Thứ Hai, ngày 22 tháng 10 năm 2018 - 7:41:59 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống
Đăng ngày: 03/01/2018 - 7:43:13 AM | Lượt xem: 8044

Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh

Phạm Văn Nghệ

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Công tác học tập quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết là nhiệm vụ quan trọng, nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực tế cho thấy chỉ thị, nghị quyết của Đảng nếu không đến được cán bộ, đảng viên và nhân dân, không thực sự thấm nhuần trong nhân dân thì chỉ thị, nghị quyết đó không thể đi vào cuộc sống.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng, ngay sau khi tái lập tỉnh, các cấp ủy đảng từ tỉnh tới cơ sở đã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Chính vì vậy, ngay sau khi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được ban hành, căn cứ văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đều ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết trên toàn tỉnh, trên cơ sở đó, các cấp, các ngành và địa phương xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt của địa phương, đơn vị mình. Cùng với việc xây dựng kế hoạch, cấp uỷ Đảng các cấp đã chủ động, tích cực trong việc phân công báo cáo viên và tổ chức triển khai học tập nghị quyết, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai, Tỉnh ủy nhận thấy bên cạnh những thuận lợi và những kết quả quan trọng đã đạt được, việc tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh cũng gặp không ít khó khăn, bộc lộ một số bất cập: Việc tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết còn chậm đổi mới; chưa đảm bảo tiến độ, nhất là ở cơ sở. Hình thức học tập còn đơn điệu, chưa đa dạng, phù hợp với từng cấp, từng đối tượng cán bộ, đảng viên. Một số nơi tổ chức học tập còn lồng ghép với nhiều nội dung khác, hoặc rút ngắn thời gian, nên không bảo đảm yêu cầu, dẫn đến chất lượng và hiệu quả chưa cao. Đáng chú ý, vẫn còn tình trạng ý thức học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết của một số cán bộ, đảng viên chưa cao, còn có biểu hiện ngại học tập, không ghi chép, ngại nghiên cứu; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia góp ý xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy trong thực hiện chỉ thị, nghị quyết. Một số tổ chức đảng, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập chưa cao. Bên cạnh đó, một số báo cáo viên còn hạn chế về kinh nghiệm và phương pháp truyền đạt chỉ thị, nghị quyết; chưa thật sự đầu tư, nghiên cứu nội dung giới thiệu; phương pháp truyền đạt chủ yếu thuyết trình một chiều, ít có trao đổi; ít liên hệ với thực tiễn địa phương, đơn vị nên thiếu thuyết phục, thiếu hấp dẫn người học. Một số địa phương, đơn vị người đứng đầu cấp ủy, đơn vị chưa trực tiếp giới thiệu, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết của một số cấp ủy, tổ chức đảng nội dung còn chung chung, chưa sát với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Công tác tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết của Đảng chưa đa dạng và thường xuyên, hiệu quả chưa cao; chưa tới được đông đảo đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân…

Cán bộ chủ chốt tỉnh Hưng Yên học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII (Hội nghị trực tuyến do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức)

Thấy rõ sự cần thiết phải đổi mới học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (2015 – 2020), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Đề án về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trên cơ sở thảo luận, thống nhất các mục tiêu, giải pháp thực hiện, ngày 25/5/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 01-ĐA/TU của về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây cũng là đề án đầu tiên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh XVIII, thể hiện nhận thức cùng quyết tâm chính trị cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác quán triệt, tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Sau gần 2 năm triển khai Đề án, công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân bước đầu đã có sự chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, ban thường vụ, người đứng đầu cấp ủy các cấp đã nhận thức sâu sắc và nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức quán triệt học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Coi đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Báo cáo viên tại hội nghị các cấp chủ yếu là đồng chí bí thư và các đồng chí trong ban thường vụ cấp ủy, báo cáo viên cấp trên có trình độ lý luận chính trị, nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo. Hầu hết các đồng chí đều chuẩn bị kỹ đề cương, có phương pháp truyền đạt rõ ràng, kết hợp với nắm bắt kịp thời những thông tin mới, trong quá trình giới thiệu những nội dung cơ bản của nghị quyết, nhiều vấn đề có tính lý luận và thực tiễn được tập trung luận giải, phân tích làm rõ, giúp cho người học có thêm những thông tin thuận lợi cho việc triển khai thực hiện ở cơ sở.  Bên cạnh đó, trình độ văn hóa, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở ngày càng được nâng cao; công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu nghiên cứu... được thực hiện, đáp ứng cơ bản đầy đủ; các cấp ủy đều chủ động triển khai và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động quyền thực hiện chỉ thị, nghị quyết của tập thể và cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính; hình thức tổ chức đã có sự đổi mới, phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn đặt ra. Để nâng cao hiệu quả của việc học tập nghị quyết, một số địa phương, đơn vị đã chủ động bố trí thời gian tập trung để các đại biểu viết thu hoạch sau nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, liên hệ thực tiễn và đăng ký các phần việc cụ thể sẽ giải quyết dứt điểm trong thời gian tới…

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong thời gian tới, cùng với việc tập trung thực hiện có hiệu quả 5 nhóm giải pháp, nhiệm vụ đã được xác định tại Đề án số 01-ĐA/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung sau:

Một là, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đối tượng, đối tượng khác nhau cần có nội dung,  phương pháp truyền đạt phù hợp. Đối với cán bộ chủ chốt cần đi sâu phân tích những nội dung, những điểm mới của nghị quyết gắn với liên hệ thực tiễn của địa phương, đơn vị; cần đề cao phương pháp tự nghiên cứu, tăng cường trao đổi, thảo luận và quán triệt những vấn đề có liên quan đến quan điểm, lý luận gắn với thực tiễn mà nghị quyết đặt ra.

Hai là, sau mỗi đợt tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, các cấp ủy cần chỉ đạo, theo dõi việc viết bài thu hoạch cá nhân nhằm tránh việc sao chép hình thức hoặc đối phó.

Ba là, không được xem nhẹ việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động. Cần đầu tư công sức, trí tuệ, huy động các nguồn lực để chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết ở các cấp, ngành, địa phương, đơn vị thực sự sát hợp, khả thi, cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực, đồng thời có sự phân công trách nhiệm và quy định thời gian thực hiện cụ thể, tránh chung chung; thường xuyên đôn đốc, giám sát, kiểm tra kết quả thực hiện, kịp thời uốn nắn những sai trái, lệch lạc, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

Bốn là, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết bằng hình thức trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí và mở rộng đối tượng tham gia, đồng thời bảo đảm nâng cao chất lượng thông tin, tạo sự đồng bộ, thống nhất từ trên xuống dưới.

Năm là, tăng cường công tác tuyên truyền trên báo chí và các phương tiện cổ động trực quan; đẩy mạnh giám sát, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình hành động, đưa hoạt động này vào nền nếp. Lấy việc thực hiện kiểm tra chương trình hành động và thể chế hóa nghị quyết làm trọng tâm.

 

                                       

Bài viết khác:

Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Toàn văn Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Quốc hội bế mạc kỳ họp thứ 5, thông qua Nghị quyết kỳ họp

Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết

Nghị quyết 28-NQ/TW: Hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện BHXH

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tại huyện Yên Mỹ

Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương

Toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ

Bế mạc Phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng (khóa XII)

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.