Thứ Năm, ngày 27 tháng 6 năm 2019 - 5:42:18 PM
Trang chủ » Khoa giáo - Giáo dục LLCT » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 11/01/2019 - 7:51:12 AM | Lượt xem: 310 | Nguyễn Điệp

Một số kết quả nổi bật trong công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2018

Với vai trò là cơ quan trực tiếp tham mưu, giúp Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, các cấp tổ chức thực hiện công tác khoa giáo của Đảng, năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với các sở, ngành trong khối triển khai toàn diện, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, từng bước đưa các chủ trương, chính sách trong lĩnh vực khoa giáo đi vào thực tiễn cuộc sống, đến từng địa bàn dân cư, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Ngay từ đầu năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành trong khối thống nhất ban hành Chương trình phối hợp công tác khoa giáo năm 2018. Đồng thời, hướng dẫn ban tuyên giáo các huyện, thành ủy xây dựng Chương trình phối hợp công tác với các đơn vị trong khối ở địa phương mình; quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khoa giáo ở cơ sở. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động phối hợp với các địa phương, các ngành trong khối khoa giáo kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng báo cáo sơ, tổng kết, đánh giá các chỉ thị, nghị quyết, chương trình trên lĩnh vực khoa giáo đảm bảo hiệu quả, kịp thời như:  báo cáo sơ kết 05 thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của BCHTW (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội đông y Việt Nam trong tình hình mới; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCHTW (khóa XI) về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Qua sơ kết, tổng kết đã kịp thời rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế để khắc phục, đề ra giải pháp sát hợp hơn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
Để triển khai các nhiệm vụ về khoa giáo đạt hiệu quả, sau khi có chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh về lĩnh vực khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động hướng dẫn các địa phương, các ngành liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện và tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng ban tuyên giáo các huyện, thành ủy, các cơ quan báo chí tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kết quả hoạt động trên lĩnh vực khoa giáo; về các nội dung phòng, chống dịch bệnh mới nổi, về thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, về khuyến học khuyến tài, về thể dục thể thao, về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em… Chỉ đạo biên tập, đăng tải nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kết quả hoạt động khoa giáo trên Bản tin Thông báo nội bộ và Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội về những vấn đề nóng, nổi cộm liên quan như vấn đề các hộ gia đình làm nhựa phế liệu xả thải ra môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống, sinh hoạt và sức khỏe của nhân dân; tình trạng người dân đốt rơm rạ sau khi thu hoạch lúa vụ mùa gây khói bụi ô nhiễm, ảnh hưởng đến việc lưu thông trên các tuyến đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông; việc sử dụng thực phẩm bẩn, hàng hóa không rõ nguồn gốc, trên cơ sở đó phối hợp tham mưu giải quyết; định hướng, chỉ đạo kịp thời các hoạt động tuyên truyền để nhân dân hiểu đúng, đủ, tránh gây hoang mang, kích động.
Cùng với công tác hướng dẫn, kiểm tra, trong năm 2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thẩm định, tham gia góp ý vào các dự thảo báo cáo, đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành khối khoa giáo như: Báo cáo sơ kết Đề án bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 và Báo cáo sơ kết Đề án nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn giai đoạn 2016; Báo cáo sơ kết Đề án tổ chức lại Trung tâm y tế các huyện, thành phố và Đề án thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên; Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018; Đề án rà soát, sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030...
Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 04 hội nghị  tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại các huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Kim Động, thành phố Hưng Yên và 01 Hội nghị tuyên truyền cấp tỉnh cho gần 500 đồng chí là cán bộ Hội nông dân cơ sở, Mặt trận Tổ quốc, đối tượng kết nạp đảng và cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên các ngành, đoàn thể huyện và cơ sở; tuyên truyền trên 01 số Bản tin Thông báo nội bộ với trên 36.000 cuốn; cập nhật các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tin, bài trên trang Thông tin điện tử tuyengiaohungyen.vn. Đồng thời, phối hợp tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho gần 300 cán bộ Hội nông dân, đối tượng kết nạp đảng, cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên các phòng, ngành, đoàn thể huyện và cơ sở. Qua đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Song song đó, trong năm 2018, các ngành trong khối bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện; nhờ vậy, các lĩnh vực khoa giáo đạt được những kết quả tích cực. Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng. Toàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tiểu học mức độ 3, trung học cơ sở mức độ 2 và xóa mù chữ mức độ 2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 98,64%, tăng 1,03%; tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học đạt 62,18%, tăng 9,79%. Cơ sở vật chất, các dự án trang thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư. Năm 2018, toàn tỉnh có thêm 286 phòng học, nâng tổng số phòng học lên 9.422 phòng, trong đó phòng học kiên cố cao tầng 8.384 phòng, đạt tỷ lệ 89%. 100% đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn, trong đó đạt trên chuẩn bậc mầm non 73,11%, tiểu học 92,18%; trung học cơ sở 72,28%, trung học phổ thông 20,68%. Công tác khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh. Đến nay, Hội khuyến học đã trở thành một tổ chức xã hội rộng lớn với 4.172 tổ chức Hội, số hội viên là 147.083 người, chiếm 12,25% dân số toàn tỉnh.
 Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được tăng cường. Chỉ tiêu khám, điều trị bình quân đạt 133% kế hoạch; bình quân 01 vạn dân có 6,7 bác sỹ và 27,3 giường bệnh; tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 99%, tăng 0,86%. Công tác phòng, chống dịch bệnh được thực hiện khá đồng bộ, không có dịch lớn xảy ra. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường, thanh kiểm tra chuyên ngành từ tỉnh đến cơ sở được duy trì thường xuyên. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ phụ nữ được khám thai trên 03 lần trước khi sinh đạt 98%; tỷ lệ đẻ do cán bộ y tế đỡ đạt 100%; 100% trẻ từ 6 tháng đến 60 tháng tuổi và các bà mẹ sau sinh được uống Vitamin A; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể cân nặng 11,6%, giảm 0,02%. Việc tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện tham gia các loại hình bảo hiểm được đổi mới với nhiều hình thức phong phú. Dự kiến hết năm 2018 tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,5%, tăng 2,6%.
Hoạt động khoa học và công nghệ được quan tâm triển khai, áp dụng trên tất cả các lĩnh vực. Đã tổ chức thực hiện 47 đề tài, dự án, nhiệm vụ; hỗ trợ 13 huyện thành phố, đoàn thể chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; các hoạt động phát triển tài sản trí tuệ, khởi nghiệp sáng tạo tiếp tục được chú trọng và triển khai có hiệu quả. Tổ chức hơn 50 lớp tập huấn kiến thức, quy trình kỹ thuật sản xuất cho các hộ, các vùng tham gia dự án; chuyển giao 03 quy trình sản xuất mới, quy trình sản xuất công nghệ cao. Các hoạt động xây dựng quản lý, bảo hộ sở hữu trí tuệ được triển khai hiệu quả, đã cấp quyền bảo hộ cho Cam Văn Giang, Cam Đồng Thanh Kim Động, Nghệ Chí Tân, Hoa Xuân Quan.
Công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình được triển khai rộng khắp. Tỷ lệ dân số tự nhiên duy trì dưới 1%; tỷ số giới tính khi sinh là 118/100 tương đương năm 2017. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tiếp tục nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Trong năm, các hoạt động tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em, thăm và tặng quà nhân dịp Trung thu và Tết Nguyên đán luôn được duy trì hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực. Đã trao tặng quà, học bổng, bảo trợ cho trên 65 nghìn lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng.
Công tác dạy nghề và giải quyết việc làm được chú trọng. Năm 2018, đã tổ chức 24 phiên giao dịch việc làm với 19 nghìn lượt lao động được tư vấn, phỏng vấn trực tiếp, trong đó khoảng 34% số lao động được tuyển dụng; tạo việc làm trong nước cho 20.158 người, đạt 105,5% kế hoạch, tăng 4,89%; xuất khẩu 3.742 lao động, đạt 110% kế hoạch, tăng 16,83%. Tuyển sinh, đào tạo nghề cho 53.497 người, đạt 115% kế hoạch, tăng 9,34%. Đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, tăng 2% so với năm trước; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 45%.
Công tác bảo vệ môi trường được triển khai hiệu quả. Đã góp ý kiến về môi trường cho 240 dự án đầu tư, từ chối tiếp nhận 03 dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Tiến hành 29 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường tại 81 đơn vị, tổ chức. Tiếp tục thực hiện các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải; xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại làng nghề tái chế chì xã Chỉ Đạo và làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, huyện Văn Lâm.
Phong trào thể dục, thể thao quần chúng được duy trì thường xuyên và không ngừng phát triển. Thể thao thành tích cao đạt được nhiều kết quả tích cực. Đã tham gia thi đấu 30 giải quốc gia, giành 26 HCV, 31 HCB và 56 HCĐ. Đặc biệt, đội bóng đá trẻ U11 Hưng Yên đạt á quân giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2018.
Có thể nói, nhìn một cách tổng thể, công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng, có ý nghĩa thiết thực, đóng góp tích cực trong sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh, quản lý xã hội, phát triển con người cả về thể lực, trí tuệ… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn không ít hạn chế, khó khăn như: công tác phối hợp tham mưu giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân và công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện các nghị quyết, chỉ thị chưa thường xuyên; việc thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo sơ kết chỉ thị, nghị quyết của một số đơn vị còn chậm; kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo vẫn còn một số hạn chế: Vấn đề ô nhiễm môi trường do chăn nuôi vẫn diễn biến phức tạp, nhất là chăn nuôi trong khu dân cư. Việc triển khai Đề án Ngoại ngữ quốc gia ở giáo dục phổ thông còn khó khăn, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy-học và quản lý giáo dục ở một số đơn vị còn chưa hiệu quả. Tỷ lệ giới tính khi sinh và sinh con thứ 3 vẫn ở mức cao và chưa có chuyển biến...
Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ chủ động tham mưu quán triệt và cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương (khóa XII), Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thuộc lĩnh vực công tác khoa giáo; hướng dẫn, đôn đốc, tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; trên cơ sở đó, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác khoa giáo trong thời kỳ mới. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các sở, ngành trong khối khoa giáo và triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp công tác năm 2019. Tiếp tục phương châm "hướng về cơ sở", tăng cường thâm nhập thực tế, kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, mô hình mới, các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực công tác khoa giáo; chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khoa giáo ở cơ sở. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về các lĩnh vực khoa giáo và kết quả hoạt động của các sở, ngành trong khối; kết quả công tác khoa giáo các cấp...
 
Nguyễn Điệp

Bài viết khác:

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên kiểm tra công tác tổ chức thi THPT quốc gia năm 2019

Hưng Yên: trên 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ, giúp đỡ

Hội nghị phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng kiểm tra công tác tổ chức thi THPT quốc gia năm 2019

Hưng Yên: Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt 95%

Hưng Yên có trên 12,4 nghìn thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2019

Ân Thi: Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khoá II năm 2019

Hưng Yên sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Hưng Yên: Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2019

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.