Thứ Bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2018 - 3:12:11 AM
Trang chủ » Khoa giáo - Giáo dục LLCT » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ
Đăng ngày: 16/01/2015 - 4:22:59 PM | Lượt xem: 2013

Kế hoạch số 42-KH/BTGTU, ban hành ngày 03/12/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên về việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2015

- Căn cứ Hướng dẫn số 132-HD/BTGTW ngày 26/9/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác giáo dục lý luận chính trị (LLCT) năm 2015;
- Căn cứ đăng ký chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng LLCT, nghiệp vụ năm 2015 của trung tâm bồi dưỡng chính trị (BDCT) huyện, thành phố và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ;
- Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác giáo dục LLCT năm 2015;
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng LLCT, nghiệp vụ năm 2015 cho trung tâm BDCT huyện, thành phố và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nh­ư sau:
I - CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGHIỆP VỤ NĂM 2015      
II - NỘI DUNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
1- Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại trung tâm BDCT huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện theo Hướng dẫn số 72 -HD/BTGTU ngày 10/10/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong đó cần lưu ý:
a- Đối với lớp Sơ cấp LLCT:
- Trước khi mở lớp, trung tâm BDCT phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các đối tượng; lập danh sách cán bộ, đảng viên có nhu cầu và đủ điều kiện xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp LLCT, gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (qua Phòng Giáo dục LLCT) để thẩm định trước khi cấp Giấy xác nhận theo Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW ngày 14/01/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc xác nhận trình độ Sơ cấp LLCT.
- Để đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả trong việc giảng dạy và học tập các bài trong chương trình Sơ cấp LLCT, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy điều chỉnh thời gian học của 03 bài có nhiều nội dung trùng lặp với một số bài trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới như sau:
Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng.
Bài 12: Nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội.
Bài 13: Cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ba bài giảng trên điều chỉnh theo hướng: đối với mỗi bài giảng thời gian giảng trên lớp là 5 tiết, 5 tiết còn lại giảng viên bố trí và điều hành thảo luận tại lớp, đảm bảo hiệu quả; câu hỏi thảo luận do giảng viên xây dựng và có biên bản thảo luận tại lớp. Nội dung các bài giảng còn lại thực hiện theo đúng hướng dẫn đã ban hành.
b- Đối với chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân vận tại cơ sở: thực hiện theo tài liệu "Tập bài giảng về công tác dân vận ở cơ sở " của Ban Dân vận Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - xuất bản năm 2014. Thời gian bồi dưỡng 4 ngày, giảng 07 chuyên đề (mỗi chuyên đề giảng 0,5 ngày). Tùy tình hình thực tiễn tại cơ cở, các đơn vị chọn 1 đến 2 chuyên đề khác thay thế bổ sung cho phù hợp, thiết thực.
c- Đối với chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra của tổ chức Đảng ở cơ sở: thực hiện theo tài liệu "Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng" (tài liệu nghiệp vụ dùng cho cấp cơ sở) của Ủy ban Kiểm tra Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Tài chính - xuất bản năm 2012. Thời gian bồi dưỡng 4 ngày, gồm: giảng 06 chuyên đề trong 03 ngày (mỗi chuyên đề giảng 0,5 ngày) và 01 ngày còn lại, các đơn vị chọn 1 đến 2 chuyên đề khác thay thế cho phù hợp.
d- Đối với chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở: theo Hướng dẫn số 82-HD/BTGTW ngày 12/6/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị đã đăng ký mở lớp xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện:
Thời gian bồi dưỡng: 03 ngày
+ Giảng các chuyên đề: 2,4,5 và 6 (trong cuốn: “Tài liệu tham khảo bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp ở địa phương”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, xuất bản năm 2014); thời gian: 02 ngày (mỗi chuyên đề 0,5 ngày).
+ Báo cáo chuyên đề bổ sung: 0,5 ngày.
+ Thảo luận và tổng kết lớp học: 0,5 ngày.
e- Đối với các lớp bồi dưỡng theo yêu cầu của Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy (lớp bồi dưỡng ngoài chương trình tài liệu và hướng dẫn hiện hành của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy): Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng về thời gian tổ chức cho mỗi lớp bồi dưỡng không quá 03 ngày, đồng thời các đơn vị thực hiện nghiêm túc yêu cầu nêu tại mục VI của Hướng dẫn số 72 -HD/BTGTU ngày 10/10/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về nhiệm vụ công tác giáo dục LLCT năm 2015.
2- Trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nội dung các bài giảng cần chú trọng gắn lý luận với thực tiễn, nhất là thực tiễn ở địa phương, cơ sở, đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT.
3- Các lớp đào tạo, bồi dưỡng cần lựa chọn báo cáo chuyên đề bổ sung bảo đảm thiết thực với đối tượng và phù hợp với điều kiện thực tế. Có thể lựa chọn một trong những vấn đề sau: Nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh và địa phương; tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương; tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế; báo cáo của các đơn vị, cá nhân điển hình có liên quan nội dung lớp đào tạo, bồi dưỡng.
