Thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2020 - 3:15:53 PM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 21/01/2015 - 8:44:43 AM | Lượt xem: 1440

Một số kết quả chủ yếu qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 Chỉ thị 03-CT/TW đã trực tiếp góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước.

            I. Về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và lãnh đạo các cấp
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, xác định đây là giải pháp hàng đầu trong nhóm giải pháp thứ tư về chính trị, tư tưởng, là một nội dung quan trọng trong Kế hoạch số 08-KH/TW của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thực hiện Quy định 47-QĐ/TW quy định về những điều đảng viên không được làm. Trên tinh thần thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 21-CT/TW về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bước đầu tạo được những kết quả cụ thể, được dư luận hoan nghênh, đồng tình, hưởng ứng.
- Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW phân công công việc cho các ban đảng, ban cán sự đảng của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW; chỉ đạo các cấp ủy đưa việc kiểm tra, tự kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW vào kế hoạch và nghiêm túc thực hiện.
- Ban Bí thư ra quyết định thành lập Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị và ban hành Quy chế hoạt động. Ban Tuyên giáo Trung ương thành lập Bộ phận chuyên trách 03, biên chế gọn nhẹ, hợp lý.
- Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 1973/CT-TTg giao nhiệm vụ cho bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị.
- Các ban, ngành, đoàn thể Trung ương đã ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định, quy chế, chuẩn mực đạo đức, cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện các nội dung được nêu trong Chỉ thị 03-CT/TW. Sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương, giữa Trung ương và địa phương trong toàn bộ hệ thống chính trị bước đầu có chuyển biến tích cực.
- Các địa phương, đơn vị: Cấp ủy, bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo thực hiện Chỉ thị; thành lập bộ phận giúp việc và ban hành quy chế hoạt động; tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW; ban hành các văn bản triển khai thực hiện, trong đó nhấn mạnh và coi trọng yêu cầu chuyển nội dung chủ yếu của cuộc vận động trước đây thành công việc thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
2. Tổ chức thực hiện các nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW
2.1- Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tập huấn giới thiệu về nội dung chuyên đề và hướng dẫn việc thực hiện chuyên đề hằng năm tại hội nghị báo cáo viên Trung ương.
- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc học tập, xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ cho bí thư cấp ủy, bí thư chi bộ và đội ngũ báo cáo viên.
- Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên 2 chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; học tập và làm theo 2 tác phẩm của Bác Hồ: “Đường cách mệnh”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2.2- Về nội dung xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.
- Hầu hết các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo yêu cầu, hướng dẫn của Trung ương.
- Nhiều bộ, ngành, đoàn thể đã chỉ đạo xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và hướng dẫn thực hiện theo ngành dọc; coi việc thực hiện chuẩn mực đạo đức là căn cứ để kiểm điểm kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể trong đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm. Một số đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, huyện Tam Đường (Lai Châu), huyện Quốc Oai (Hà Nội)…đã xây dựng chuẩn mực đạo đức sát hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị.
- Một số địa phương, đơn vị đã tổng kết 5 năm thực hiện Quy định về chuẩn mực đạo đức của địa phương, đơn vị theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo, như Tỉnh ủy Phú Thọ…
2.3- Về trách nhiệm gương mẫu, tự giác đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, của cán bộ, đảng viên. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và sự giám sát nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.
- Ban Bí thư ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định và Hướng dẫn thực hiện Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, bao gồm cả nội dung kiểm tra sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên là lãnh đạo chủ chốt các cấp.
