Thứ Ba, ngày 22 tháng 9 năm 2020 - 9:00:29 PM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 20/04/2020 - 3:42:08 PM | Lượt xem: 1088 | Ngọc Điệp

Kết quả sau 04 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Sau 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được Tỉnh ủy và các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả; trở thành việc làm thường xuyên. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động; nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 15/8/2016 và nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp, các ngành trong tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
 
Công tác học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm nhìn chung được cấp ủy các cấp trong tỉnh tiến hành nghiêm túc, bài bản với nhiều hình thức đa dạng. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất và đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh đặc biệt chú trọng việc đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên, gắn với việc thực hiện  Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; các chuyên đề hằng năm và chức trách, nhiệm vụ được giao…Qua tổng hợp, 100% chi bộ trong tỉnh đều tổ chức cho đảng viên viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, đăng ký phần việc cụ thể học tập và làm theo. Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đều lựa chọn nội dung phù hợp với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch phấn đấu làm theo.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đ/c Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai đến 100% chi bộ trong tỉnh thực hiện việc ghi Sổ ghi đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo thống kê, từ năm 2016 đến 2019, toàn tỉnh có trên 70 nghìn lượt đảng viên được ghi danh. Công tác sơ kết đánh giá, biểu dương, khen thưởng được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, gắn với sơ kết công tác xây dựng Đảng, các hội nghị sơ kết của đơn vị, ngành…
 
Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được các cấp các ngành triển khai hiệu quả, với nhiều nội dung, hình thức phong phú; sử dụng linh hoạt các loại hình, phương tiện tuyên truyền phù hợp với địa phương, đơn vị như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng; tuyên truyền, cổ động trực quan; biên soạn, in sao tài liệu; khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu; tổ chức phát động đội ngũ văn nghệ sỹ, nhà báo và các tầng lớp Nhân dân tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Định kỳ hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều tổ chức các hoạt động quy mô cấp tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Giao lưu với các điển hình tiêu biểu tại Chương trình Giao lưu nghệ thuật "Hưng Yên đinh ninh lời Bác" năm 2019
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện các chỉ  thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ, Nghị quyết số 04-NQ/TW, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng; giải quyết các vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, trọng tâm là thực hiện 3 nội dung đột phá được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Để thực hiện 3 khâu đột phá, Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên các lĩnh vực. Tập trung thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, tiếp nhận có chọn lọc các dự án; thu hút thêm nhiều dự án có vốn đầu tư lớn, công nghệ tiên tiến, có khả năng tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất, phân phối khu vực và toàn cầu. Hoàn thành đưa vào khai thác một số tuyến cao tốc, quốc lộ qua địa bàn tỉnh; quyết liệt xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ giao thông, thủy lợi; xây dựng bến bãi tập kết vật liệu xây dựng và khai thác cát trái phép. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Ban hành và thực hiện đồng bộ Quy định về luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Ban hành và thực hiện nghiêm túc Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định về các đồng chí cấp ủy viên đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp Hội đồng nhân dân, chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử. Từ năm 2016 đến nay, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo tổ chức 85 cuộc tiếp xúc với 13.788 cử tri ở các địa phương. Qua đó, cử tri đã kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền 740 vấn đề cụ thể. Các ý kiến của cử tri được tổng hợp gửi đến UBND tỉnh để chỉ đạo các sở, ngành xử lý và trả lời cử tri tại kỳ họp của HĐND tỉnh.
Sách tuyển chọn các tác phẩm văn học, báo chí tham gia Cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí
về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Hưng Yên năm 2018
Có thể nói, những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, các nghị quyết Trung ương khóa XII đề ra. Đó cũng là tiền đề quan trọng để Đảng bộ tỉnh Hưng Yên hoàn thành tốt công tác chuẩn bị và tiến tới tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Tuy nhiên, việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh Hưng Yên còn một số hạn chế như: công tác triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề hằng năm ở một số địa phương, cơ sở còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Việc xây dựng kế hoạch, cam kết làm theo của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên còn hình thức, chưa cụ thể, chưa sát với nội dung chuyên đề của năm. Công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình, cách làm hay; tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thường xuyên.
 
Thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Hưng Yên xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch số 30-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết Trung ương khóa XII của Đảng. Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc của Nhân dân và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung đột phá đã được Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh xác định trong nhiệm kỳ. Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các chuyên đề năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Duy trì và thực hiện tốt việc đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc ghi Sổ ghi danh những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên và các cấp học, bậc học. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Ngọc Điệp

Bài viết khác:

Hưng Yên đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân

Phát động cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh với việc xây dựng lực lượng cách mạng và sự vận dụng của Đảng trong tình hình hiện nay

Hưng Yên: Gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hành trình từ Chỉ thị 06 đến Chỉ thị 05 về học và làm theo Bác

Văn Lâm tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Dạt dào tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ kính yêu

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh: Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa!

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Bình Thuận

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.