Thứ Ba, ngày 19 tháng 6 năm 2018 - 11:28:56 AM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Văn bản chỉ đạo
Đăng ngày: 06/03/2017 - 1:44:33 PM | Lượt xem: 623

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, cụ thể hóa Kế hoạch 41 – KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến hết năm 2020, ngày 24/2/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 24/2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức cuộc thi Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dưới đây là một số nội dung cơ bản của Kế hoạch:

Về mục đích, yêu cầu:

- Về mục đích: Cuộc thi là một hoạt động chính trị - xã hội của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân của tỉnh trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh.

- Về yêu cầu: Việc tổ chức cuộc thi ở các cấp, các ngành phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, sinh động, phong phú, đa dạng về nội dung, tránh hình thức; thực hiện đúng tiến độ và thời gian. Công tác tuyên truyền về cuộc thi phải được quan tâm chu đáo và được tổ chức tốt ở các cấp.

Về nội dung

   Nội dung thi kể chuyện về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phong phú, đa dạng. Các bài thi cần thể hiện được một trong 4 nội dung chủ yếu sau: (1) - Các quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh; (2)  Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; (3) Phong cách Hồ Chí Minh; (4) Gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, đơn vị.

Về hình thức

Người dự thi phải trải qua 03 phần thi: (1) Phần xây dựng đề cương câu chuyện; (2) phần kể chuyện; (3) phần trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Kết quả thi được chấm theo thang điểm 10, trong đó:

- Phần đề cương: Điểm hệ số 2.

- Phần kể chuyện: Điểm hệ số 3.

- Phần trả lời câu hỏi: Điểm hệ số 1.

  Kết quả chung là trung bình cộng của 03 phần thi (tổng số điểm chia cho 6).

Về tài liệu

Người dự thi được sử dụng các sách, tài liệu, băng đĩa về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được xuất bản, phát hành chính thức; báo cáo thành tích của các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng.

Về đối tượng dự thi

Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, học viên; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh và quần chúng nhân dân đang lao động, công tác, sinh sống trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Về thời gian tổ chức cuộc thi

- Cấp cơ sở: Từ đầu tháng 5/2017 đến hết tháng 6/2017; mỗi đơn vị chọn một cơ sở tổ chức trước để rút kinh nghiệm.

- Cấp huyện và tương đương: Từ tháng 7/2017 đến tháng 9/2017; Huyện Văn Lâm tổ chức cuộc thi vào đầu tháng 7/2017.

- Cuộc thi cấp tỉnh: Dự kiến tổ chức trong tháng 10 năm 2017.

Về kinh phí

- Lấy từ ngân sách bổ sung cho công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy.

- Ngoài số kinh phí được cấp bổ sung; các đơn vị được chi từ ngân sách chi hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình.

- Khuyến khích các địa phương, đơn vị thực hiện xã hội hóa để tổ chức các cuộc thi đạt được hiệu ứng và sức lan tỏa tốt hơn trong xã hội.

Về cơ cấu giải thưởng

- Gồm: 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba; 05 giải Khuyến khích và một số giải phụ: Thí sinh cao tuổi nhất, nhỏ tuổi nhất… (nếu có).

- Ở cấp tỉnh, Ban Tổ chức cuộc thi trao 01 giải Nhất trị giá 20.000.000 đồng; 02 giải Nhì trị giá 15.000.000 đồng/giải; 03 giải Ba trị giá 10.000.000 đồng/giải; 5 giải Khuyến khích trị giá 5.000.000 đồng/giải. Các giải phụ (nếu có) trị giá 5.000.000 đồng/giải.

- Cấp huyện và cơ sở: Do ban tổ chức thi xác định cơ cấu, mức thưởng báo cáo cấp ủy cùng cấp quyết định trước khi triển khai thực hiện.

Về tổ chức thực hiện

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, cấp ủy các cấp cụ thể hoá kế hoạch tổ chức cuộc thi, thực hiện thống nhất theo đúng mục đích, yêu cầu nội dung và kế hoạch về thời gian tổ chức cuộc thi.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc thi đối với hội viên, đoàn viên và các tổ chức xã hội.

- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu tổ chức cuộc thi cấp tỉnh; xây dựng quy chế, thể lệ, thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi cấp tỉnh; xây dựng bộ câu hỏi của Ban Giám khảo cung cấp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và các đối tượng dự thi tham khảo trong quá trình tham gia dự thi.

- Báo Hưng Yên và Đài PT - TH tỉnh tuyên truyền, đăng tải thông tin về cuộc thi tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

 

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây:

Bài viết khác:

Quyết định số 02-QĐ/BTC của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc thành lập Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc, Tổ thư ký

Thể lệ Cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Hưng Yên năm 2018

Quyết định số 1167 - QĐ/TU về thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Hưng Yên, năm 2018

Hưng Yên phát động Cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”

Mẫu bản thu hoạch và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Đề cương tài liệu học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Công văn số 633-CV/BTGTU ngày 5/3/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc học tập chuyên đề năm 2018; viết thu hoạch và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên năm 2018

Hướng dẫn về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Quyết định số 04-QĐ/BTC ngày 16/10/2017 của Ban Tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 ban hành Thể lệ cuộc thi cấp tỉnh.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.