Trước khi Ban Bí thư ban hành Quy định nêu gương, nhiều cấp ủy, ban, ngành, địa phương (Lào Cai, Bình Phước, Quảng Ngãi, Tiền Giang…) đã chủ động xây dựng quy định nêu gương về đạo đức, lối sống của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và bổ sung yêu cầu về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên vào quy chế làm việc để chỉ đạo thực hiện.
- Sau khi có Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương và Kế hoạch 08-KH/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhiều cấp ủy trực thuộc Trung ương đã ban hành các quy định nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp. Một số nơi có những quy định tương đối cụ thể trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác cán bộ, sinh hoạt đảng, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, yêu cầu gương mẫu của bản thân và gia đình… Ở một số ban, ngành, trách nhiệm nêu gương được thể hiện trong quy chế làm việc, nghĩa vụ công chức… do cơ quan quy định.
2.4- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể
- Nhiều cấp ủy đã chỉ đạo kết hợp một cách linh hoạt và sáng tạo một số nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW, như: xây dựng chuẩn mực đạo đức cụ thể, thiết thực; đưa học tập và làm theo đạo đức Bác Hồ vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ; gắn với thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, cấp ủy phối hợp với lãnh đạo địa phương, đơn vị lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để trong sinh hoạt chi bộ, đảng bộ bàn biện pháp phấn đấu, khắc phục, tạo chuyển biến, đẩy lùi, tiến tới giải quyết dứt điểm trong một thời hạn nhất định; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và làm tốt công tác tuyên truyền, biểu dương những gương điển hình, người tốt, việc tốt.
- Tổ chức hội nghị, hội thảo bàn sâu về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Hà Nội, Bắc Giang, Lai Châu, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương…). Một số ngành, đoàn thể, địa phương (Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hà Nội, Bắc Giang, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Tiền Giang…) đã cụ thể hóa kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, nâng cao quyết tâm của cấp ủy, của ban lãnh đạo trong việc giải quyết các vấn đề tiêu cực, bức xúc, hoặc nổi lên cần tập trung khắc phục triệt để, từ đó, mang lại những kết quả cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.
- Phát động nhiều phong trào thi đua thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực, như: Cuộc vận động “Yên Bái làm theo lời Bác”; phong trào “Người đảng viên sống đẹp” mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký một việc làm tốt cho cộng đồng dân cư tại phường (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng); phong trào “Đồng hành cùng người nghèo” mỗi cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận giúp đỡ xóa hộ nghèo (xã Trà Tân, Bắc Trà My, Quảng Nam); chương trình “Đối thoại chiều thứ sáu” của Lãnh đạo bệnh viện đối thoại, lắng nghe ý kiến của bệnh nhân (Bệnh viện đa khoa thành phố Quảng Ngãi); phong trào “Một ngàn đồng giúp đảng viên nghèo” (Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk); phong trào “Khâu khó, việc mới” đoàn viên xung kích vào phần việc khó và mới (Tỉnh Đoàn Quảng Trị); chương trình “5 và 7 cho mỗi tháng” trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng ôn lại 5 mẩu chuyện đạo đức, phong cách của Bác và 7 nội dung phấn đấu rèn luyện của cán bộ (Chi bộ tổ dân phố Hiệp Lợi, thành phố Nha Trang); mỗi đảng viên tự liên hệ với bản thân về tác phong, đạo đức trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ (thị trấn Tân Yên, Tuyên Quang); treo ảnh Bác Hồ, lập diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” (Cần Thơ); thành lập Câu lạc bộ “Gương điển hình” (Bến Tre); phương châm học Bác là “Học đi, học lại, làm đi làm lại” (An Giang); tổ chức cơ sở đảng lập bảng theo dõi hàng tháng để khắc phục khuyết điểm (Đảng bộ Gò Quao, Kiên Giang); tổ chức cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp từ tỉnh đến cơ sở đăng ký nêu gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác (Tiền Giang). Đảng bộ Hải quan Hà Giang phát động và thực hiện tốt phong trào “Chống sách nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp trong xuất, nhập khẩu”, góp phần đáng kể vào kết quả tăng thu ngân sách của địa phương.
2.5- Xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên
- Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo giảng dạy tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các cấp học và tích hợp vào giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với các chương trình đại học, cao đẳng.
