Thứ Năm, ngày 9 tháng 4 năm 2020 - 2:21:05 AM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 08/10/2019 - 3:54:12 PM | Lượt xem: 3510 | Đỗ Hữu Nhân

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đỗ Hữu Nhân
Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm lý luận chính trị toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Qua các giai đoạn cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta nhận thức ngày càng toàn diện và sâu sắc. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh những nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị. Nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp với đạo đức, phong cách của Người đã trở thành những giá trị bền vững để Đảng và nhân dân ta học tập và noi theo.
 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó nêu rõ: các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp “tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân”; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do cấp ủy các cấp, trực tiếp là ban thường vụ cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy chỉ đạo; Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị; ban tuyên giáo cấp ủy và cơ quan tuyên giáo các ngành, đoàn thể là cơ quan giúp việc cấp ủy và lãnh đạo các ngành, đoàn thể cùng cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị.
 
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, ngày 15/8/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 30-KH/TU triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Bám sát sự chỉ đạo của ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã nghiêm túc chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách toàn diện, cụ thể Chỉ thị 05-CT/TW sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.
Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, chúng ta có thể nhận thấy: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của  Bộ  Chính  trị được các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị thực hiện nghiêm túc, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Công tác tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh và rộng khắp. Việc đăng ký làm theo của các cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  được chú trọng, bước đầu thực hiện có hiệu quả. Qua đó, đã tạo được những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, nhất là ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, trong đó có đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; tạo nên các phong trào thi đua sâu rộng; tạo sự lan tỏa, sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, phẩm chất chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Có được những kết quả trên, chúng ta khẳng định rằng: Bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống tuyên giáo các cấp từ tỉnh đến cơ sở trong vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của  Bộ  Chính  trị. Thực tiễn cho thấy, nơi nào cấp ủy quan tâm chỉ đạo, ban tuyên giáo cấp ủy tích cực, chủ động tham mưu, giúp việc có chất lượng, hiệu quả thì ở đó, việc khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của  Bộ  Chính  trị đạt được hiệu quả thiết thực và rõ nét hơn.
 
Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của  Bộ  Chính  trị trên địa bàn tỉnh còn môt số hạn chế nhất định. Công tác triển khai học tập, nghiên cứu Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề hằng năm ở một số địa phương, đơn vị, nhất là ở cấp cơ sở hiệu quả chưa cao. Việc xây dựng kế hoạch, cam kết làm theo của một số cán bộ, đảng viên còn hình thức, chưa sát với nội dung chuyên đề của năm và chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc triển khai Sổ ghi đảng viên tiêu biểu; việc bình xét, ghi danh đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số địa phương, cơ sở còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo còn chưa nhiều. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW còn chưa thường xuyên...
 
Những hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan, trong đó có nguyên nhân đội ngũ ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh chưa phát huy hết vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của  Bộ  Chính  trị; chưa tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, dẫn đến chất lượng, hiệu quả chưa cao; Chỉ thị 05-CT/TW của  Bộ  Chính  trị chưa thực sự thấm sâu vào cán bộ, đảng viên và nhân dân…
 
Từ những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình tổ chức thực hiện, công tác sơ kết, tổng kết đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cần tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của công tác tham mưu, giúp việc cấp uỷ trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/W của Bộ Chính trị; hiệu quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/W của Bộ Chính trị gắn với các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phân tích những thuận lợi, khó khăn, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cấp uỷ triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/W của Bộ Chính trị trong thời gian tiếp theo.
 

Bài viết khác:

Chung khảo các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học và làm theo Bác

Hứa hẹn một mùa giải thưởng thành công

Phát hành Bộ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tư tưởng, văn hóa, đạo đức Hồ Chí Minh cần được tôn vinh ở nước ngoài

Huyện ủy Phù Cừ tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc

Thành ủy Hưng Yên gặp mặt, biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc

Huyện ủy Văn Lâm tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2020

Một số kết quả trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Văn Lâm năm 2019

Hưng Yên có 81 tác phẩm tham Giải thưởng sáng tác, quảng bá đợt II (2018 - 2020)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.