Thứ Bảy, ngày 16 tháng 1 năm 2021 - 10:42:44 PM
Trang chủ » Lịch sử, truyền thống » 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng
Đăng ngày: 17/07/2020 - 2:30:11 PM | Lượt xem: 637

Một số kinh nghiệm của tỉnh Hưng Yên trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp

Ngày, 15/7/2020, tại Hà Nội, ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác Tuyên giáo của Đảng – 90 năm chặng đường vẻ vang: Thành tựu và tầm nhìn”. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 – 1/8/2020). Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên trân trọng giới thiệu toàn văn bài tham luận của đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên tại Hội thảo.  
 

Nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, từ một tỉnh thuần nông, điểm xuất phát kinh tế thấp, kết cấu hạ tầng yếu kém, lạc hậu, phải dựa vào ngân sách hỗ trợ từ Trung ương, nhưng bằng sự nỗ lực, quyết tâm và hướng đi đúng đắn, sau hơn hai mươi năm tái lập (từ năm 1997) đến nay Hưng Yên đã xây dựng được một nền tảng kinh tế-xã hội tương đối đồng bộ; kinh tế tăng trưởng khá nhanh và cao hơn bình quân chung của cả nước, giá trị sản xuất công nghiệp và thu ngân sách tăng trên 200 lần, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 16.043 tỷ đồng, bằng 124,7%. Trong đó thu nội địa 11.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp gần 19 lần, đạt trên 74,57 triệu đồng/năm. Kim ngạch xuất khẩu liên tục tăng trưởng cao, đạt giá trị hơn 4.750 triệu USD. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng mạnh và từng bước được đa dạng loại hình. Từ năm 2017, Hưng Yên là một trong số ít các tỉnh tự cân đối thu - chi và đóng góp với ngân sách Trung ương.
Để có kết quả như vậy, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo, toàn diện của Đảng bộ, chính quyền tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân toàn tỉnh, cón có sự phối hợp đồng bộ của toàn thể hệ thống chính trị trong tỉnh, trong đó, có sự phối hợp hiệu quả giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.
Các đại biểu tham gia ký kết chương trình phối hợp công tác (ảnh TL)
1. Triển khai Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các sở, ngành trong khối khoa giáo ở Hưng Yên
Công tác khoa giáo giữ vai trò quan trọng đối với sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Ý thức đầy đủ và sâu sắc điều đó, từ tháng 5/2005, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cùng các sở, ngành trong khối đã chủ động soạn thảo, ban hành Quy chế phối hợp, nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu với Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện về những chủ trương, chính sách thuộc các lĩnh vực khoa giáo. Sau 5 năm thực hiện Quy chế, sự gắn kết giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ với các sở, ngành khoa giáo - cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh được tăng cường và đạt nhiều kết quả. Năm 2010, để nâng cao hiệu quả phối hợp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ khoa giáo trước tình hình mới, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các sở, ngành trong khối đã thảo luận, bổ sung Quy chế phối hợp công tác. Việc ban hành Quy chế phối hợp trong khối khoa giáo có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để các bên tiếp tục phát huy, tạo bước phát triển mới cho các lĩnh vực khoa giáo tỉnh Hưng Yên trong thời kỳ sau tái lập tỉnh.
Công tác phối hợp trong lĩnh vực khoa giáo tập trung vào các vấn đề: giáo dục và đào tạo thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, dân số - kế hoạch hoá gia đình thuộc Sở Y tế; thể dục, thể thao và gia đình thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; dạy nghề, bảo vệ và chăm sóc trẻ em thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, những nội dung phối hợp tập trung vào công tác tham mưu với Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động… về các lĩnh vực khoa giáo; hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các ngành khoa giáo quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị… của Trung ương, của Tỉnh uỷ về lĩnh vực khoa giáo; thẩm định, thẩm tra việc quán triệt đường lối, chủ trương, quan điểm chính trị, tư tưởng trong các đề án của các ngành khoa giáo trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hoặc Tỉnh uỷ xem xét, quyết định; tiến hành kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh uỷ; nghiên cứu tổng kết những nhân tố mới, mô hình mới nhằm tham mưu đề xuất chủ trương, biện pháp để thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác khoa giáo; tham gia ý kiến với các ngành khoa giáo về phương hướng, nhiệm vụ công tác hàng năm, về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị, nghị quyết theo yêu cầu của cấp trên, đồng thời tham khảo ý kiến của các ngành khoa giáo khi xây dựng báo cáo, đề án, chương trình hành động, kế hoạch kiểm tra,… liên quan đến lĩnh vực khoa giáo; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng về công tác khoa giáo; kết quả hoạt động khoa giáo các cấp.
Thực hiện Quy chế phối hợp, bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm hằng năm của từng đơn vị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa ban tuyên giáo với các phòng, ngành trong khối; xây dựng chương trình phối hợp công tác khoa giáo hằng năm; tổ chức hội nghị giao ban định kỳ giữa các ngành trong khối. Trên cơ sở định hướng nhiệm vụ công tác khoa giáo, ban tuyên giáo xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và của địa phương về lĩnh vực khoa giáo; kịp thời tham mưu, đề xuất các nội dung, giải pháp thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả; chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khoa giáo ở các xã, phường, thị trấn. Cùng với việc đẩy mạnh việc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; các bên đã chú trọng sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả đạt được và cả hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác khoa giáo.
Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ngành trong khối khoa giáo tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện năm trước và thống nhất xây dựng chương trình phối hợp năm sau. Các chương trình không chỉ xác định nội dung, phương thức, thời gian phối hợp cụ thể mà còn xác định rõ cơ quan chủ trì và cơ quan tham gia; quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan trong việc triển khai thực hiện nội dung phối hợp. Với cách làm đó, sự gắn kết giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ - với các sở, ngành khối khoa giáo - cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh - đã được tăng cường và đạt nhiều kết quả.
Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ngành khối khoa giáo được triển khai toàn diện, đã tạo nên những điểm nhấn, dấu ấn nổi bật từ khâu đầu tiên là tham mưu giúp cấp ủy của tỉnh cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của Đảng thành kế hoạch, chương trình hành động đến khâu tổng kết và tiếp tục tham mưu đề xuất chủ trương, biện pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết Đảng về công tác khoa giáo trong tình hình mới. Trọng tâm của công tác phối hợp không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ tham mưu cấp ủy của tỉnh mà còn hướng vào mục đích bổ trợ, đồng hành cùng các bên thực hiện trên từng lĩnh vực. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung hướng dẫn các sở, ngành khối khoa giáo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện; thẩm định, thẩm tra về đường lối, chủ trương, quan điểm chính trị, tư tưởng trong các đề án, chương trình của sở, ngành; tham gia ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ công tác hàng năm, về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị, nghị quyết theo yêu cầu của cấp trên; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, kết quả hoạt động về các lĩnh vực khoa giáo. Các sở, ngành khối khoa giáo phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trong việc xây dựng dự thảo, sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy; tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực khoa giáo.
Đánh giá nguyên nhân của những thành tựu trên các lĩnh vực khoa giáo từ khi thực hiện Quy chế phối hợp, có thể khẳng định: Với cách làm này, sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã được huy động, nhiều nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực khoa giáo được cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả, đạt và vượt các mục tiêu đề ra. Đây thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng để tỉnh Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp.
2. Thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân
Để công tác khoa giáo tiếp tục đi vào chiều sâu, đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 221 - QĐ/TW ngày 27/4/2009, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 87 - HD/BTGTW ngày 09/10/2009 về thực hiện Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cùng Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành đánh giá tổng kết quá trình thực hiện Quy chế phối hợp khoa giáo và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Quy chế phối hợp của Ban Bí thư với sự quyết tâm và trách nhiệm cao, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh XVII, XVIII, phấn đấu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Hưng Yên.
Ngày 16/8/2011, Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành Thông báo số 329 - TB/TU về việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.
Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Ban Tuyên giáo các cấp đã ký kết chương trình phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân sát với tình hình thực tế tại các địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp xây dựng các chương trình, kế hoạch tuyên truyền trên các lĩnh vực. Các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp với ban tuyên giáo các cấp trong công tác tuyên truyền về nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đồng thời, quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thi đua phát triển kinh tế - xã hội.
Trong những năm vừa qua, Hưng Yên đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội được triển khai với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các dự án lớn, trọng điểm, nhạy cảm của tỉnh; tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong toàn ngành tuyên giáo, các cơ quan khối tuyên truyền, các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo từng tháng, quý. Việc triển khai công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua hội nghị Báo cáo viên các cấp; qua tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, phát hành; qua nắm bắt thông tin dư luận xã hội và qua hội nghị giao ban báo chí định kỳ hằng tháng. Nhiều nội dung phối hợp được triển khai thực hiện hiệu quả, giai đoạn 2009-2019 có gần 80 lượt cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký nội dung với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị phối hợp và cung cấp thông tin tuyên truyền liên quan đến các nội dung phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý nhà nước về đất đai, công tác an toàn giao thông, quy hoạch Dự án Khu đô thị Thương mại - Du lịch Văn Giang và Dự án đường bộ nối với 2 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình đoạn qua tỉnh Hưng Yên, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác dồn thửa đổi ruộng đất, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, về việc giải tỏa các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang giao thông, công trình thủy lợi, hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.... Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên đã tổ chức được trên 100 Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh cho trên 20.000 lượt người nghe, trong đó lồng ghép, giới thiệu hàng chục chuyên đề gắn với nội dung tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của các ngành, các đơn vị. Đồng thời, phát hành gần 5 triệu Bản tin thông báo nội bộ phục vụ kịp thời sinh hoạt chi bộ trong toàn tỉnh. Trong từng thời điểm cụ thể, khi có những vấn đề bức xúc nổi lên hoặc triển khai thực hiện các chương trình, đề án lớn về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các ban, ngành, đơn vị biên tập, xây dựng tài liệu tuyên truyền. Những tài liệu này có nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, có tác dụng tích cực trong việc góp phần ổn định tình hình chính trị, tư tưởng, sự đồng thuận trong nhân dân, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, nhất là những địa phương có điểm nổi cộm.
Bên cạnh công tác phối hợp tuyên truyền phát triển kinh tế-xã hội, bằng các nguồn thông tin khác nhau, việc phối hợp trong công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Từ đó, có cơ sở tham mưu, đề xuất với cấp ủy các giải pháp để tiến hành công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống của nhân dân.
Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, ngày 25/5/2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành Thông báo số 891 - TB/TU về việc xây dựng mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 165 - QĐ/BTGTU ngày 22/7/2010 về việc thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; đồng thời, chỉ đạo ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy tham mưu với Ban Thường vụ cấp ủy thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp xã, phường, thị trấn. Để giúp lãnh đạo Tỉnh nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cập nhật, nắm bắt thông tin của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; thăm dò, xem xét những ý kiến phản ánh, đơn thư khiếu nại của người dân từ đó báo cáo với thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tuyên truyền, vận động, giải quyết kịp thời những ý kiến phản ánh của người dân. Đến nay, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn theo hướng nâng cao chất lượng, bảo đảm về số lượng, cơ cấu. Toàn tỉnh hiện có 215 cộng tác viên dư luận xã hội, trong đó: cấp tỉnh có 30 đồng chí, cấp huyện có 185 đồng chí. Đa số cộng tác viên hoạt động tích cực, chủ động nắm bắt, cập nhật và phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận của địa phương, đơn vị trong tháng.
Để đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động đối với đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh hằng tháng, hằng quý; thiết lập hộp thư điện tử nội bộ, qua mạng xã hội Zalo; thông tin qua email, điện thoại... để tiếp nhận và phản hồi kịp thời với thông tin phản ánh về tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh; định hướng nội dung hoạt động đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, đảm bảo kịp thời. Căn cứ vào quy chế phối hợp, các cơ quan, đơn vị thường xuyên báo cáo bằng văn bản hoặc báo cáo trực tiếp với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, giúp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo công tác định hướng tư tưởng đến các cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Việc thông tin đến cộng tác viên được chú trọng đảm bảo nhanh, hiệu quả thông qua việc lập nhóm cộng tác viên. Bằng các nguồn thông tin khác nhau, công tác nắm bắt và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
Các huyện, thành phố tích cực, chủ động tham mưu triển khai công tác nắm bắt, điều tra dư luận xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, phát hiện kịp thời các vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn, trao đổi với Ủy ban nhân dân cùng cấp và các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để thống nhất định hướng, chỉ đạo tuyên truyền. Thường xuyên nắm bắt dư luận về những vấn đề "nóng", nổi cộm ở cơ sở; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời có những giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong hơn 10 năm qua, Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy đã tổ chức nhiều cuộc điều tra dư luận xã hội, tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện, kết quả của những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tình hình đời sống công nhân và người lao động làm việc tại các khu công nghiệp; xây dựng nông thôn mới; điều tra về dân số - kế hoạch hóa gia đình.
Nhìn chung, nội dung ký kết phối hợp tuyên truyền hằng năm giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp được lựa chọn kỹ lưỡng, trọng tâm và triển khai kịp thời. Hình thức phối hợp tuyên truyền thường xuyên được đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đối tượng tuyên truyền, có tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, địa phương. Sau hơn 10 năm thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW, đã có 17 sở, ngành, đơn vị, cơ quan trên địa bàn tỉnh tham gia ký kết phối hợp tuyên truyền với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Qua các chương trình và công việc phối hợp, đã cung cấp kịp thời các thông tin thời sự quan trọng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và lực lượng báo cáo viên các cấp. Đồng thời, thông qua các chương trình phối hợp, mối quan hệ, uy tín và ảnh hưởng của Ban Tuyên giáo các cấp đối với các cơ quan, đơn vị liên quan được nâng lên. Nhờ phối hợp tuyên truyền trước, trong và sau khi triển khai công việc nên nhiều việc mới, việc khó đã được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nhanh gọn, hiệu quả, đặc biệt đối với các lĩnh vực như  đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, tình hình dân tộc, tôn giáo...
