Thứ Bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2018 - 3:12:07 AM
Trang chủ » Khoa giáo - Giáo dục LLCT » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ
Đăng ngày: 16/01/2015 - 4:24:20 PM | Lượt xem: 2422

Hướng dẫn số 72-HD/BTGTU ban hành ngày 10/10/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2015

Căn cứ Hướng dẫn số 132 -HD/BTGTW ngày 26/9/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2015 như sau:
I. Tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết Trung ương, của tỉnh, thông tin những vấn đề mới về lý luận chính trị và thực tiễn

- Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ có hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt đối với từng Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các hội nghị nghiên cứu, góp ý dự thảo văn kiện trình đại hội XII của Đảng.
- Ban Tuyên giáo huyện ủy, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ (sau đây gọi chung là Ban Tuyên giáo cấp huyện), trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố (sau đây gọi chung là Trung tâm BDCT cấp huyện) phối hợp, chủ động đề xuất với cấp uỷ tổ chức thông tin về thời sự và những vấn đề mới về lý luận, thực tiễn cho cán bộ, đảng viên bảo đảm kịp thời, thiết thực; đặc biệt những vấn đề cấp bách ở địa phương và cơ sở.
II. Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giảng viên lý luận chính trị

- Ngay từ đầu năm trung tâm BDCT cấp huyện có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên, chú trọng việc tự học tập, bồi dưỡng. Lãnh đạo, giảng viên của trung tâm BDCT xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể, thực hiện nghiêm túc quy định về dự giờ và rút kinh nghiệm giảng dạy. Mỗi trung tâm BDCT đều phải có Sổ theo dõi dự giờ của cán bộ, giảng viên và duy trì họat động này có nền nếp, hiệu quả.
- Để duy trì nền nếp và từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy, yêu cầu giảng viên (kể cả giảng viên kiêm chức) của trung tâm BDCT trước khi lên lớp giảng bài phải chuẩn bị giáo án, có xác nhận của Giám đốc trung tâm BDCT (Giáo án bài giảng thực hiện thống nhất theo Hướng dẫn số 124 -HD/BTGTW ngày 17/6/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc soạn giáo án bài giảng tại trung tâm BDCT cấp huyện).
- Trung tâm BDCT cấp huyện, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ động mua tài liệu, sách tham khảo phục vụ thiết thực việc nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên; đẩy mạnh các hoạt động tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ giữa các trung tâm BDCT nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
III. Kiểm tra, giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị

- Trung tâm BDCT cấp huyện, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thường xuyên rà soát, đánh giá việc thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng về tiến độ và chỉ tiêu kế hoạch được giao... Định kỳ 6 tháng một lần, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại trung tâm BDCT.
- Định kỳ 6 tháng một lần, Ban Thường vụ huyện ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị trong toàn đảng bộ và trung tâm BDCT, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (thông qua Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ).
Nội dung kiểm tra gồm: phương hướng chính trị, tư tưởng, chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, giáo dục công dân, giáo dục đạo đức của các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân ở địa phương, cơ sở.
- Từ năm 2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiến hành giao ban với trung tâm BDCT (được tổ chức luân phiên tại trung tâm BDCT 6 tháng/lần) nhằm kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục LLCT; bồi dưỡng, tập huấn, tọa đàm chuyên đề liên quan đến giáo dục LLCT).
IV. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trung tâm BDCT

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương: Quyết định số 185 -QĐ/TW ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương; Hướng dẫn Liên Ban số 29 -HD/BTCTW - BTGTW ngày 27/7/2009 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Quyết định số 185 của Ban Bí thư Trung ương; Quyết định số 1853 -QĐ/BTGTW ngày 04/3/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành kèm theo Quy chế Giảng dạy và học tập của Trung tâm BDCT huyện quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công văn số 5723 -CV/BTGTW ngày 01/6/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về điều chỉnh một số điều trong Quy chế giảng dạy và học tập của Trung tâm BDCT cấp huyện và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
- Đề nghị Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ của trung tâm BDCT bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
- Đề nghị Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy khi tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ về công tác tại ban tuyên giáo, trung tâm BDCT cần chú trọng yêu cầu quy định về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị,… và phải thỏa thuận với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bằng văn bản trước khi quyết định (theo Công văn số 602 -CV/BTGTU ngày 08/5/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ ngành tuyên giáo). Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi đối với cán bộ, giảng viên ở trung tâm BDCT được cử đi học cao cấp lý luận chính trị để đảm bảo tiêu chuẩn theo Quyết định số 1853 - QĐ/BTGTW ngày 04/3/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương.
V. Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng

1. Thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản

Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị; Chương trình học tập lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng; Chương trình bồi dưỡng đảng viên mới thực hiện theo Hướng dẫn số 50 -HD/BTGTU ngày 09/10/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về nhiệm vụ công tác giáo dục LLCT năm 2014.
2. Thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề

- Căn cứ vào nhu cầu bồi dưỡng cán bộ, các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề: Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng CSVN; Vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo của Đảng CSVN; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới.
Khi chưa có tài liệu mới thay thế hoặc bổ sung đề nghị các đơn vị khi học tập chuyên đề thực hiện theo Hướng dẫn số 50 -HD/BTGTU ngày 09/10/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng thời chú ý bổ sung, cập nhật những quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước vào trong các chuyên đề.
- Riêng chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh: Tùy tình hình thực tiễn ở từng địa phương, có thể giới thiệu nội dung trong các chuyên đề hàng năm học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, cấp ủy cấp huyện tiếp tục tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.
3. Thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể

- Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở; Chương trình bồi dưỡng cho cán bộ Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Thanh tra nhân dân, Đội TNTP Hồ Chí Minh ở cơ sở, thực hiện theo Hướng dẫn số 50 -HD/BTGTU ngày 09/10/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Chương trình bồi dưỡng trưởng, phó thôn, khu phố thực hiện theo tài liệu bồi dưỡng trưởng thôn, bản về quản lý Nhà nước do Học viện hành chính Quốc gia biên soạn, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, xuất bản năm 2005.
- Khi triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng nêu trên, các đơn vị cần quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đại hội XI và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy vào bài giảng.
4. Thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ

- Chương trình bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở; bồi dưỡng chuyên đề công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên; bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị, thực hiện theo Hướng dẫn số 50 -HD/BTGTU ngày 09/10/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra của tổ chức Đảng ở cơ sở thực hiện theo tài liệu "Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng" của Ủy ban Kiểm tra Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Tài chính, xuất bản năm 2012. Riêng Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân vận tại cơ sở, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ gửi tài liệu và có hướng dẫn cụ thể sau.
5. Thực hiện chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.
Khi có tài liệu bồi dưỡng cho đối tượng 5 (cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ có hướng dẫn cụ thể sau.
VI. Về xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch và thực hiện chương trình bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ

1. Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công tác giáo dục LLCT và dự toán ngân sách được giao trong năm 2015, các đơn vị khi xây dựng kế hoạch cần đảm bảo tốt các yêu cầu sau:
- Tất cả đối tượng nêu trong hướng dẫn các chương trình đào tạo, bồi dưỡng hiện hành đều được bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên môn.
- Đối với chương trình bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các  hội, đoàn thể cần rà soát nắm chắc đối tượng để tránh một đối tượng học nhiều lần trong cùng một chương trình.
- Khi đăng ký mở các lớp theo yêu cầu của cấp uỷ, chính quyền (ngoài Kế hoạch đã giao), các đơn vị gửi dự kiến tài liệu và kế hoạch bồi dưỡng (bao gồm: nội dung, thời gian và giảng viên) về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (qua Phòng giáo dục LLCT) để thẩm định, theo dõi thực hiện.
- Trung tâm BDCT cấp huyện căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được giao lập dự trù kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để phục vụ cho việc quản lý, dạy và học đạt kết quả cao.
2. Thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng

- Căn cứ vào kế hoạch được giao, các đơn vị xây dựng kế hoạch mở lớp cho phù hợp với đặc điểm và thời gian của địa phương trên nguyên tắc bảo đảm yêu cầu đủ thời gian, đúng nội dung học tập của chương trình, tạo thuận lợi cho đối tượng tham gia đông đủ, chất lượng và hoàn thành kế hoạch năm.
- Khi thực hiện các chương trình bồi dưỡng, để tránh cùng một đối tượng phải học lại một số chuyên đề của năm trước, có thể thay thế bằng một số chuyên đề khác với yêu cầu:
+ Chuyên đề đó phải thực sự phù hợp và thiết thực với đối tượng.
+ Nội dung chuyên đề đó là tài liệu đã ban hành của các ban, ngành, đoàn thể Trung ương hoặc có sự thẩm định của cơ quan có trách nhiệm.
+ Nếu có sự thay thế hoặc bổ sung chuyên đề bồi dưỡng, trước khi mở lớp trung tâm BDCT phải báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (qua phòng giáo dục LLCT) và phải được sự  đồng ý của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mới được tiến hành mở lớp.
3. Quy trình xây dựng kế hoạch và đăng ký chỉ tiêu

- Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy giao trung tâm BDCT cấp huyện, Ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ trì, chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan rà soát, thống nhất chỉ tiêu số lượng cần đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2015; báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện ủy, thành uỷ và UBND huyện, thành phố. Văn bản đăng ký chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm BDCT phải được sự nhất trí của Ban Thường vụ cấp uỷ, gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trước ngày 05/11/2014 (qua Phòng giáo dục LLCT).
- Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, Phòng Giáo dục LLCT giúp Lãnh đạo Ban thẩm định và tham khảo ý kiến của các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan để xây dựng và ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ năm 2015.
Căn cứ hướng dẫn này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ huyện ủy, thành uỷ và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo Trung tâm BDCT và các ban, ngành đoàn thể có liên quan chủ động rà soát và xây dựng Kế hoạch công tác giáo dục LLCT năm 2015 đảm bảo đúng tiến độ thời gian quy định.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo, phản ánh kịp thời về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (qua Phòng Giáo dục LLCT) để được hướng dẫn cụ thể./.

TRƯỞNG BAN

(đã ký)
Đỗ Xuân Tuyên

Bài viết khác:

Giao lưu trực tuyến “Cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội hướng tới mục tiêu an sinh bền vững”

Hướng dẫn chi tiết chuyên đề "Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam"

Hướng dẫn chi tiết chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo”

Hướng dẫn chi tiết chuyên đề “Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc”

Hướng dẫn chi tiết chuyên đề “Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo”

Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”

Hướng dẫn chi tiết chuyên đề “Hội nhập quốc tế”

Hướng dẫn chi tiết chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới”

Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.