Thứ Ba, ngày 26 tháng 3 năm 2019 - 10:47:06 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ
Đăng ngày: 01/12/2017 - 10:53:33 AM | Lượt xem: 2064

Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 23/11/2017 về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

Ngày 23/11/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 23/11/2017 về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

Toàn văn Kế hoạch như sau:

Thực hiện Công văn số 3596 - CV/BTGTW ngày 13/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII và Hướng dẫn số 51-HD/BTGTW ngày 13/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng (viết tắt là Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII), bằng hình thức trực tuyến; Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích

Để giúp cấp ủy các cấp xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cơ sở xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

2- Yêu cầu

- Việc học tập, quán triệt các nghị quyết là trách nhiệm chung của mỗi cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, đặc biệt những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác. Các cấp ủy đảng xác định nội dung học tập, quán triệt phù hợp với từng đối tượng, từng cấp.

 - Việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện phải đảm bảo theo tinh thần Đề án số 01-ĐA/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với thảo luận, tự nghiên cứu, tìm hiểu là chính. Khuyến khích các hình thức tổ chức đa dạng, sinh động, tận dụng lợi thế của công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện.

- Thảo luận xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động phải thể hiện được quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn được quyết định tại Hội nghị; phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và bảo đảm điều kiện thực hiện.

II- NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC, TÀI LIỆU

1- Nội dung học tập, quán triệt

Tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, gồm:

- Nghị quyết về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

- Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;

- Nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”;

- Nghị quyết về "Công tác dân số trong tình hình mới”.

2- Đối tượng và phương thức tổ chức

- Các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch và triển khai việc học tập, quán triệt tới tất cả cán bộ, đảng viên với nội dung, hình thức phù hợp từng đối tượng. Những đơn vị có số lượng đảng viên ít có thể tổ chức ghép chung cho phù hợp. Các ban, sở, ngành tỉnh thuộc lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến từng nghị quyết, ngoài việc tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị cấp ủy tùy điều kiện có thể tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên sâu dành cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành, lĩnh vực mình.

- Làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và xây dựng kế hoạch hành động, viết thu hoạch cá nhân…đảm bảo chất lượng và đạt tỷ lệ cao. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết tới các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

- Dành thời gian thảo luận, thông qua chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết và nghiên cứu tài liệu, viết thu hoạch.

3- Tài liệu học tập và báo cáo viên

3.1- Tài liệu học tập

Tài liệu học tập các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành, gồm 3 loại: Tài liệu nghiên cứu, Tài liệu học tập và Tài liệu hỏi - đáp.

3.2- Báo cáo viên

- Ban Thường vụ cấp ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ trì, quán triệt và chịu trách nhiệm đối với việc học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

- Đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp giới thiệu, truyền đạt hoặc phân công các đồng chí trong thường trực, ban thường vụ cấp ủy, báo cáo viên giới thiệu, truyền đạt Nghị quyết (trường hợp thật cần thiết, mời báo cáo viên cấp trên hỗ trợ).

- Báo cáo viên là những đồng chí có trong danh sách báo cáo viên và có am hiểu sâu về các lĩnh vực trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

4- Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện

- Cấp ủy cấp huyện chủ trì xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng và hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phải cụ thể, trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII vào thực tiễn, đặc thù, điều kiện, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

- Cấp ủy cơ sở chọn những nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch hành động, kế hoạch thực hiện của tập thể, trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của cấp trên.

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

- Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phải được thảo luận dân chủ trong ban thường vụ cấp ủy và thông qua tại hội nghị cán bộ chủ chốt. Tránh tình trạng xây dựng chương trình, kế hoạch qua loa, sao chép, thiếu thực tiễn.

- Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, hằng năm đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện trong báo cáo tổng kết năm của các cấp.

5- Viết thu hoạch cá nhân

- Cán bộ, đảng viên đã tham gia các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII do cấp ủy đảng các cấp triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch thể hiện rõ nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân. Đề xuất, kiến nghị các biện pháp nhằm thực hiện ở ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Triệt để tránh tình trạng sao chép, viết thu hoạch qua loa, chung chung hoặc không viết thu hoạch.

- Đối với đảng viên đã nghỉ công tác trong các cơ quan của hệ thống chính trị, đảng viên không đủ sức khỏe, thì không bắt buộc phải viết thu hoạch cá nhân, nhưng phải tham gia đóng góp ý kiến về nội dung này trong sinh hoạt chi bộ (trừ Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng).

- Cấp ủy tổng hợp, đánh giá việc viết thu hoạch của cán bộ, đảng viên, làm căn cứ để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua khen thưởng hằng năm.

6- Đưa nội dung Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII vào sinh hoạt chi bộ

- Các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII (ít nhất 01 lần).

- Thời gian hoàn thành trong Quý I/2018.

III- TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

1- Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh

1.1- Thành phần:

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

- Trưởng, phó các ban, sở, ngành và tương đương; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí Báo cáo viên cấp tỉnh.

- Bí thư, các Phó Bí thư huyện ủy, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy; Trưởng ban tuyên giáo (Tuyên huấn, Phòng Công tác chính trị), Trưởng ban tổ chức, Chánh văn phòng huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố; Báo cáo viên cấp huyện.

- Trưởng phòng, Chánh văn phòng các ban Đảng tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy; Trưởng các phòng thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng phòng, khoa Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh; Trưởng các phòng thuộc Báo Hưng Yên, Đài Phát Thanh -Truyền hình tỉnh.