III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể tỉnh
            - Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo các ban của huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho cán bộ ở cơ sở; đặc biệt trong việc xây dựng, hoàn thiện các tài liệu, báo cáo chuyên đề phục vụ công tác bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho cán bộ hàng năm trên địa bàn huyện, thành phố (không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh); đồng thời tăng cường bồi dưỡng cán bộ làm báo cáo viên cho các lớp bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn của mình tại huyện ủy, thành  ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
- Đề nghị Sở Tài chính: tham mưu với UBND tỉnh quan tâm bảo đảm nguồn kinh phí hợp lý cho trung tâm BDCT huyện, thành phố trong công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ hàng năm đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng.
- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh (Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn lao động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh): hàng năm xây dựng các chuyên đề báo cáo bổ sung thuộc lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn của mình một cách thiết thực (ngoài 6 chuyên đề đã quy định) phục vụ cho báo cáo viên các lớp bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ đoàn thể tại trung tâm BDCT huyện, thành phố, đồng thời tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.
2. Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy và UBND huyện, thành phố
            - Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy quan tâm lãnh đạo trong việc triển khai chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ bảo đảm chất lượng và hiệu quả; thực hiện tốt quy định về chế độ, chính sách cho cán bộ, giảng viên, học viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại trung tâm BDCT.
            - Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy chỉ đạo ban tuyên giáo, các ban, ngành, đoàn thể liên quan phối hợp chặt chẽ với trung tâm BDCT trong việc tổ chức mở lớp; đặc biệt trong việc thẩm định nội dung chính trị, tư tưởng trong các bài giảng, tài liệu tham khảo cho các lớp bồi dưỡng do cấp ủy, chính quyền yêu cầu, bảo đảm thiết thực và hiệu quả.
- UBND huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo về quản lý, đầu tư cơ sở vật chất, cấp kinh phí hoạt động của trung tâm BDCT theo Quyết định số 185-QĐ/TW ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương.
3. Trung tâm BDCT huyện, thành phố và ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
            - Trung tâm BDCT huyện, thành phố tổ chức hội nghị bàn kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng năm 2015, trong đó thống nhất dự kiến thời gian mở lớp, dự kiến phân công bài giảng, chuyên đề cho từng giảng viên ngay từ đầu năm và biện pháp tổ chức quản lý các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng và báo cáo kết quả với Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy.
            - Căn cứ chỉ tiêu được giao, trung tâm BDCT xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho từng lớp, dự kiến thời gian mở lớp cho phù hợp và gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (qua Phòng Giáo dục LLCT) để theo dõi, tổng hợp.
- Tham mưu với Ban Thường vụ cấp ủy quyết định bổ sung, điều chỉnh giảng viên kiêm chức tham gia giảng dạy bảo đảm chất lượng, đồng thời có kế hoạch bổ sung tăng cường về cơ sở vật chất (hội trường, phòng học, máy chiếu, trang thiết bị, sách báo, tài liệu…) nhằm phục vụ tốt yêu cầu giảng dạy và học tập.
            - Thực hiện nghiêm túc các văn bản hiện hành: Quyết định 1853 -QĐ/BTGTW ngày 04/3/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về quy chế giảng dạy và học tập của trung tâm BDCT cấp huyện…; các quy định về chế độ thanh toán theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính về quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức …
  - Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước khi mở lớp (giấy triệu tập; lịch học tập gồm nội dung, thời gian, giảng viên giảng bài,…) và sau khi tổng kết lớp, báo cáo kết quả học tập của học viên về cấp ủy cơ sở đang quản lý.
4. Phòng Giáo dục lý luận chính trị
            Giúp Lãnh đạo Ban theo dõi, đôn đốc và kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và các quy định hiện hành về chuyên môn; việc thực hiện Quy chế giảng dạy và học tập của Trung tâm BDCT; định kỳ 6 tháng 1 lần và cuối năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch với Lãnh đạo Ban để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương.
Trên đây là Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2015; đề nghị các  đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện.

TRƯỞNG BAN
(đã ký)
Đỗ Xuân Tuyên

Bài viết khác:

Giao lưu trực tuyến “Cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội hướng tới mục tiêu an sinh bền vững”

Hướng dẫn chi tiết chuyên đề "Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam"

Hướng dẫn chi tiết chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo”

Hướng dẫn chi tiết chuyên đề “Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc”

Hướng dẫn chi tiết chuyên đề “Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo”

Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”

Hướng dẫn chi tiết chuyên đề “Hội nhập quốc tế”

Hướng dẫn chi tiết chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới”

Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.