Thứ Bảy, ngày 19 tháng 1 năm 2019 - 11:43:32 AM
Trang chủ » Khoa giáo - Giáo dục LLCT » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 07/11/2017 - 8:49:09 AM | Lượt xem: 13175

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo ở cơ sở hiện nay

                                                                                        Đồng chí Đỗ Hữu Nhân

                                                          Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Từ khi n­ước ta thực hiện công cuộc đổi mới đến nay đã đạt đ­ược rất nhiều những thành tựu quan trọng như­ kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân không ngừng đư­ợc nâng cao... Một trong những nguyên nhân của những thành tựu đó là hệ thống chính trị trong đó hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được củng cố, đã cơ bản đáp ứng đư­ợc yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đề ra. Nhưng bên cạnh đó, còn nổi lên tình trạng như­ tham ô, tham nhũng, mất đoàn kết, quan liêu, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, thậm chí ở nhiều nơi còn rất nghiêm trọng. Điều đó đòi hỏi phải tăng cư­ờng đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở để ngày càng đáp ứng đ­ược yêu cầu hiện nay.

Để đổi mới và nâng cao chất l­ượng hệ thống chính trị ở cơ sở hiện nay có rất nhiều giải pháp, một trong những giải pháp đó là tăng c­ường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, trong đó có cán bộ tuyên giáo cơ sở.

Công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi dưỡng nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện nhiệm vụ cách mạng; khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ và đạo đức; thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Không quá khi nói rằng: Công tác tuyên giáo là công tác chăm sóc cả phần hồn lẫn phần xác của con người.

Cán bộ tuyên giáo cơ sở có một vị trí hết sức quan trọng, bởi với nhiệm vụ của mình, những cán bộ này đã trực tiếp góp phần củng cố sự thống nhất tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, lòng tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước và đặc biệt trong công cuộc đổi mới, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đất nước chúng ta giành được những thành tựu quan trọng. Do đó, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo cơ sở là quan trọng và cần thiết.

Để công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo cơ sở được bảo đảm chất lượng, hiệu quả hơn nữa, theo chúng tôi cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất: Đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy

Đối với các lớp bồi dưỡng, xây dựng nội dung, chương tình giảng dạy đảm bảo tỉ lệ kiến thức lý luận với kiến thức thực tiễn phù hợp. Người làm công tác tuyên giáo có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới nhân dân nên họ cần phải được nắm rõ, hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách. Vì vậy, người cán bộ tuyên giáo cơ sở cần được trang bị một cách có hệ thống kiến thức lý luận chính trị. Bên cạnh đó, để nhân dân hưởng ứng, tin tưởng và làm theo tốt, họ cũng cần phải được trang bị những kiến thức về kỹ năng, nghiệp vụ và thực tiễn sinh động để chứng minh tính đúng đắn, khoa học của chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Thứ hai: Đổi mới phương pháp giảng dạy

Hiện nay việc giảng dạy có rất nhiều phương pháp. Trong mỗi bài giảng, giảng viên cần lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp. Trước đây giảng viên sử dụng phương pháp giảng dạy truyền thống là chủ yếu như phương pháp thuyết trình, diễn dịch, quy nạp. Những phương pháp này có những ưu điểm, đặc biệt trong các bài giảng với nội dung mang tính chất lý luận nhưng đã bộc lộ những hạn chế nhất định, đó là giảng dạy mang tính chất áp đặt một chiều, học viên chỉ được lĩnh hội những gì mà giảng viên nêu ra, không phát huy được tính chủ động, sáng tạo của học viên tham gia quá trình học tập. Để nâng cao chất lượng bài giảng, chất lượng đào tạo, nhất thiết phải đổi mới phương pháp giảng dạy. Đối với lớp đào tạo, bồi dưõng cán bộ tuyên giáo, ngoài việc sử dụng các phương pháp giảng dạy truyền thống nêu trên, giảng viên nên mạnh dạn áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy tích cực, như phương pháp phát vấn, tình huống, nêu vấn đề về những tình huống, sự việc cụ thể của công tác tuyên giáo mà học viên thường gặp phải trong công tác...để học viên tham gia tốt vào trong quá trình học tập, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học viên và như vậy, chắc chắn học viên sẽ lĩnh hội được nhiều kiến thức có tác dụng thiết thực hơn cả.

