Thứ Ba, ngày 19 tháng 6 năm 2018 - 11:27:09 AM
Trang chủ » Khoa giáo - Giáo dục LLCT » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ
Đăng ngày: 16/01/2015 - 4:05:28 PM | Lượt xem: 2141

Hướng dẫn số 50-HD/BTGTU ban hàng ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2014

Căn cứ Hướng dẫn số 92 -HD/BTGTW ngày 01/10/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về các nhiệm vụ trong công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2014 như sau:
I. Tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết Trung ương, thông tin những vẫn đề mới về lý luận chính trị và thực tiễn

- Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ có hướng dẫn cụ thể với từng Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.
- Ban Tuyên giáo các huyện, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ (sau đây gọi chung là Ban Tuyên giáo cấp huyện), trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện) phối hợp, chủ động đề xuất với cấp uỷ tổ chức thông tin những vấn đề  thời sự và những vấn đề mới về lý luận, thực tiễn cho cán bộ, đảng viên bảo  đảm kịp thời và thiết thực.
II. Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giảng viên lý luận chính trị

- Hàng năm các trung tâm BDCT có kế hoạch bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên, đặc biệt coi trọng việc tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Từng cán bộ, giảng viên của trung tâm BDCT xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể, coi trọng việc dự giờ và rút kinh nghiệm giảng dạy. Nhằm duy trì nền nếp và từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, yêu cầu các trung tâm BDCT: đồng chí giám đốc dự giờ giảng ít nhất 04 bài (hoặc chuyên đề) / năm; phó giám đốc 6 bài/ năm; mỗi giảng viên 10 bài/ năm. Việc dự giờ và đánh giá xếp loại giờ dạy của giảng viên, các trung tâm BDCT căn cứ vào phiếu đánh giá giờ dạy (gửi kèm). Kết quả dự giờ, rút kinh nghiệm là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua cuối năm của tập thể, cá nhân.
- Năm 2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh (Kế hoạch Hội thi sẽ ban hành sau). Đề nghị trung tâm BDCT cấp huyện, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, có kế hoạch lựa chọn và bồi dưỡng giảng viên tham dự Hội thi cấp tỉnh.
III. Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị

- Trung tâm BDCT cấp huyện, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thường xuyên rà soát, đánh giá việc thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; tiến độ thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch được giao…Định kỳ 6 tháng một lần Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các trung tâm BDCT.
- Định kỳ 6 tháng một lần, các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị trong toàn đảng bộ và trung tâm BDCT, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (thông qua Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ).
Nội dung kiểm tra gồm: phương hướng chính trị, tư tưởng, chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, giáo dục công dân, giáo dục đạo đức của các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân ở địa phương, cơ sở.
IV. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương: Quyết định số 185 -QĐ/TW ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương; Hướng dẫn Liên Ban số 29 -HD/BTCTW – BTGTW ngày 27/7/2009 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Quyết định số 185 của Ban Bí thư Trung ương; Quyết định số 1853 -QĐ/BTGTW ngày 04/3/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành kèm theo Quy chế Giảng dạy và học tập của Trung tâm BDCT huyện quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công văn số 5723 -CV/BTGTW ngày 01/6/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về điều chỉnh một số điều trong Quy chế giảng dạy và học tập của Trung tâm BDCT cấp huyện và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
- Đề nghị các huyện ủy, thành ủy tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, chất lượng, hiệu quả hoạt động của trung tâm BDCT. Yêu cầu thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khi tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ về công tác tại ban tuyên giáo, trung tâm BDCT cần chú trọng yêu cầu quy định về trình độ chuyên môn, chính trị,… và phải thỏa thuận với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bằng văn bản trước khi quyết định (theo Công văn số 602 -CV/BTGTU ngày 08/5/2013 về công tác tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ ngành tuyên giáo).
V. Về nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng

1. Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản

1.1. Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị

Thực hiện theo Hướng dẫn số 65 -HD/BTGTW, ngày 11/12/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình sơ cấp luận chính trị.  Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

 

