Thứ Tư, ngày 21 tháng 8 năm 2019 - 4:41:01 PM
Trang chủ » Khoa giáo - Giáo dục LLCT » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 13/05/2019 - 4:13:39 PM | Lượt xem: 128 | Hoàng Xuân Trường

Một số kết quả thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Các nội dung, nhiệm vụ của Nghị quyết 36-NQ/TW (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế đã được các cơ quan, đơn vị xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Hoạt động cải cách hành chính được tăng cường gắn với hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở đạt hiệu quả cao trong công việc, tiết kiệm thời gian, tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến liên hệ công việc.

Để triển khai hiệu quả chương trình cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 07/7/2015 về thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ và Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về ban hành quy chế quản lý, sử dụng phần mềm; quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, tăng cường triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử trong đó tập trung vào nội dung “Một cửa điện tử” và phần mền Văn phòng điện tử quản lý văn bản trực tuyến. Riêng bộ phận “Một cửa điện tử” tại cơ quan UBND tỉnh được triển khai xây dựng với hai hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử và “Một cửa điện tử” đã đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT trong hoạt động chỉ đạo, điều hành nói chung và công tác cải cách hành chính nói riêng; phần mềm “Một cửa điện tử” đi vào hoạt động đã giải quyết tốt các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính, cổng thông tin điện tử tỉnh đã liên kết tới trang http://dichvucong.hungyen.gov.vn, qua đó người dân có thể truy cập xem và tải các biểu mẫu liên quan đến các thủ tục hành chính do tỉnh ban hành. Với phần mềm Văn phòng điện tử quản lý văn bản trực tuyến trên nền tảng web (không dùng phần mềm cài đặt) là phần mềm riêng do tỉnh chủ động triển khai trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh được triển khai ứng dụng từ tháng 6/2016. Hiện nay, 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh đã được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập và sử dụng; 100% số văn bản xử lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và các phòng, ban, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố đều được triển khai trên phần mềm.
 
Công tác phát triển nguồn nhân lực được quan tâm, đảm bảo ngành chuyên môn ở tỉnh có cán bộ phụ trách công nghệ thông tin và 100% cơ quan cấp huyện, thành phố có cán bộ phục vụ công tác chuyên ngành CNTT. Công tác đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực CNTT được tỉnh quan tâm và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, tổng số lượt cán bộ được đào tạo về CNTT trên 3.500 lượt người; đã tổ chức 05 lớp đào tạo về an toàn thông tin cho trên 250 lượt/cán bộ, công chức; tổ chức 06 lớp tập huấn các quy định, chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn, an ninh thông tin mạng cho cán bộ làm chuyên trách về CNTT của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Đã tổ chức Hội thảo về “An toàn thông tin và các biện pháp phòng chống tấn công mạng” cho đối tượng là thành viên Đội ứng cứu sự cố an thông tin mạng của tỉnh. Ngoài ra các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh hằng năm đào tạo nguồn nhân lực CNTT cho khoảng 1.000 sinh viên/năm. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã đẩy mạnh công tác giảng dạy tin học trong các nhà trường đạt 100% với các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông; 70% các trường tiểu học đã có giáo viên giảng dạy bộ môn tin học.
 
Cơ sở hạ tầng CNTT không ngừng được củng cố và tăng cường, đã tranh thủ mọi nguồn lực từ các chương trình dự án CNTT của tỉnh, của các tổ chức để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật thông tin, đảm bảo nhu cầu phát triển các ứng dụng CNTT trong cơ quan, đơn vị. 100% CB, CC, VC các cơ quan, phòng, ban, đơn vị cấp tỉnh và huyện được trang bị máy tính để làm việc; hệ thống mạng của các cơ quan, đơn vị, UBND các cấp trong tỉnh được triển khai đồng bộ và hoạt động tốt, đường truyền ổn định, đáp ứng được yêu cầu quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn. Thường xuyên trang bị hệ thống máy tính, các thiết bị số hoá văn bản giấy phục vụ công tác lưu trữ, trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan, đơn vị. Duy trì và vận hành có hiệu quả phần mềm “Một cửa điện tử” dùng chung của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tỉnh; 100% số văn bản xử lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và các phòng, ban, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố đều được triển khai trên phần mềm. Tính từ 2014 đến nay việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng thường xuyên được chú trọng và đạt kết quả toàn diện, như: 100% các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn tỉnh được kết nối mạng Internet cáp quang. Toàn tỉnh số thuê bao Internet băng rộng cố định là 243.621 thuê bao, đạt tỷ lệ khoảng 20,3 thuê bao/100 dân, Thuê bao Internet băng rộng di động là 626.379 thuê bao, đạt khoảng 52 thuê bao/100 dân. Tỷ lệ người sử dụng Internet đạt gần 65% dân số. Mạng diện rộng dùng riêng (WAN) của tỉnh được thiết lập, kết nối đến 100% các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên nền tảng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước được ứng dụng khai thác an toàn, bảo mật. Các hội nghị trực tuyến của tỉnh được đầu tư với công nghệ tiên tiến, trực tiếp truyền dẫn âm thanh, hình ảnh sắc nét từ các hội nghị Trung ương đến cấp tỉnh; từ cấp tỉnh đến cấp huyện, thành phố. Ngoài ra, nhiều cơ quan Đảng, đoàn thể và sở, ngành của tỉnh đã đầu tư hệ thống hội nghị trực tuyến dùng riêng theo đặc thù của các cơ quan, đơn vị.
 