- Hệ thống học viện chính trị - hành chính, các trường đoàn thể, các trường chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đã thực hiện biên soạn và giảng dạy chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh trong các chương trình bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, đối tượng kết nạp đảng.
2.6- Về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2011-2015. Phát động và duy trì được nhiều phong trào tốt trong thanh, thiếu niên, như: “Sinh viên 5 tốt” {1}; “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; “Thanh niên tham gia phát triển kinh tế- xã hội, góp phần giải quyết những khó khăn, bức xúc của cộng đồng"; “Thanh niên quân đội làm theo lời Bác”; “Câu lạc bộ tiến sĩ trẻ”… Trung ương Đoàn và nhiều tỉnh đoàn, thành đoàn đã tổ chức Lễ tuyên dương thanh niên làm theo lời Bác vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn.
2.7- Về công tác kiểm tra định kỳ, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Ban Bí thư đã ban hành 3 kế hoạch kiểm tra và thực hiện hơn 20 cuộc kiểm tra, kết hợp giao ban theo khu vực đối với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.
- Cấp ủy các cấp đã quan tâm đến việc kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW tại các cơ sở. Qua kiểm tra, một số nơi đã phát hiện những việc làm chưa đúng với các quy định trong Chỉ thị 03-CT/TW và các hướng dẫn của Trung ương để uốn nắn, làm cho đúng. Các báo cáo kết quả kiểm tra được thường vụ cấp ủy quan tâm và kịp thời chỉ đạo giải quyết các vướng mắc được phát hiện, nhất là về cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện.
- Các ngành, địa phương đã tiến hành sơ kết 6 tháng cuối năm 2011, sơ kết một năm, sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Một số nơi có tiến hành sơ kết, tổng kết riêng việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW (Sơn La, Hải Dương, Lạng Sơn, Quảng Ngãi…), hoặc đưa vào một nội dung trong sơ kết, tổng kết công tác chuyên môn, công tác đảng cuối năm.
- Dịp 19-5-2012, nhiều ngành, địa phương đã tổ chức gặp mặt, tọa đàm, trao đổi, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức khen thưởng bí thư chi bộ giỏi.
2.8- Về đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng.
- Thành lập Ban Chỉ đạo Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phát động phong trào sáng tác, quảng bá. Hàng chục ngàn tin, bài, phóng sự, tác phẩm văn học, nghệ thuật gửi dự thi ở các địa phương, các hội chuyên ngành Trung ương và đã được đăng tải; hàng trăm tác phẩm được các địa phương và các hội chuyên ngành Trung ương lựa chọn, gửi về tham dự giải ở Trung ương. Trong đợt I xét tặng giải thưởng sắp tới, Ban Chỉ đạo Giải thưởng đã lựa chọn được hơn một trăm tác phẩm có giá trị tuyên truyền và giáo dục tốt để biểu dương, trao giải thưởng.
- Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương (tiêu biểu là Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam…) đều có chuyên mục tuyên truyền về việc học tập và làm thep tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chú trọng thông tin về các hoạt động thực hiện Chỉ thị ở địa phương, ngành, nhất là đưa tin về các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.
- Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở nước ngoài được quan tâm, cụ thể hóa các nội dung hoạt động đối với cơ quan đại diện; trong thanh niên, học sinh, sinh viên học tập ở nước ngoài; trong đảng viên sinh hoạt lẻ, người lao động xuất khẩu, cán bộ, chuyên gia Việt Nam đang làm việc, lao động ở nước ngoài; và trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
II- Đánh giá chung về 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW
1. Ưu điểm
Một là, Chỉ thị 03-CT/TW đã trực tiếp góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước.
Hai là, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW dần đi vào nền nếp, thiết thực, tránh bệnh hình thức.
Ba là, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao hơn.
Bốn là, trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, nhiều vấn đề tiêu cực, tồn đọng lâu năm, gây bức xúc trong dư luận tại các địa phương, cơ quan, đơn vị đã bước đầu được giải quyết dứt điểm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ.
Năm là, trong công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW dần trở thành nền nếp đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
Sáu là, công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW được các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị quan tâm, bước đầu đã góp phần vào việc tạo ra không khí phấn khởi trong xã hội.
