhiều chi bộ đã phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở địa phương. Đồng thời, thông qua sinh hoạt để chi bộ nắm được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống của đảng viên để từ đó có biện pháp khắc phục xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.
Bên cạnh những kết quả đạt được đáng ghi nhận, sinh hoạt chi bộ ở ở tỉnh Hưng Yên hiện vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập: một số cấp ủy, chi bộ chuẩn bị nội dung chưa tốt dẫn đến nội dung sinh hoạt còn hạn chế về chất lượng như  nội dung thông tin thời sự và phổ biến văn bản chỉ đạo của cấp trên còn dàn trải, không xác định rõ trọng tâm, thậm chí có chi bộ không tổ chức sinh hoạt tư tưởng. Một số chi bộ đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa cụ thể, thậm chí không đánh giá và không bình xét đảng viên tiêu biểu. Trong sinh hoạt, ý kiến phát biểu tham gia xây dựng nghị quyết còn ít, thậm chí không có ý kiến phát biểu. Những hạn chế nêu trên đã làm giảm vị trí, vai trò cũng như sức chiến đấu của chi bộ.
Để nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, theo chúng tôi cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:
Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/03/2007 của Ban Bí thư về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Trong đó cần tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng, nhất là thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016  của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” ; Tăng cường lãnh đạo của chi bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh công tác tổ chức xây dựng đảng và lãnh đạo hoạt động các đoàn thể…
Thứ hai, nâng cao chất lượng điều hành trong sinh hoạt Chi bộ. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, yếu tố đầu tiên đó là chất lượng của đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ, nhất là chuẩn bị kỹ nội dung và điều hành sinh hoạt chi bộ tốt. Chi ủy cần duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt định kỳ. Chi ủy cần xác định và chọn những việc cụ thể thiết yếu liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và quyền lợi của đảng viên, quần chúng, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để đưa ra thảo luận, bàn biện pháp khắc phục. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo cho được không khí cởi mở, thân thiện,  trong sinh hoạt dành thời gian để đảng viên phát biểu thể hiện chính kiến của mình, lắng nghe ý kiến và gợi ý những vấn đề quan trọng để đảng viên thảo luận. Có như vậy, cuộc họp chi bộ mới thực sự là đợt sinh hoạt chính trị bổ ích, đảng viên có cảm giác hứng thú khi đi họp để được đóng góp, được xây dựng, được tôn trọng, được cống hiến trí tuệ của mình cho Đảng, làm cho sinh hoạt chi bộ thực sự phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn đảng viên tham gia, mong muốn được tham gia sinh hoạt chi bộ, khắc phục sự nhàm chán, xơ cứng, nghèo nàn, khắc phục bệnh hình thức trong sinh hoạtgóp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh từ cơ sở.
Thứ ba, tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 895-QĐ/TU, ngày 16-5-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về việc các đồng chí Tỉnh ủy viên đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ. Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, các đồng chí Tỉnh ủy viên thông tin cho đảng viên chi bộ nắm được kịp thời, chính xác tình hình thời sự, các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, của tỉnh có liên quan đến nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Các đồng chí Tỉnh ủy viên khi dự sinh hoạt chi bộ đã nắm bắt tình hình ở địa phương và trực tiếp chỉ đạo kịp thời hoặc báo cáo, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh những vấn đề cần tập trung chỉ đạo, giải quyết mà địa phương, đơn vị đang vướng mắc cũng như đang quan tâm. Thực tế cho thấy, khi các đồng chí Tỉnh ủy viên dự sinh hoạt chi bộ thì chi bộ sẽ chuẩn bị nội dung sinh hoạt chu đáo, chất lượng hơn. Trong sinh hoạt, có nhiều ý kiến tham gia đóng góp, thảo luận để xây dựng nghị quyết hơn. Vì vậy, từ sự tác dụng của Quy định 895 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng cần có quy định đồng chí cấp ủy viên thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các địa phương, đơn vị.
Thực tiễn công tác xây dựng đảng đã chứng minh: Hễ nơi nào, lúc nào mà sinh hoạt Chi bộ bị buông lỏng, rời rạc hoặc không có nội dung chính trị, tư tưởng cụ thể, thiết thực thì nơi đó, lúc đó có nguy cơ chệch đường lối, chính sách của Đảng, hạ thấp vai trò tiên phong của đảng viên, làm cho kỷ luật của Đảng lỏng lẻo, các biểu hiện tiêu cực nảy sinh, sự gắn bó giữa Đảng với quần chúng bị suy yếu. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, cần tiếp tục tăng cường đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo việc sinh hoạt của Chi bộ thực hiện đúng nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu, tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức, giữ vững vai trò lãnh đạo trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.
 

Bài viết khác:

Thủ tướng chỉ thị tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Báo chí cách mạng đồng hành cùng dân tộc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Không ngừng cải thiện chính sách, đời sống công nhân

Khắc phục những khó khăn, vướng mắc của cơ chế hòa giải, đối thoại

Quá trình nhận thức và phát triển các giá trị pháp quyền ở Việt Nam

Quan điểm của V.I.Lênin về xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng

Đưa hơn 300 công dân Việt Nam từ châu Âu về nước

Thông cáo báo chí số 04, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Không thể phủ nhận thành quả dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam

Hưng Yên: Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 5/2020

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.