Thứ Hai, ngày 17 tháng 2 năm 2020 - 7:29:48 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 10/09/2019 - 10:13:27 AM | Lượt xem: 708 | Nguyễn Thế Chuyền

Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuât bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Tỉnh ủy. Một trong các nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của Ban là: Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng. viên và nhân dân, dư luận xã hội, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị tư tưởng trên địa bàn tỉnh. Dự báo những diễn biến, xu hướng chính trị tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết. Đánh giá hoạt động, nghiên cứu, đề xuất các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, cơ chế, chính sách, giải pháp trong lĩnh vục tuyên giáo trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và tổ chức thực hiện. Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt và kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng. Chỉ đạo hoạt động mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội của tỉnh. Đây là đội ngũ quan trọng trong tuyên truyền nắm bắt dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân, tham mưu các giải pháp tạo sự đồng thuận trong xã hội …
Ý thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác nắm bắt dư luận xã hội đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, ngay từ năm 2010, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh ở cả 3 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở. Căn cứ Hướng dẫn số 167 – HD/BTGTW ngày 26/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo ý kiến số 388 – TB/TU về việc kiện toàn đội ngũ cộng tác viên và nâng mức chi hỗ trợ cho cộng tác viên dư luận xã hội. Mức chi nâng từ 100.000 đồng/người/tháng lên 200.000 đồng/người/tháng, thực hiện từ 01/01/2017. Hiện nay, số lượng cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh là 30 đồng chí được lựa chọn từ các ban, sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Số lượng cộng tác viên dư luận xã hội ở các huyện, thị xã, thành phố là 185 đồng chí. Việc quản lý đội ngũ cộng tác viên được phân cấp quản lý. Trong đó: Ban Tuyên giáo huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực tiếp quản lý hoạt động và tổng hợp thông tin báo cáo từ cộng tác viên xã, phường, thị trấn; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quản lý hoạt động của đội ngũ cộng tác viên cấp huyện và cấp tỉnh.
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về tổ chức đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên của Đảng, ngay sau khi tái lập tỉnh Hưng Yên, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức, bộ máy Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Ngày 09/6/1997, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ra ban hành Chỉ thị về chương trình đưa thông tin xuống cơ sở; Quyết định về việc thành lập đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh. Đội ngũ báo cáo viên cấp uỷ các cấp của tỉnh qua các năm tiếp tục được kiện toàn và củng cố. Qua mỗi khoá cấp uỷ, căn cứ vào yêu cầu thực tế và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các huyện ủy, thị uỷ, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ ban hành các văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền, ra quyết định thành lập đội ngũ báo cáo viên cấp mình, đưa hoạt động báo cáo viên vào nề nếp. Hiện nay, tổng số báo cáo viên toàn tỉnh là 311 đồng chí, trong đó, cấp Trung ương 05 đồng chí; cấp tỉnh là 25 đồng chí; huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy 281 đồng chí.
Việc triển khai nhiệm vụ công tác thông tin, tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hiện nay được thực hiện với hình thức đa dạng và phong phú trên các kênh thông tin như: Hội nghị báo cáo viên hàng tháng của tỉnh, huyện và cơ sở; hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận cấp tỉnh, huyện; Hội nghị giao ban báo chí hàng tháng; tuyên truyền trong Bản tin Thông báo nội bộ - Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ; Trang Tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên; Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân… Hàng tháng, trên cơ sở những thông tin được phản hồi từ cơ sở được nắm bắt trong hoạt động tuyên truyền; báo cáo của cộng tác viên dư luận xã hội, báo cáo viên cùng cấp, ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổng hợp báo cáo gửi thường trực cấp ủy, Ủy ban nhân dân cùng cấp và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Từ nguồn thông tin báo cáo của cấp huyện và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, tổng hợp thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là những thông tin của các đồng chí Lãnh đạo Ban cung cấp sau khi đi chỉ đạo, dự sinh hoạt tại các chi, đảng bộ cơ sở, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp báo cáo gửi Viện Nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương; Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài quy định báo cáo bằng văn bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và một số ban tuyên giáo cấp huyện đã cung cấp địa chỉ thư điện tử (Email); số điện thoại của các đồng chí cán bộ phụ trách công tác dư luận xã hội để cộng tác viên các cấp có thể thông tin nhanh những vấn đề đột xuất phát sinh từ các địa phương, cơ sở.
