Thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2019 - 10:36:32 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ
Đăng ngày: 22/08/2018 - 3:02:40 PM | Lượt xem: 339

Hướng dẫn số 46-HD/BTGTU ngày 17/8/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Căn cứ Hướng dẫn số 66 - HD/BTGTW ngày 03/8/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Làm cho các cấp công đoàn, công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) và nhân dân trong tỉnh hiểu biết sâu sắc về vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, sự phối hợp của các cấp chính quyền, đoàn thể và xã hội đối với phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh theo Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước”.
- Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, củng cố niềm tin của CNVCLĐ vào sự lãnh đạo của Đảng và sự thắng lợi của công cuộc đổi mới; đề cao trách nhiệm tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa, tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn.
- Hoạt động tuyên truyền cần tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, chú trọng hướng về cơ sở, các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi có đông công nhân lao động. Kết hợp tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII gắn với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi CNVCLĐ; vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước, của tỉnh.
 
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, thể hiện qua một số văn bản sau:
- Nghị quyết 20-NQ/TW và Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
- Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.
2. Vị trí, vai trò, sự trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn Việt Nam qua 11 kỳ đại hội; những đóng góp nổi bật của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3. Kết quả nổi bật triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2013 - 2018 trong các cấp công đoàn; những mô hình hoạt động công đoàn hiệu quả; gương tập thể, cá nhân cán bộ công đoàn tiêu biểu, xuất sắc, CNVCLĐ giỏi, có thành tích tiêu biểu.
4. Mục đích, ý nghĩa, chủ đề, tầm quan trọng của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội; các phong trào thi đua, các công trình, sản phẩm của đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp công đoàn cả nước chào mừng Đại hội.
5. Diễn biến, kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; phương hướng hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ nhiệm kỳ 2018 - 2023; hoạt động quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết ngay sau khi Đại hội kết thúc.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
- Chỉ đạo và hướng dẫn công tác tuyên truyền về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, gắn với các nhiệm vụ tuyên truyền khác trong năm 2018.
- Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam tại hội nghị giao ban báo chí, hội nghị báo cáo viên, trên Bản tin Thông báo nội bộ; qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên theo Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biên soạn; nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và kịp thời định hướng tuyên truyền; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
2. Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh
Xây dựng hướng dẫn và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức như: sinh hoạt chi bộ; sinh hoạt đoàn thể; đăng tải trên các bản tin, trang tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị.
3. Liên đoàn Lao động tỉnh
- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội XII Công đoàn Việt Nam trong các cấp công đoàn và CNVCLĐ.
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời về Đại hội tại hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh và hội nghị giao ban báo chí.
- Chỉ đạo tuyên truyền, phản ánh về Đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng của tổ chức Công đoàn.
4. Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phố Hiến; Trang thông tin điện tử của các ban, sở, ngành, đoàn thể; Đài truyền thanh huyện, thành phố và cơ sở
Dành thời lượng thoả đáng để tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; mở chuyên trang, chuyên mục, xây dựng các phóng sự, tin, bài về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn diễn ra trước, trong và sau Đại hội.
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, tổ chức tiếp sóng chương trình truyền hình trực tiếp và phát thanh trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc Đại hội XII Công đoàn Việt Nam của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; đưa tin, bài, hình ảnh đậm nét về Đại hội trên bản tin thời sự trong những ngày diễn ra Đại hội.
5. Ban Thường vụ; Ban Tuyên giáo (Phòng Công tác chính trị, Ban Tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, gắn với việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và kịp thời định hướng tuyên truyền; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam tại địa phương, đơn vị.
IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023!
- Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!
- Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
- Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước!
- Công nhân, viên chức lao động đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”!
- Năng suất, chất lượng, hiệu quả là trách nhiệm và lợi ích của mỗi đoàn viên và người lao động!
- Công nhân, viên chức lao động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
- Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo!
- Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm!
- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
(Gửi kèm Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biên soạn, phát hành).
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đã ký
Phạm Văn Nghệ

Bài viết khác:

Chỉ thị số: 01/CT-UBND ngày 02/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc

Phát huy vai trò của báo chí trong công tác thông tin đối ngoại

Các yếu tố tác động đến sự hình thành dư luận xã hội

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam

Vị trí, vai trò của tuyên truyền miệng trong hệ thống công tác tư tưởng

Chức năng cơ bản của “dư luận xã hội”

Tài liệu học tập các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.