 1.2- Thời gian: 1,5 ngày, ngày 29 - 30/11/2017 (thứ Tư, thứ Năm); khai mạc từ 8 giờ 00 ngày 29/11/2017, theo nội dung hội nghị trực tuyến do Trung ương tổ chức.

2- Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện

2.1- Thành phần:

- Các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp huyện.

- Trưởng, phó các phòng, ban, ngành và tương đương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện; ủy viên UBKT cấp huyện.

- Bí thư, phó bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở; chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã; trưởng, phó ban tuyên giáo đảng ủy cơ sở; báo cáo viên cấp huyện và cơ sở.

2.2- Thời gian: 1 ngày, hoàn thành trong tháng 12/2017.

3- Hội nghị cấp cơ sở

3.1- Thành phần: Toàn thể đảng viên của đảng bộ, chi bộ cơ sở; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; trưởng thôn, khu phố.

3.2- Thời gian: 1 ngày, hoàn thành trong tháng 01/2018.

4- Đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh:

Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cho các đối tượng một cách thích hợp và bổ sung một số nội dung liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh cho cán bộ, chiến sỹ bằng những hình thức học tập, quán triệt phù hợp với điều kiện, đặc thù của ngành mình. Thời gian và tài liệu theo quy định chung.

IV- XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1- Cấp ủy chủ trì xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII trên cơ sở nghiên cứu mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII vào thực tiễn, đặc thù, điều kiện, nhiệm vụ chính của địa phương, cơ quan, đơn vị.

2- Thời gian tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt: Để thảo luận và thông qua chương trình hành động, kế hoạch thực hiện được tiến hành ngay khi có kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương.

V- PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN VÀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1- Việc phổ biến, tuyên truyền

- Các cấp ủy đảng chỉ đạo và tổ chức việc tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân các nghị quyết Trung ương 6 khóa XII trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền, phổ biến công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII ở các cấp bằng các hình thức đa dạng, phù hợp. Thời gian từ tháng 11/2017 tới hết Quý I/2018.

- Các cơ quan thông tin, báo chí tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII tới các tầng lớp nhân dân.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các tổ chức quần chúng, tổ chức xã hội… căn cứ nội dung Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành, tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

2- Công tác kiểm tra, giám sát                               

- Các cấp ủy đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc học tập, quán triệt và việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Việc kiểm tra, giám sát cần thực hiện nghiêm túc, theo lộ trình phù hợp để đảm bảo nắm chắc tình hình, uốn nắn, khắc phục kịp thời các khó khăn, hạn chế; sau đợt tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện phải có sơ kết, tổng kết, báo cáo cấp trên.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của đồng chí thường vụ cấp ủy, cấp ủy viên trong theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết tại đơn vị được phân công phụ trách, theo dõi.

VI- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ủy ban nhân dân tỉnh

Chỉ đạo các sở, ngành liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng dự thảo các chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết theo nội dung Công văn số 986-CV/TU ngày 03/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cụ thể như sau:

- Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

- Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

2- Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng dự thảo Kế hoạch cụ thể để thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (theo nội dung Công văn số 986-CV/TU ngày 03/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

 3- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

- Hướng dẫn các đơn vị đăng ký mua tài liệu; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị tài liệu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

- Giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

+ Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

+ Tổng hợp việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tập thể; kế hoạch cá nhân của thủ trưởng các ban, sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; bí thư huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ tịch UBND huyện, thành phố thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Bài thu hoạch của các đại biểu tham dự Hội nghị chủ chốt cấp tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

+ Tổng hợp, báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương kết quả việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII theo quy định.

+ Dự thảo văn bản kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, xong trước ngày 26/11/2017.

4- Văn phòng Tỉnh ủy

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức Hội nghị cấp tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; phát hành giấy mời; cấp phát tài liệu tại Hội nghị; theo dõi, quản lý cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị…

5- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền phổ biến Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp.

6- Ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

- Xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng thời gian, nội dung quy định.

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát ngay từ việc tổ chức quán triệt; kịp thời đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng và đơn vị trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đạt hiệu quả.

7- Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phố Hiến; Trang thông tin điện tử các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Đài truyền thanh các huyện, thành phố và cơ sở

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung cốt lõi của các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và quá trình học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

8- Kinh phí tổ chức

Kinh phí tổ chức hội nghị lấy từ nguồn kinh phí trong kế hoạch năm 2017; Hội nghị cấp cơ sở lấy từ nguồn kinh phí trong kế hoạch năm 2018 của địa phương, đơn vị.

9- Chế độ báo cáo

- Thủ trưởng các ban, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; bí thư huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ tịch UBND huyện, thành phố xây dựng và gửi kế hoạch của cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đảm bảo đúng quy định; các đại biểu tham dự Hội nghị chủ chốt cấp tỉnh gửi Bài thu hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 20/12/2017 (gửi theo đầu mối của từng đơn vị).

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phố Hiến; Ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy gửi báo cáo kết quả học tập, quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) theo Đề cương báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 10/02/2018.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

Các ban Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn; Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các cơ quan liên quan căn cứ Kế hoạch này, triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(Đã ký) 

Đỗ Xuân Tuyên

 

Bài viết khác:

Chỉ thị số: 01/CT-UBND ngày 02/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc

Phát huy vai trò của báo chí trong công tác thông tin đối ngoại

Các yếu tố tác động đến sự hình thành dư luận xã hội

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam

Vị trí, vai trò của tuyên truyền miệng trong hệ thống công tác tư tưởng

Chức năng cơ bản của “dư luận xã hội”

Tài liệu học tập các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.