Tuy nhiên giảng viên không nên sử dụng một phương pháp duy nhất mà cần phối hợp tốt, linh hoạt phương pháp giảng dạy chủ yếu với các phương pháp khác. Bên cạnh đó cũng cần sử dụng tốt các phương tiện giảng dạy như phấn bảng, micrô...và đặc biệt là phương tiện giảng dạy hiện đại. Việc kết hợp tốt phương pháp, phương tiện giảng dạy truyền thống với phương pháp, phương tiện giảng dạy hiện đại là việc làm khó đòi hỏi giảng viên cần căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu đào tạo, nội dung đào tạo, đối tượng đào tạo và từng bài giảng với những nội dung cụ thể mà lựa chọn phương pháp, phương tiện giảng dạy phù hợp.

 Thứ ba: Tăng cường phối hợp công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng

           Công tác quản lý đào tạo có một vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện tốt kế hoạch đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo. Thực tế trong công tác đào tạo đã chứng minh: quản lý tốt thì chất lượng tốt và ngược lại, quản lý kém thì chất lượng kém. Để nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ tuyên giáo cần phải tăng cường công tác quản lý. Học viên, trong quá trình học tập vừa phải học, vừa phải đảm đ­ương công tác, nhiệm vụ chuyên môn ở cơ quan, đơn vị. Điều này đã ảnh h­ưởng rất lớn đến việc học viên đến lớp đảm bảo thời gian học tập theo quy định, sự đầu tư công sức và trí tuệ cho việc tiếp nhận và tích luỹ tri thức. Hiện t­ượng một số học viên có nhận thức, ý thức kém trong học tập, đi học không đúng giờ, đến lớp không ghi chép, nói chuyện, làm việc riêng trong lớp còn diễn ra khá phổ biến. Một số học viên cho rằng việc học tập chỉ mang tính chất hoàn thiện điều kiện tiêu chí văn bằng, học tập theo sự triệu tập nên đi học tập chỉ lấy lệ, dẫn đến ý thức học tập kém, đôi khi thờ ơ với nội dung, chương trình học tập. Để khắc phục những hạn chế nêu trên cần tăng cường công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng. Muốn vậy, ngay từ khi lớp học được khai giảng, cần phổ biến, quán triệt sâu sắc tới học viên quy chế học tập để học viên ngay từ  đầu có ý thức học tập tốt. Nếu học viên nào có ý thức học tập kém nhất thiết cũng cần có những hình thức kỷ luật, khiển trách nhất định.

Bên cạnh đó, giảng viên phải là ng­ười gương mẫu trong việc chấp hành nghiêm túc giờ giấc giảng dạy cũng như nội quy, quy chế đã được ban hành. Đồng thời phải là người có lượng kiến thức tốt, sử dụng, phối hợp tốt các phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng bài giảng. Chính những bài giảng tốt của giảng viên sẽ có tác dụng mạnh mẽ, như một động lực thúc đẩy để các học viên tập trung học tập tốt hơn và thực hiện tốt hơn nội quy, quy chế đã đề ra.

 Thứ 4: Tăng cường công tác kiểm tra đào tạo, bồi dưỡng

Tăng cường công tác kiểm tra đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch số  06 – KH/TU, ngày 06/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số  69 – KL/TW của Ban Bí thư ( Khoá X ) về việc tiếp tục thực hiện Quy định số 54 – QĐ/TW của Bộ Chính trị ( khoá VIII ) về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng; Nghị định 101/2017/NĐ-CP, ngày 1/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được coi là một trong những tiêu chí thi đua, khen thưởng đối với các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị.

Để nâng cao chất lư­ợng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo cơ sở cần thực hiện tốt 4 nội dung trên, đó là đổi mới nội dung chương trình; đổi mới phương pháp giảng dạy; tăng cường công tác quản lý và tăng cường công tác kiểm tra đào tạo, bồi dưỡng. Chỉ có nh­ư vậy mới thật sự đảm bảo nâng cao chất lượng cán bộ tuyên giáo cơ sở – những người chăm sóc cả phần hồn lẫn phần xác của con người - và góp phần vào sự thành công của sự nghiệp xây dựng CNXH, vì mục tiêu dân giàu, n­ước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh ./.

Bài viết khác:

Một số kết quả nổi bật trong công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2018

Chung tay vì sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi

“Sinh viên 5 tốt” hôm nay, tương lai sẽ là công dân tốt

Hưng Yên: Gần 1,2 triệu lượt người được khám, chữa bệnh

Công bố Chương trình giáo dục phổ thông mới, triển khai từ năm học 2020-2021

Công bố 9 sự kiện tiêu biểu của ngành Y tế năm 2018

Một số kết quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh năm 2018

Kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam và tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2018

Công tác khoa giáo huyện Tiên Lữ một năm nhìn lại

Một số kết quả công tác khoa giáo năm 2018 trên địa bàn huyện Ân Thi

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.