Bằng các hình thức phong phú, sáng tạo, công tác tuyên truyền đã bám sát vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã bám sát vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kịp thời cung cấp thông tin trên các lĩnh vực, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Nhận thức của các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã có bước chuyển biến mạnh mẽ. Vai trò, vị trí chủ trì của Ban Tuyên giáo các cấp nâng lên, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân trong việc phối hợp tuyên truyền và tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân về triển khai các dự án, đề án thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các vấn đề phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh trật tự, tai nạn, tệ nạn xã hội được chú trọng hơn. Công tác tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, các dự án lớn, trọng điểm, nhạy cảm của tỉnh, của các địa phương được chú trọng triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Công tác nắm bắt, phản ánh, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được đẩy mạnh, quá trình giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân được chú ý, tăng cường.
Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Quy chế phối hợp của một số cấp ủy cơ sở chưa đi vào nền nếp. Nội dung phối hợp tuyên truyền chưa trọng tâm, chủ yếu tập trung vào các vấn đề được báo chí, dư luận phản ánh, vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân; chưa chú trọng nhiều đến các chương trình phát triển kinh tế - xã hội có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân ở các địa phương. Ở một số địa bàn trong tỉnh, cấp ủy, chính quyền chưa thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở, đôn đốc, thiếu kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện...
3. Bài học kinh nghiệm
Một là, sự lãnh đạo của cấp ủy có vai trò quyết định trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Quy chế phối hợp. Kinh nghiệm cho thấy, nơi nào cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát thì nơi đó công tác phối hợp được triển khai hiệu quả.
Hai là, không ngừng nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.
Ba là, tăng cường sự chủ động phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trao đổi, nắm bắt thông tin, dư luận xã hội thường xuyên. Trên cơ sở đó, xây dựng các kế hoạch, chương trình phối hợp hằng năm một cách cụ thể. Kịp thời cụ thể hóa các kế hoạch, chương trình phối hợp để triển khai thực hiện.
Bốn là, thường xuyên đổi mới phương pháp, hình thức, công tác phối hợp tuyên truyền, nghiên cứu, biên soạn tài liệu phù hợp với từng đối tượng. Quan tâm đầu tư, bố trí kinh phí hằng năm để thực hiện công tác tuyên truyền.
Năm là, nội dung phối hợp tuyên truyền phải thiết thực, cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương. Đồng thời, phải xác định rõ công việc của mỗi bên, thời gian, hình thức tiến hành phải cụ thể, từ đó công tác phối hợp tuyên truyền mới đạt hiệu quả thiết thực.
Để tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp có hiệu quả hơn, trong thời gian tới, tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là ở cơ sở về vị trí, vai trò của công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp và cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong triển khai thực hiện tuyên truyền kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân. Phát huy và kết hợp đồng bộ, có hiệu quả những hình thức tuyên truyền, như: tuyên truyền qua các tài liệu tuyên truyền, hội nghị báo cáo viên, công tác dư luận xã hội và qua hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì; nghiên cứu, đề xuất và đưa vào thực hiện những hình thức tuyên truyền có tính chất mới, có tác dụng tuyên truyền tốt. Bên cạnh đó, thường xuyên đổi mới phương thức phối hợp, tăng cường trách nhiệm của ban tuyên giáo các cấp và cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong triển khai thực hiện; kịp thời trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội trong nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc của nhân dân, từ đó phối hợp tuyên truyền, nhận định, đánh giá, dự báo tình hình và tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời điều chỉnh các chủ trương, chính sách nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Quy chế phối hợp ở các địa phương, đơn vị.
Phát huy các kết quả đạt được, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các cấp và cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục thực hiện sáng tạo, hiệu quả sự phối hợp công tác, góp phần cùng toàn Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp của toàn dân; chú trọng phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng cơ bản để Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp.

 

Bài viết khác:

Tạp chí Cộng sản: Khẳng định vị thế ngọn cờ tư tưởng, lý luận hàng đầu của Đảng

Trọng trách của công tác tư tưởng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Công tác tuyên giáo hiện đại, hành động

Phát huy truyền thống 90 năm, ngành Tuyên giáo không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Thế hệ cán bộ Tuyên giáo trẻ tỉnh Hưng Yên Không ngừng phấn đấu và giữ trọn tình yêu với nghề

Nhớ bác Nguyễn Văn Hình - người đón tôi vào ngôi nhà Tuyên giáo

Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến để nâng cao tính thuyết phục của công tác tư tưởng

Ngành Tuyên giáo tỉnh Hưng Yên năng động, sáng tạo trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương

Hưng Yên: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2020)

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.