Thứ Năm, ngày 9 tháng 7 năm 2020 - 2:34:20 PM
Trang chủ » Lịch sử, truyền thống » 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng
Đăng ngày: 11/07/2017 - 8:23:19 AM | Lượt xem: 5096

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị tỉnh Hưng Yên hiện nay

Đỗ Hữu Nhân

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận cơ bản trong công tác tư tưởng của Đảng ta, có vai trò rất quan trọng, nhằm hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị, niềm tin và năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Lênin khẳng định: “Không có lý luận cách mạng thì cũng không có phong trào cách mạng” và “chỉ đảng nào được lý luận tiên phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong”. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”; “Không hiểu lý luận thì như người mù đi đêm”. Người  nói: “cán bộ là gốc của mọi công việc, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng. Để cán bộ thực hiện tốt mọi công việc của Đảng thì “Tất cả các đảng viên phải cố  gắng học tập, coi việc học tập lý luận chính trị là nhiệm vụ quan trọng của mình”.

Nhận thức sâu sắc vai trò và ý nghĩa to lớn đó, nhiều năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm đến công tác giáo dục lý luận chính trị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể quan tâm nghiên cứu, vận dụng quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị mình; đồng thời coi trọng việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Uỷ ban nhân dân tỉnh, công tác giáo dục LLCT được triển khai với nội dung, hình thức phong phú. Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, hiệu quả theo từng đối tượng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng. Việc đổi mới nội dung, phương pháp, phương tiện giảng dạy được coi trọng, chất lượng giảng dạy ngày càng được nâng cao. Công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng được củng cố và tăng cường, ngày càng chặt chẽ, nền nếp, hiệu quả. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng thực hiện nghiêm túc nội dung, thời gian chương trình theo quy định; đã kịp thời quán triệt vào trong chương trình giảng dạy nội dung các nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng...; tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế tại các di tích lịch sử, mô hình, điển hình về phát triển kinh tế - xã hội trong và ngoài tỉnh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh và trung tâm BDCT cấp huyện được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Đến nay Trường Chính trị tỉnh và hầu hết các trung tâm BDCT đã được xây dựng khá khang trang, cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu cơ bản đáp ứng tốt hơn yêu cầu dạy và học. Cơ chế chính sách hỗ trợ đối với giảng viên, học viên ngày càng được quan tâm. Đội ngũ cán bộ, giảng viên được kiện toàn cơ bản đáp ứng yêu cầu về số lượng và từng bước nâng cao chất lượng. Nhiều giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị hiện nay.

Năm 2016, Trường Chính trị tỉnh và trung tâm BDCT cấp huyện đã mở được 328 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 30.032 lượt học viên, với nhiều loại hình đào tạo như cao cấp, trung cấp, sơ cấp LLCT; nhiều loại hình bồi dưỡng như chuyên viên, chuyên viên chính, các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho các đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện ủy quản lý; các lớp bồi dưỡng cán bộ các ban, sở, ngành, đoàn thể... Qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành trong tỉnh đã được nâng lên về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu tiêu chuẩn hóa cán bộ, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị các địa phương, đơn vị và vào sự phát triển của Hưng Yên trong thời gian qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế nhất định. Nội dung, chương trình giảng dạy lý luận chính trị chưa đa dạng, phong phú. Tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học còn ít, nhiều giảng viên trẻ thiếu kiến thức thực tiễn liên hệ bài giảng. Việc sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực còn lúng túng và chưa thường xuyên. Ý thức học tập một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế nên đôi khi tham gia học tập còn mang tính hình thức, đối phó. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học có nơi còn thiếu, xuống cấp. Kinh phí phục vụ cho hoạt động còn hạn chế so với yêu cầu và nhiệm vụ. Chế độ chính sách hiện hành đối với cán bộ, giảng viên chưa phù hợp với tính chất, đặc điểm của đơn vị sự nghiệp làm công tác giáo dục lý luận chính trị. Những hạn chế, bất cập trên đã ảnh hưởng nhất định đến chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh nói chung, tại Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện nói riêng.

Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh , nhiệm kỳ 2015 – 2020 cần tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Cấp ủy đảng các cấp cần coi trọng chỉ đạo, kiểm tra xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm thiết thực, hiệu quả, trong đó chú trọng bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới về lý luận, thực tiễn cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục quan tâm chăm lo tăng cường về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng chuẩn hóa để bảo đảm ngày càng tốt hơn các điều kiện phục vụ giảng dạy và học tập lý luận chính trị tại trường Chính trị Nguyễn Văn Linh và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Thứ hai, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại Trường Chính trị và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; cần coi trọng từ khâu tuyển chọn đến việc chọn cử cán bộ đi học các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ. Mỗi cán bộ, giảng viên phải có kế hoạch tự học tập, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, đặc biệt là học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy.

Thứ ba, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố cần tiếp tục bám sát mục tiêu, yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; thực hiện nghiêm túc các quy định về nền nếp dạy và học; đặc biệt tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị theo hướng lấy học viên làm trung tâm của quá trình đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường đối thoại, hướng dẫn bài tập xử lý tình huống; quán triệt và thực hiện tốt phương châm “lý luận gắn với thực tiễn”, “học đi đôi với hành” ở từng địa phương, cơ sở..., qua đó, giúp người học vận dụng tốt các kiến thức đã học vào trong hoạt động, công tác.

 

Bài viết khác:

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hương tại các Khu di tích lịch sử của tỉnh Cao Bằng

Tuyên giáo Hưng Yên nguyện sắt son theo lời Người dạy

Kết quả tuần 14, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

Bạn Lữ Đức Báu giành giải Nhất tuần 13 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Kết quả tuần 13, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

Bạn Nguyễn Thành Vũ đoạt giải Nhất Cuộc thi tuần 12 tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo

Kết quả tuần 11, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

Kết quả tuần 10, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

Củng cố lòng tự hào về truyền thống 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng

Kết quả tuần 9, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.