Thứ Bảy, ngày 7 tháng 12 năm 2019 - 3:33:12 AM
Trang chủ » Chính trị - Xã hội » Giải Búa liềm vàng
Đăng ngày: 28/07/2017 - 4:38:03 PM | Lượt xem: 923

Kế hoạch số 40 - KH/BTGTU ngày 7/7/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/BTCTW ngày 17/5/2017 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ hai - năm 2017; Công văn số 834-CV/TU ngày 6/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Từ đó, tạo sự quan tâm của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Động viên, khuyến khích đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh và của Trung ương trên địa bàn tỉnh tăng cường viết, sáng tác những tác phẩm về xây dựng Đảng, qua đó góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về công tác xây dựng Đảng; cổ vũ Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh hăng hái thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Phát hiện những vấn đề khó, những nhân tố mới, những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng để các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sinh động, sáng tác các tác phẩm báo chí mang đậm tính chân thực và có sức lan tỏa sâu rộng để đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Ghi nhận và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc, tiêu biểu và tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Lựa chọn được những tác phẩm báo chí xuất sắc trên địa bàn tỉnh để gửi tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

- Thông qua việc tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, các cơ quan báo chí và phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh sẽ có thêm nhiều bài viết có chất lượng về chủ đề xây dựng Đảng được đăng tải, thu hút sự quan tâm, có tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng Kế hoạch số 76-KH/BTCTW ngày 17-5-2017 của Ban Tổ chức Trung ương và thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) đến các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh và của Trung ương trên địa bàn tỉnh, để có sự tham gia tích cực và hiệu quả vào giải báo chí quan trọng này.

2. Nội dung các tác phẩm báo chí cần tập trung vào những vấn đề: Cương lĩnh, đường lối của Đảng về xây dựng Đảng; thực hiện sáng tạo, có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, phục vụ có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, bảo đảm vững chắc an ninh - quốc phòng.

Căn cứ nội dung xuyên suốt nêu trên, xuất phát từ tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh, đề nghị các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên quan tâm phản ánh những nội dung sau:

- Có các tác phẩm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về công tác xây dựng Đảng; nhất là các giải pháp góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Phản ánh các tổ chức đảng ở cơ sở đã triển khai, thực hiện tốt giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

- Phản ánh về những tấm gương điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; về cách thức triển khai và thực hiện việc “làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đem lại hiệu quả thiết thực, cụ thể, có tác động cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ. Chú trọng đến các điển hình tiên tiến được phát hiện qua Cuộc thi kể chuyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 các cấp; các đơn vị, địa phương, cá nhân thực hiện tốt cuộc thi.

- Phản ánh về công tác vận động nhân dân thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới; các mô hình, điển hình “dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

- Phản ánh về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng và người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Phản ánh việc thực hiện cải cách hành chính; tinh giản bộ máy, biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số  39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị.

- Phản ánh sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng và chính quyền trong việc thực hiện Kế hoạch số 93a/KH – UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi; xây dựng bến bãi tập kết vật liệu xây dựng và khai thác cát trái phép trên sông

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy:

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đẩy mạnh tuyên truyền về Giải Búa liềm vàng; phối hợp với các Ban của Tỉnh ủy hướng dẫn, cung cấp thông tin về các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, gương tập thể, cá nhân điển hình, các giải pháp, cách làm hiệu quả... trong công tác xây dựng Đảng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện để phóng viên, biên tập viên tiếp cận các thông tin, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, các tác phẩm viết về công tác xây dựng Đảng.

- Chỉ đạo ban tổ chức cấp ủy các cấp tham mưu cho ban thường vụ các giải pháp chỉ đạo, nâng cao chất lượng tham gia giải ở địa phương, đơn vị; tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên, biên tập viên đi thực tế, thu thập thông tin để viết bài, làm phóng sự tại địa phương.

- Định kỳ phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí tổng hợp tình hình tham gia hưởng ứng giải trên địa bàn tỉnh, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Trung ương.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

- Tiếp tục tham mưu và chỉ đạo, triển khai tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ hai - năm 2017, tạo sự quan tâm hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, địa phương, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Đưa việc chỉ đạo báo cáo, đôn đốc việc tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ hai - năm 2017 thành một nội dung của Hội nghị giao ban báo chí hằng tháng.

- Chỉ đạo hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền một cách đồng bộ, phong phú, sâu sắc, sinh động về công tác xây dựng Đảng để có nhiều tác phẩm có chất lượng tham dự giải.

- Phối hợp với các Ban của Tỉnh ủy hướng dẫn, gợi ý những nội dung mới, kết quả nổi bật cùng với những vấn đề mới, vấn đề khó, đang đặt ra trong công tác xây dựng Đảng giúp các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, bám sát thực tiễn sinh động, tìm tòi, phát hiện để sáng tác các tác phẩm báo chí mang hơi thở của cuộc sống và có sức lan tỏa, để đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội.

3. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá rộng rãi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ hai - năm 2017 và đăng tải Thể lệ giải trên cổng thông tin điện tử của các đơn vị.

4. Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh triển khai và phổ biến rộng rãi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ hai - năm 2017; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, góp phần vào thành công chung của giải; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

5. Hội Nhà báo, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ hai - năm 2017 đến toàn thể hội viên của mình; có cơ chế đặt bài, khuyến khích, động viên hội viên, phóng viên, cộng tác viên và đội ngũ những người làm báo của tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia giải.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Hưng Yên, Tạp chí Phố Hiến phổ biến rộng rãi Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ hai - năm 2017 đến cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của đơn vị mình. Đăng, phát thể lệ giải trên các ấn phẩm, chương trình phát thanh, truyền hình và trang tin  điện tử. Giao chỉ tiêu số lượng bài viết cụ thể cho phóng viên; đồng thời tạo điều kiện để phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tham gia viết, sáng tác các tác phẩm tham dự giải; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục về công tác xây dựng Đảng trên các ấn phẩm, chương trình; kịp thời phát hiện các tác phẩm có chất lượng, qua đó động viên tác giả gửi bài tham gia giải.

7. Đề nghị Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú TTXVN và báo Nhân dân tích cực tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ hai - năm 2017; tiếp tục tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ hai - năm 2017, trên địa bàn tỉnh, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể tích cực triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Trung ương.

 

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Trần Thị Thanh Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác:

Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018

Họp báo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ ba - năm 2018

89 tác phẩm vào chung khảo Giải Búa liềm vàng lần thứ hai năm 2017

Hưng Yên: Củng cố niềm tin của nhân dân vào tổ chức đảng

Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, khu phố ở Hưng Yên

Hưng Yên: Triển khai giải thưởng báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng)

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.