Cổng thông tin điện tử của tỉnh và 33 cổng thông tin điện tử thành phần của các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh thường xuyên cung cấp cơ bản đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động của các ngành, lĩnh vực đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp khai thác, tìm kiếm thông tin của Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, các cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh cũng đã thiết lập trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin, phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hình ảnh, tư liệu quảng bá về tỉnh; công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân.  
 
Hệ thống thông tin trong tỉnh cơ bản được đảm bảo an toàn, hằng năm tỉnh mở các lớp đào tạo, tập huấn chuyên sâu về An toàn thông tin mạng trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra còn tổ chức lớp tập huấn sử dụng ký số điện tử, phát hành liên thông văn bản và nâng cao hiểu biết về an toàn an ninh thông tin mạng cho cán bộ các phòng, ban chuyên môn các cấp. Trong 05 năm qua, trên địa bàn tỉnh không xảy ra sự cố an ninh thông tin nào. Năm 2014, theo đánh giá xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT và Truyền thông (Chỉ số ICT index) Hưng Yên xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố. Đến năm 2018, theo kết quả xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT truyền thông được Vụ Công nghệ thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Hội Tin học Việt Nam công bố, tỉnh Hưng Yên lần đầu tiên lọt vào top 10 tỉnh, thành phố trong toàn quốc dẫn đầu bảng xếp hạng. Theo đó, Hưng Yên đứng ở vị trí thứ 9, tăng đột phá vượt 22 bậc so với năm trước, với chỉ số ICT index 0,5752.
 
Ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị được đẩy mạnh, đã tập trung đầu tư, xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và triển khai ứng dụng chuyên ngành thống nhất trên quy mô toàn tỉnh. Cụ thể: lĩnh vực tài chính, ngân sách (phần mềm quản lý kế toán - tài chính, quản lý tài sản, mua sắm tập trung, cơ sở dữ liệu kế toán xã tập trung, cơ sở dữ liệu về tổng quyết toán ngân sách nhà nước); lĩnh vực tư pháp (văn bản quản lý pháp luật, về công chứng, tư pháp - hộ tịch, lý lịch tư pháp); lĩnh vực giáo dục và đào tạo (quản lý tạo đề thi, tổ chức thi; quản lý học sinh, điểm; quản lý thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT; quản lý thiết bị; quản lý thư viện; phần mềm phổ cập giáo dục - xóa mù chữ); lĩnh vực y tế, bảo hiểm (phần mềm quản lý bệnh viện, khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm; phần mềm giám định bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế). Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, như: quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; cơ sở dữ liệu doanh nghiệp; phần mềm quản lý lĩnh vực lao động, người có công, bảo trợ xã hội; quản lý cấp giấy phép lái xe... được các đơn vị triển khai, thực hiện bước đầu đã đem lại hiệu quả tốt, có ảnh hưởng tích cực đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thông tin tuyên truyền cho người dân về lợi ích của CNTT trong đời sống hàng ngày còn chưa thường xuyên; tỷ lệ người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến còn thấp, nhiều người dân và doanh nghiệp chưa tiếp cận được loại hình dịch vụ này và vẫn có thói quen làm việc trực tiếp tại các cơ quan hành chính. Việc đầu tư kinh phí cho việc tin học hóa, bố trí thời gian, nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT ở số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Chưa hoàn thiện, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trình độ về ứng dụng CNTT của một số cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ không chuyên trách ở một số huyện, thành phố và các xã, thị trấn còn hạn chế. Nhận thức của một số cơ quan, đơn vị về an toàn, an ninh thông tin còn chưa đầy đủ, còn tâm lý chủ quan, xem nhẹ nên việc chỉ đạo và thực hiện các hoạt động ứng dụng CNTT, giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng tại đơn vị còn bị buông lỏng, chưa thực sự quyết liệt... 
 
Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chính, như: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về CNTT cho mọi người dân mà nhất là thế hệ trẻ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng từ huyện đến cơ sở, trên Cổng TTĐT và Bản tin nội bộ...; hoàn thiện và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức CNTT cho cán bộ chuyên trách, phụ trách CNTT tại các cơ quan, đơn vị. Trong đó, cần tập trung đầu tư hạ tầng CNTT đồng bộ ưu tiên cho hoàn thiện các cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ công tác cải cách hành chính trong toàn tỉnh và đảm bảo ứng phó với các sự cố an ninh mạng, an ninh thông tin đảm bảo cho mọi hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn huyện diễn ra an toàn, hiệu quả và bảo mật./.
Xuân Trường

 

Bài viết khác:

9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 5 nhóm giải pháp cơ bản trong năm học mới 2019-2020

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Điều chỉnh giá khám chữa bệnh theo lương mới: Đối tượng nào bị ảnh hưởng?

Lễ khai giảng năm học 2019-2020 tổ chức thống nhất trên cả nước vào sáng 5/9

Nhiều trường có điểm chuẩn tăng lên

Hưng Yên: Một số giải pháp phát triển đối tượng HSSV tham gia bảo hiểm y tế

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo hiện nay

Hưng Yên tổng kết công tác tổ chức thi THPT Quốc gia 2019

Tuyên truyền phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Hưng Yên dự hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm học mới

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.