Công tác phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị để kiểm tra thông tin phát sinh dư luận xã hội ngày càng được quan tâm, chú trọng. Đối với một số vấn đề thông tin dư luận xã hội có tính chất nhạy cảm, có liên quan đến các ngành, địa phương, sau khi nhận báo cáo của cộng tác viên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều tiến hành thẩm định lại thông tin trước khi xây dựng báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương.
Nhìn chung, thông tin, báo cáo của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, báo cáo viên đã phản ánh kịp thời, khách quan những vấn đề dư luận của các tầng lớp nhân dân về những vấn đề, sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội trong tỉnh, trong nước; những vấn đề quốc tế mà đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm trên cả hai mặt: tư tưởng, dư luận tích cực và những băn khoăn, bức xúc, đồng thời thể hiện các ý kiến, kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp... Đã có địa phương thực hiện tốt việc quản lý và xử lý hiệu quả thông tin do cộng tác viên dư luận xã hội cung cấp, như: ở thành phố Hưng Yên, Ban thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố sau khi nhận báo cáo dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổng hợp từ cơ sở đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan đến những vấn đề dư luận phản ánh, trả lời rõ vấn đề đúng sai. Từ đó có biện pháp khắc phục để ổn định an ninh trật tự tại cơ sở.
Trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những chuyển biến mau lẹ, phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục ráo riết đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ; kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động tự diễn biến trong nội bộ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng; sự phát triển của các tai, tệ nạn xã hội; tình hình phức tạp tại một số địa phương thời gian qua sẽ tác động không nhỏ đến hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng và nắm bắt dư luận xã hội. Do đó, thời gian tới, để thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và báo cáo viên tuyên truyền viên nắm bắt dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, cần thiết thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, các ngành về vị trí, vai trò quan trọng của hoạt động nắm bắt dư luận xã hội và tuyên truyền miệng; quán triệt sâu sắc và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức, củng cố đội ngũ cộng tác viên dư luận, báo cáo viên, tuyên truyền viên và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.
Hai là, tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở theo hướng nâng cao chất lượng, lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, có kỹ năng và có uy tín. Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cho cấp ủy thay thế các đồng chí không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, kịp thời bổ sung những đồng chí có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ vào đội ngũ.
Ba là, hằng năm, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, nhất là nghiệp vụ tuyên truyền, các kỹ năng tiếp cận, thu thập, xử l‎ý thông tin, đối thoại, nắm bắt thông tin hai chiều.
Bốn là, tiếp tục duy trì hội nghị báo cáo viên các cấp định kỳ hằng tháng, giao ban cộng tác viên dư luận xã hội. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội.
Năm là, công tác tuyên truyền cần kết hợp với nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, trên cơ sở đó có tham mưu cấp ủy kịp thời có biện pháp đấu tranh hiệu quả với những biểu hiện cơ hội chính trị, những quan điểm sai trái, tiêu cực./.
Nguyễn Thế Chuyền

 

Bài viết khác:

Quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, kiên định mục tiêu ổn định kinh tế

Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về ứng phó dịch Covid-19

Phải bảo đảm an toàn cho học sinh khi đi học trở lại

Một số nội dung chính của Hiệp định EVFTA và EVIPA

Hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào hiến máu nhân đạo ở Hưng Yên

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng kiểm tra tiến độ một số dự án, công trình giao thông

Lưu hành bản đồ thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia bị phạt đến 40 triệu đồng

Bàn giao chức danh Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)

Bế mạc phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.