Thứ Sáu, ngày 18 tháng 1 năm 2019 - 3:16:21 PM
Trang chủ » Văn hóa - Văn nghệ » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ
Đăng ngày: 14/08/2015 - 2:29:03 PM | Lượt xem: 1131 | VBM

Hướng dẫn số 99 - HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành, ngày 07 tháng 8 năm 2015 về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ 6 tháng cuối năm 2015

Thực hiện Thông báo số 543-TB/BTGTW ngày 6/7/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tình hình văn hóa, văn nghệ 6 tháng đầu năm 2015; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ 6 tháng cuối năm 2015 như sau:

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và của tỉnh về công tác  văn hóa, văn nghệ và những kết quả đạt được trong công tác văn hóa, văn nghệ 6 tháng đầu năm 2015 tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ các ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, tạo không khí thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Phát hiện những vấn đề nhạy cảm, bức xúc trong quản lý và hoạt động văn hóa, văn nghệ để đề xuất phương án giải quyết kịp thời. Qua đó góp phần xây dựng môi trường văn hóa tích cực, lành mạnh cho thế hệ trẻ.

II - NỘI DUNG

- Tiếp tục chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 (02/9/1945 – 02/9/2015); 70 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2015) và các sự kiện quan trọng khác của đất nước, của tỉnh, nhất là đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Phối hợp, đôn đốc các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng chương trình hành động, cơ chế, chính sách; tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học- nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 15/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục cổ vũ động viên các cơ quan báo chí, văn hóa, văn nghệ, các văn nghệ sĩ, nhà báo tích cực tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức thực hiện Kết luận 51-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội”; Chỉ thị 41-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về chống sản phẩm văn hóa độc hại; Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030.

- Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường đối ngoại và hợp tác quốc tế. Đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, góp phần tích cực vào thành công chung của đại hội Đảng các cấp.

- Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa trong khu dân cư, các trường học, công sở, đơn vị, doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; tổng kết và định hướng các hoạt động xã hội hóa hoạt động văn hóa, văn nghệ; triển khai hiệu quả các hoạt động trên các lĩnh vực: văn hóa cơ sở, gia đình, nghệ thuật biểu diễn, di sản văn hóa, du lịch.

- Phát hiện những vấn đề nhạy cảm, bức xúc trong quản lý và hoạt động văn hóa, văn nghệ để đề xuất phương án giải quyết kịp thời, như: các sai phạm, lệch chuẩn trong văn hóa ứng xử tại những nơi công cộng, nơi thờ tự, lễ hội; những biểu hiện thiếu định hướng, thương mại hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ do ảnh hưởng tiêu cực của việc xã hội hóa; tình trạng thiếu hụt và xuống cấp của thiết chế văn hóa ở tỉnh và địa phương; những khó khăn trong đời sống và hoạt động sáng tác của văn nghệ sĩ để thể chế hóa, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

III – TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh:

- Chỉ đạo tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng; định hướng, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp về công tác văn hóa, văn nghệ và những kết quả đạt được trong công tác văn hóa, văn nghệ 6 tháng đầu năm 2015 tới cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; phát hiện, phản ánh và xử lý kịp thời những vấn đề nhạy cảm, bức xúc trong quản lý và hoạt động văn hóa, văn nghệ.

- Tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết các văn bản chỉ đạo về văn hóa, văn nghệ như: Sơ kết 7 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW  ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 18/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật trong thời kỳ mới”; sơ kết 6 năm thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị khoá X về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội…

- Tăng cường việc định hướng tư tưởng chính trị và quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh. Tiếp tục phát động hội viên tích cực sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh.

2. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn triển khai thực hiện công tác quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phù hợp với văn hoá truyền thống của địa phương và xu thế phát triển của thời đại; tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các địa phương, cơ sở, cá nhân có sai phạm trong quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

3. Đề nghị Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn theo đúng quy định; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; phù hợp với thuần phong mỹ tục, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, có ý nghĩa giáo dục cao; đáp ứng nhu cầu văn hoá, tinh thần lành mạnh của nhân dân.

4. Ban Tuyên giáo huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ gắn với các sự kiện, ngày lễ lớn trong năm 2015 và những năm tiếp theo, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; phù hợp với văn hoá truyền thống của dân tộc, phong tục, tập quán của từng địa phương. Tăng cường việc định hướng tư tưởng chính trị và quản lý nhà nước đối với hoạt động của các loại hình câu lạc bộ thơ ở cơ sở .

5. Báo Hưng Yên, Đài PTTH tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội; các sở, ban, ngành và các cấp tăng cường tuyên truyền, phổ biến phổ biến các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp về công tác văn hóa, văn nghệ; những kết quả đạt được của công tác văn hóa, văn nghệ trong 6 tháng đầu năm 2015; tích cực phát hiện, phản ánh, biểu dương các điển hình tiên tiến trong công tác văn hóa, văn nghệ, đồng thời phê phán các đơn vị, cá nhân thực hiện không tốt, có hành vi sai phạm, tiêu cực, gây phản cảm trong quản lý và hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

KT/ TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Phạm Văn Nghệ

 

 

 

Bài viết khác:

Sẽ có sách về linh vật truyền thống Việt Nam

Công văn số 694- CV/BTGTU ban hành ngày 06/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thông tin, tuyên truyền và tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài “Biển, đảo quê hương”

Thực trạng và những vấn đề đặt ra từ lễ hội truyền thống hiện nay

Những vấn đề chung về lễ hội: Di tích trong mối quan hệ với xã hội

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa

Chính sách của Nhà nước về phát triển văn hóa

Quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới

Những vấn đề chung về lễ hội: Phân loại lễ hội và giá trị của lễ hội

Tìm hiểu khái niệm về văn hóa và một số khái niệm liên quan

Những vấn đề chung về lễ hội: Một số khái niệm liên quan đến lễ hội

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.