Thứ Năm, ngày 9 tháng 7 năm 2020 - 2:36:49 PM
Trang chủ » Lịch sử, truyền thống » 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng
Đăng ngày: 12/07/2017 - 8:13:38 AM | Lượt xem: 2990

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin - tuyên truyền - văn hóa văn nghệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Đồng chí Phạm Văn Nghệ

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Cùng với công tác nghiên cứu lý luận, công tác thông tin - tuyên truyền - văn hóa văn nghệ là một trong những hình thái quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Do vậy, công tác này luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, chú trọng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Thời gian qua, công tác thông tin - tuyên truyền - văn hóa văn nghệ trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Nội dung, hình thức, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới; đã tập trung thông tin, tuyên truyền rộng rãi, kịp thời tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình trong tỉnh, thời sự trong nước, quốc tế; các sự kiện chính trị, ngày lễ, ngày kỷ niệm của quê hương, đất nước; phản ánh trung thực công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh trong 30 năm đổi mới; những vấn đề dư luận xã hội quan tâm... đã góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị; đáp ứng nhu cầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cổ vũ tinh thần sáng tạo, cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng văn hóa để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ an ninh tư tưởng, đấu tranh trên mặt trận văn hóa văn nghệ chống các văn hóa độc hại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu đẹp, văn minh.

Cùng với những kết quả đạt được, có thể nhận thấy, thời gian qua, công tác thông tin - tuyên truyền - văn hóa văn nghệ ở một số địa phương, đơn vị có mặt vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; nội dung, hình thức tuyên truyền chưa đa dạng, phong phú, hiệu quả chưa cao, chưa theo kịp với xu thế phát triển chung của xã hội và nhu cầu thông tin, hưởng thụ văn hóa tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc phổ biến chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề dư luận quan tâm, bức xúc có lúc, có nơi chưa kịp thời. Phong trào xây dựng làng văn hóa diễn ra chưa đều khắp, một số lễ hội còn phô trương, lãng phí; chưa có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao...

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin - tuyên truyền - văn hóa văn nghệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xứng đáng giữ vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng, thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, nhất là các cơ quan, đơn vị trong khối tư tưởng, văn hóa cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thông tin - tuyên truyền - văn hóa - văn nghệ; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội.

Hai là, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp thông tin, tuyên truyền, văn hóa văn nghệ theo hướng tăng tính hấp dẫn, thiết thực, hiệu quả, kịp thời, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng, phong phú của cán bộ, đảng viên, nhân dân và phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Tăng cường công tác thông tin đến cơ sở. Kịp thời nắm bắt, tuyên truyền, định hướng những vấn đề dư luận quan tâm, bức xúc, không để phát sinh điểm nóng. Từ đó, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Ba là, không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động; thường xuyên định hướng tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí, quan tâm chế độ, chính sách đối với các cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa văn nghệ.

Bốn là, thông qua nhiều hình thức, nhằm khích lệ, động viên đội ngũ phóng viên, văn nghệ sỹ trong tỉnh tích cực tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, nhất là tác phẩm có giá trị cao, góp phần phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Năm là, thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động thông tin - tuyên truyền - văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh. Kịp thời biểu dương, nhân rộng gương tập thể, cá nhân điển hình trong công tác thông tin - tuyên truyền - văn hóa văn nghệ.

Bài viết khác:

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hương tại các Khu di tích lịch sử của tỉnh Cao Bằng

Tuyên giáo Hưng Yên nguyện sắt son theo lời Người dạy

Kết quả tuần 14, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

Bạn Lữ Đức Báu giành giải Nhất tuần 13 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Kết quả tuần 13, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

Bạn Nguyễn Thành Vũ đoạt giải Nhất Cuộc thi tuần 12 tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo

Kết quả tuần 11, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

Kết quả tuần 10, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

Củng cố lòng tự hào về truyền thống 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng

Kết quả tuần 9, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.