2. Hạn chế, khuyết điểm
Một là, việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ở nhiều đơn vị còn mang tính hình thức, thiếu quyết tâm, thiếu sáng tạo, nhất là chưa đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên.
Hai là, một số nội dung nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư thực hiện chưa đạt yêu cầu.
Ba là, việc tuyên truyền về các điển hình tiên tiến còn nhiều lúng túng.
3. Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm
Thứ nhất, cấp ủy, người đứng đầu ở nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm, chưa nhận thức sâu sắc được vai trò, ý nghĩa quan trọng của Chỉ thị 03-CT/TW không chỉ nhằm giải quyết nhiệm vụ trước mắt, mà còn nhằm mục tiêu lâu dài theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; chưa dành thời gian thỏa đáng cho việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị. Công tác kiểm tra, đôn đốc của cấp ủy các cấp chưa được quan tâm đúng mức. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tham mưu của bộ phận giúp việc chưa rõ nét, vẫn còn tình trạng “khoán” cho cơ quan tuyên giáo thực hiện là chính. Bộ phận giúp việc, bộ phận chuyên trách các cấp còn thiếu chủ động, sáng tạo để tham mưu cho cấp ủy trong việc cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW cho sát với nhiệm vụ chính trị và tình hình, đặc điểm riêng ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.
Thứ hai, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW chưa thật đầy đủ, sâu sắc, nhất là về việc đưa học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa trở thành công việc thường xuyên, tự giác.
Thứ ba, công tác tuyên truyền và chỉ đạo tuyên truyền chưa đúng tầm. Các cấp ủy chưa thấy hết được vai trò rất quan trọng của công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW; chủ yếu chỉ đạo tuyên truyền trên báo chí mà chưa phát huy sức mạnh tổng hợp của các loại hình tuyên truyền, hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên…
4. Một số kinh nghiệm qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW
- Công tác kiểm tra, đôn đốc thường xuyên của Ban Bí thư không chỉ là điều kiện quan trọng giúp việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đi đúng định hướng, kịp thời tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thực hiện Chỉ thị ở địa phương, đơn vị, mà còn tạo ra động lực, khích lệ cấp ủy các cấp tích cực, trách nhiệm cao hơn trong thực hiện và chỉ đạo thực hiện ở địa bàn do mình phụ trách.
- Vai trò của cấp ủy, của bí thư cấp ủy và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị vô cùng quan trọng trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trên cả hai mặt: Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức việc thực hiện Chỉ thị và gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.
- Sự năng động, sáng tạo và chủ động tìm tòi để tham mưu của bộ phận giúp việc là nhân tố quyết định đối với việc gắn Chỉ thị 03-CT/TW với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng để mang lại những kết quả thiết thực.
- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và toàn xã hội về tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức của Người vẫn là một đòi hỏi quan trọng hiện nay. Cần phải quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục một cách thuyết phục về Chỉ thị 03-CT/TW và kết quả đạt được trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, nhất là về gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Cần đầu tư nhiều hơn nữa để nghiên cứu, tìm tòi những cách làm có hiệu quả, nghiên cứu chỉ đạo việc gắn thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với các quy định, với các phong trào xã hội khác, tạo ra sự cộng hưởng xã hội và dư luận xã hội tin tưởng, ủng hộ, hưởng ứng việc thực hiện Chỉ thị.

 


Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương
 

Bài viết khác:

Hưng Yên đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân

Phát động cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh với việc xây dựng lực lượng cách mạng và sự vận dụng của Đảng trong tình hình hiện nay

Hưng Yên: Gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hành trình từ Chỉ thị 06 đến Chỉ thị 05 về học và làm theo Bác

Văn Lâm tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Dạt dào tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ kính yêu

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh: Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa!

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Bình Thuận

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.