1.2. Chương trình học tập lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng

Thực hiện theo Hướng dẫn số 15 -HD/BTGTW ngày 08/9/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.
1.3. Chương trình bồi dưỡng đảng viên mới

Thực hiện theo Hướng dẫn số 14 -HD/BTGTW ngày 08/9/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.
2. Thực hiện các chương trình bồi dưỡng chuyên đề

- Các chuyên đề: Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam; Vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới, thực hiện theo Hướng dẫn số 54 -HD/BTGTU ngày16/12/2008 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về “Hướng dẫn thực hiện tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở và một số chuyên đề mới bổ sung”. Căn cứ tình hình, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị có thể lựa chọn, bổ sung một số chuyên đề thiết thực.
- Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện theo Hướng dẫn số 2998 -HD/TTVH ngày 25/4/2003 và Hướng dẫn số 3022 -HD/TTVH ngày 5/5/2003 của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, nay là Ban Tuyên giáo Trung ương.
Ngoài ra, cấp ủy cấp huyện tiếp tục tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.
3. Thực hiện các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ

3.1 - Chương trình “Bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở” thực hiện theo Hướng dẫn số 59- HD/BTGTW, ngày 31/8/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình “Bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở”, tài liệu đã sửa chữa, bổ sung và phát hành năm 2012 do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.
3.2 - Chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở" và "Bồi dưỡng chuyên đề công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên” thực hiện theo Hướng dẫn số 54 -HD/BTGTU ngày 16/12/2008 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về “Hướng dẫn thực hiện tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở và một số chuyên đề mới bổ sung”. Tài liệu xuất bản năm 2008.
3.3 - Chương trình chuyên đề "Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị" thực hiện theo Hướng dẫn số 58 - HD/BTGTW ngày 31/8/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị, dành cho cán bộ chuyên trách làm công tác nghiên cứu và giáo dục lý luận chính trị các cấp. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.
4. Thực hiện các chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể

4.1- Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở, thực hiện theo Hướng dẫn số 23 -HD/BTGTW ngày 17/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương và tài liệu "Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở" do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.
4.2 - Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở, thực hiện theo Hướng dẫn số 24 -HD/BTGTW ngày 17/11/2011của Ban Tuyên giáo Trung ương và tài liệu "Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở" do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.
4.3 - Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn ở cơ sở, thực hiện theo Hướng dẫn số 33 -HD/BTGTW ngày 12/01/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương và tài liệu "Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn ở cơ sở" do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.
4.4 - Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở, thực hiện theo Hướng dẫn số 34 -HD/BTGTW ngày 12/01/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương và tài liệu "Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho Hội Cựu chiến binh ở cơ sở" do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.
4.5 - Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, thực hiện theo Hướng dẫn số 21 -HD/BTGTW ngày 01/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương và tài liệu "Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân Việt Nam" do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.
4.6 - Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở, thực hiện theo Hướng dẫn số 35 -HD/BTGTW ngày 12/01/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương và tài liệu "Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở" do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành.
4.7- Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Thanh tra nhân dân, Đội TNTP Hồ Chí Minh ở cơ sở, thực hiện theo Hướng dẫn số 25 -HD/BTGTU ngày 16/4/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện chủ động phối hợp với các đoàn thể chính trị, phòng nội vụ, tổ chức các lớp dành cho các đoàn viên, hội viên và trưởng, phó thôn; chú ý bổ sung thông tin kinh tế - xã hội của địa phương, cơ sở và nghị quyết của đại hội Đảng các cấp.
Khi triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng, các đơn vị cần quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đại hội XI, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương vào bài giảng theo các tài liệu mới của Ban Tuyên giáo Trung ương và nội dung Lịch sử tỉnh Hưng Yên do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ biên soạn vào giảng dạy theo Công văn số 536 -CV/BTGTU, ngày 28/7/2009 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
5. Thực hiện chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp.
Hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương chưa phát hành tài liệu bồi dưỡng cho đối tượng 5 (cán bộ đảng viên ở cơ sở không thuộc diện ban thường vụ huyện ủy, thành ủy quản lý). Khi nào có tài liệu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ có hướng dẫn cụ thể sau.
VI. Về xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch và thực hiện các chương trình bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ

1. Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

Căn cứ vào kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2013, yêu cầu nhiệm vụ công tác giáo dục LLCT và dự toán ngân sách được giao trong năm 2014, các đơn vị khi xây dựng kế hoạch cần đảm bảo tốt các yêu cầu sau:
- Tất cả đối tượng nêu trong hướng dẫn các chương trình đào tạo, bồi dưỡng hiện hành đều được bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên môn.
- Đối với chương trình bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các  hội, đoàn thể cần rà soát nắm chắc đối tượng để tránh một đối tượng học nhiều lần trong cùng một chương trình.
- Khi đăng ký mở các lớp theo yêu cầu của cấp uỷ, chính quyền ( ngoài kế hoạch đã giao), các đơn vị gửi dự kiến tài liệu và chương trình bồi dưỡng ( bao gồm: nội dung, thời gian và giảng viên) về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ để thẩm định, theo dõi thực hiện.
Các trung tâm BDCT căn cứ nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được giao lập dự trù kinh phí phục vụ cho việc quản lý, dạy và học đạt kết quả cao.
2. Về thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ

- Căn cứ vào kế hoạch được giao, các đơn vị xây dựng kế hoạch mở lớp cho phù hợp với đặc điểm và thời gian của địa phương trên nguyên tắc bảo đảm yêu cầu đủ thời gian, đúng nội dung học tập của chương trình, tạo thuận lợi cho đối tượng tham gia đông đủ, chất lượng và hoàn thành kế hoạch năm.
- Khi thực hiện các chương trình bồi dưỡng, để tránh cùng một đối tượng phải học lại một số chuyên đề của năm trước, có thể thay thế bằng một số chuyên đề khác với yêu cầu:
+ Chuyên đề đó phải thực sự phù hợp và thiết thực với đối tượng.
+ Nội dung chuyên đề đó là tài liệu đã ban hành của các ban, ngành, đoàn thể Trung ương hoặc có sự thẩm định của cơ quan có trách nhiệm.
+ Nếu có sự thay thế hoặc bổ sung chuyên đề bồi dưỡng, trước khi mở lớp trung tâm phải báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (qua phòng giáo dục LLCT) và phải được sự  đồng ý của Ban mới được tiến hành mở lớp.
3. Về quy trình xây dựng kế hoạch và đăng ký chỉ tiêu

- Huyện ủy, Thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy giao cho trung tâm BDCT cấp huyện, Ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ trì, chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan rà soát, thống nhất chỉ tiêu số lượng cần đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2014; báo cáo xin ý kiến lãnh đạo và chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Thành uỷ và UBND các huyện, thành phố. Văn bản đăng ký chỉ tiêu đào tạo, bổi dưỡng phải có ý kiến của Thường trực cấp uỷ gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trước ngày 05/11/2013.
- Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, Phòng Giáo dục LLCT có trách nhiệm giúp Lãnh đạo Ban nghiên cứu, thẩm định và tham khảo ý kiến của các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan để xây dựng và ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ năm 2014.
Căn cứ vào hướng dẫn này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Thường trực các huyện ủy, thành uỷ và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo Trung tâm BDCT và các ban, ngành có liên quan chủ động rà soát và xây dựng Kế hoạch công tác giáo dục LLCT năm 2014.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo, phản ánh kịp thời về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (qua Phòng Giáo dục LLCT)./.

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)
 Vũ Văn Toàn

Bài viết khác:

Hướng dẫn chi tiết chuyên đề "Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam"

Hướng dẫn chi tiết chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo”

Hướng dẫn chi tiết chuyên đề “Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc”

Hướng dẫn chi tiết chuyên đề “Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo”

Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”

Hướng dẫn chi tiết chuyên đề “Hội nhập quốc tế”

Hướng dẫn chi tiết chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới”

Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới

Hội nghị Tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biển đổi khí hậu

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.