Thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2019 - 10:38:48 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ
Đăng ngày: 22/08/2018 - 2:58:48 PM | Lượt xem: 477 | TT

Hướng dẫn số 45-HD/BTGTU ngày 17/8/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Thực hiện Hướng dẫn số 65 - HD/BTGTW ngày 28/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 108 - KH/TU ngày 14/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1- Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân các chủ trương, quan điểm của Đảng được nêu trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, trên cơ sở đó vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, địa phương, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp; tuyên truyền đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc; đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
2- Việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII phải đa dạng, sinh động về hình thức, tận dụng lợi thế của công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức theo tinh thần Đề án số 01-ĐA/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần đưa Nghị quyết nhanh đi vào cuộc sống.
II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC
1- Tuyên truyền, phổ biến những nội dung, quan điểm cơ bản trong các nghị quyết:
- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”;
- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”;
- Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”;
2- Tuyên truyền khẳng định và nêu bật vai trò lãnh đạo của Đảng; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung, quan điểm trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII.
3- Gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhất là việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.
4- Tuyên truyền kết quả công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII ở các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh; chú trọng tuyên truyền, phản ánh việc các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung Nghị quyết; biểu dương, nhân rộng các gương điển hình, tiên tiến trên các lĩnh vực.
5- Hình thức tuyên truyền cần đa dạng và phong phú, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, qua loa, lãng phí. Chú trọng hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các hội nghị, diễn đàn; trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan… nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh
Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân.
Căn cứ nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII và các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành, tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Góp phần tăng cường sự đoàn kết, tích cực tham gia phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2- Ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản của Nghị quyết bằng các hình thức đa dạng, phù hợp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.
Kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tuyên truyền những quan điểm, chủ trương đúng đắn của Đảng nêu trong Nghị quyết Hội nghị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tại địa phương, đơn vị.
3- Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phố Hiến; Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; Trang thông tin điện tử các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Đài truyền thanh các huyện, thành phố và cơ sở
Xây dựng kế hoạch, dành thời lượng thích hợp; mở chuyên trang, chuyên mục nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Tích cực, kịp thời đưa tin tuyên truyền về công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII ở các cấp, nhất là cấp cơ sở; chú trọng tuyên truyền, phản ánh việc các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung Nghị quyết, nêu gương điển hình, tiên tiến trong tổ chức thực hiện để nhân rộng.
Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, văn nghệ sỹ, có hình thức khích lệ, động viên và tổ chức cho hội viên, văn nghệ sỹ tích cực sáng tác tuyên truyền về nội dung cơ bản Nghị quyết.
4- Chế độ, báo cáo
Các địa phương, đơn vị báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến gắn với kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 10/9/2018, để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.
Vậy, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
Đã ký
Phạm Văn Nghệ

Bài viết khác:

Chỉ thị số: 01/CT-UBND ngày 02/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc

Phát huy vai trò của báo chí trong công tác thông tin đối ngoại

Các yếu tố tác động đến sự hình thành dư luận xã hội

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam

Vị trí, vai trò của tuyên truyền miệng trong hệ thống công tác tư tưởng

Chức năng cơ bản của “dư luận xã hội”

Tài liệu học tập các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.