Chủ Nhật, ngày 17 tháng 2 năm 2019 - 7:39:08 PM
Trang chủ » Văn hóa - Văn nghệ » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ
Đăng ngày: 19/01/2015 - 8:44:38 AM | Lượt xem: 795

Hướng dẫn số 83- HD/BTGTW ngày 10 tháng 8 năm 2009 về việc thực hiện Kết luận số 51- KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27- CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội

Ngày 22/7/2009, Bộ Chính trị (khóa X) đã ra Kết luận số 51- KL/TW “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27- CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội”.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc thực hiện Kết luận số 51- KL/TW như sau:
I - Mục đích, yêu cầu
1- Việc triển khai Kết luận số 51- KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) phải được tiến hành nghiêm túc, thiết thực, tránh hình thức, phô trương, lãng phí. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở các cấp trong việc vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quyết tâm thực hiện Chỉ thị 27- CT/TW và Kết luận 51- KL/TW, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cuộc sống.
2 - Khắc phục cho được những yếu kém, khuyết điểm sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 27/CT-TW, kiên quyết phê phán, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, đẩy lùi các hủ tục, mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tâm linh, ngoại cảm, góp phần ổn định an ninh, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.
3- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã hội và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả 4 định hướng nêu trong Chỉ thị 27- CT/TW và những nội dung mới trong Kết luận 51-KL/TW, xây dựng thế giới quan khoa học, kiên định chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng chính trị tư tưởng cho mọi hoạt động và đời sống tinh thần của xã hội ta.
II - Nội dung và tổ chức thực hiện
1- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; ban cán sự đảng, đảng đoàn các cơ quan, đoàn thể, bộ, ban, ngành Trung ương có trách nhiệm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Kết luận 51- KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X).
Căn cứ tình hình thực tiễn, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình hành động riêng hoặc bổ sung vào chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW trước đó việc thực hiện Kết luận 51-KL/TW, hoàn thành trong quý III/2009. Chỉ đạo điểm ở một số bộ, ban, ngành, cơ quan đơn vị, huyện (quận, thị), xã (phường, thị trấn), từ đó rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Kết luận 51-KL/TW; phát hiện và  nhân rộng những mô hình tổ chức cưới, tang, lễ hội văn minh, lành mạnh, tiết kiệm; quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, đoàn thể gương mẫu chấp hành và thực hiện tốt Kết luận trên. Đầu tư thỏa đáng cho các thiết chế văn hóa góp phần thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.
2- Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cho cấp ủy tổ chức truyền đạt và hướng dẫn thực hiện Kết luận 51-KL/TW trong hệ thống báo cáo viên, các tổ chức cơ sở đảng và quần chúng nhân dân.
3- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương và các đoàn thể chính trị -xã hội chỉ đạo, hướng dẫn các cấp tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW; bổ sung nội dung Kết luận số 51- KL/TW vào các phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tạo dư luận xã hội mạnh mẽ phê phán các hành vi thiếu văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan, nhất là các hủ tục còn rơi rớt trong đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng các dân tộc thiểu số.
4- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, bổ sung, hoàn thiện, sớm ban hành các văn bản quản lí nhà nước và nghiên cứu xây dựng các mô hình mẫu về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; hướng dẫn thực hiện và tổ chức, quản lí các hoạt động trên; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, các sinh hoạt văn hóa; lồng ghép việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27 -  CT/TW và Kết luận 51 –KL/TW vào nội dung hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, vào tiêu chí bình xét các danh hiệu văn hóa; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hiện tượng tiêu cực trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tán phát các sản phẩm độc hại, phi văn hóa; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý và ngăn chặn những biểu hiện lợi dụng vấn đề tâm linh ngoại cảm để trục lợi, ảnh hưởng không tốt đến đời sống tinh thần lành mạnh của nhân dân.
5- Bộ Thông tin- Truyền thông xây dựng văn bản quản lý nhà nước hướng dẫn các cơ quan truyền thông xây dựng kế hoạch và mở chuyên trang, chuyên mục giới thiệu những mô hình mới, nhân tố mới, những cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu của cuộc vận động thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng không được thông tin những sự vật, hiện tượng về khả năng đặc biệt của con người khi chưa được các cơ quan chức năng thẩm định, kết luận.
6- Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Liên hiệp các Hội khoa học- Kỹ thuật Việt Nam triển khai các đề tài nghiên cứu về khả năng đặc biệt của con người một cách khoa học, khách quan, có kết luận cụ thể để định hướng dư luận tránh những luận điệu ngụy khoa học một số vấn đề tâm linh, ngoại cảm.
7- Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy đảng từ Trung ương đến địa phương chỉ đạo sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đôn đốc, đưa công tác thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và vấn đề tâm linh ngoại cảm vào nội dung kiểm điểm công tác định kỳ của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Chú trọng phát hiện nhân tố điển hình tiên tiến, mô hình văn minh, tiến bộ để tuyên tuyền, nhân rộng, động viên khen thưởng kịp thời cá nhân, tập thể có thành tích. Hàng năm, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 27- CT/TW, Kết luận 51- KL/TW. Định kì 2,5 năm, 5 năm tiến hành sơ kết, tổng kết ở các cấp tỉnh, thành phố.
Ban cán sự các đảng bộ, ngành; đảng đoàn, các đoàn thể Trung ương; ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy báo cáo kết quả triển khai, quán triệt và kế hoạch, chương trình hành động cụ thể thực hiện Kết luận 51- TB/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27- CT/TW về Ban Tuyên giáo Trung ương để tổng hợp báo cáo Ban Bí thư, Bộ Chính trị. Quá trình thực hiện có gì vướng mắc phản ánh kịp thời về Ban Tuyên giáo Trung ương.
Thực hiện Kết luận số 51- TB/TW của Bộ Chính trị (khóa X) là nhiệm vụ rất quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở, góp phần thực hiện chiến lược xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, đề nghị các cấp ủy, các ngành, các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để việc triển khai và tổ chức thực hiện đạt mục đích, yêu cầu đề ra./.

KT TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)
Phùng Hữu Phú

Bài viết khác:

Sẽ có sách về linh vật truyền thống Việt Nam

Công văn số 694- CV/BTGTU ban hành ngày 06/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thông tin, tuyên truyền và tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài “Biển, đảo quê hương”

Thực trạng và những vấn đề đặt ra từ lễ hội truyền thống hiện nay

Những vấn đề chung về lễ hội: Di tích trong mối quan hệ với xã hội

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa

Chính sách của Nhà nước về phát triển văn hóa

Quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới

Những vấn đề chung về lễ hội: Phân loại lễ hội và giá trị của lễ hội

Tìm hiểu khái niệm về văn hóa và một số khái niệm liên quan

Những vấn đề chung về lễ hội: Một số khái niệm liên quan đến lễ hội

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.