Thứ Ba, ngày 21 tháng 1 năm 2020 - 9:18:13 AM
Trang chủ » Lịch sử, truyền thống » 70 năm Tuyên giáo Hưng Yên
Đăng ngày: 15/06/2017 - 2:04:25 PM | Lượt xem: 904

Hướng dẫn số 27-HD/BTGTU ngày 12/6/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh (1947 - 2017)

Thực hiện Thông báo số 679 - TB/TU ngày 05/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh (1947 - 2017); Kế hoạch số 35 - KH/BTGTU ngày 15/5/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Ban Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh (1947 - 2017), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm như sau:

 I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm ôn lại, tôn vinh truyền thống vẻ vang và những đóng góp quan trọng của Ngành Tuyên giáo Hưng Yên trong 70 năm đối với sự phát triển của tỉnh; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, nâng cao niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước.

- Động viên cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững lập trường tư tưởng, tích cực, trách nhiệm trong công tác; thực hiện ngày càng có hiệu quả công tác tư tưởng trong thời kỳ mới, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có sức lan tỏa sâu rộng, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Hưng Yên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và địa phương về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ; những đóng góp to lớn của công tác Tuyên giáo trong suốt 70 năm thành lập (1947 - 2017) và trong hơn 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1941 - 2017), gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2017.

- Tiếp tục tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác Tuyên giáo, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động đang triển khai ở địa phương, đơn vị, góp phần phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm chào mừng 70 năm thành lập Ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh. Nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

- Tuyên truyền, giới thiệu các thành tựu đạt được của tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo tỉnh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là kết quả phát triển kinh tế - xã hội sau 20 năm tái lập tỉnh (1997 - 2017), gắn với việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Phản ánh sự nỗ lực phấn đấu của Ngành Tuyên giáo trong sáng tạo, đổi mới tư duy, nội dung, phương thức và phong cách để nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh trong thời kỳ mới.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Đẩy mạnh tuyên truyền quá trình 70 năm thành lập và phát triển của Ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh; phát động phong trào thi đua, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2- Đề nghị Báo Hưng Yên, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Phố Hiến; các ấn phẩm, bản tin, Trang thông tin điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị; Đài truyền thanh các huyện, thành phố và cơ sở

- Bố trí thời lượng thích đáng để giới thiệu, tuyên truyền quá trình 70 năm thành lập và phát triển của Ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh; những đóng góp của công tác Tuyên giáo trong quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh, của địa phương, đơn vị…

- Kịp thời tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh.

- Chú trọng tuyên truyền, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có những đóng góp tích cực trong lĩnh vực công tác Tuyên giáo qua các thời kỳ, đã được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng.

Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng phim tài liệu Ngành Tuyên giáo tỉnh Hưng Yên, 70 năm thành lập và phát triển.  

3- Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn, Phòng Công tác chính trị) huyện ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố

- Tham mưu ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo tổ chức các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm thiết thực, phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị, như: tuyên truyền trên hội nghị, bản tin, trang thông tin điện tử, đài truyền thanh; phát động phong trào thi đua, gặp mặt truyền thống; giao lưu văn nghệ, thể thao; trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác Tuyên giáo"...

- Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh (1947 - 2017).

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

4- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

4.1- Văn phòng Ban

- Tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết (hoàn thành trước ngày 20/6/2017) tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh (1947 - 2017) trang trọng, thiết thực (dự kiến tổ chức trước ngày 20/7/2017).

- Tham mưu phát động đợt thi đua lập thành tích, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh (đợt cao điểm từ tháng 6 đến ngày 10/8/2017).

4.2- Phòng Tuyên truyền

Tham mưu hướng dẫn, định hướng nội dung thông tin, tuyên truyền đối với các cơ quan báo, đài tỉnh; ban tuyên giáo huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố tuyên truyền kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân (hoàn thành trước ngày 15/6/2017).

4.3- Phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng

- Tham mưu biên tập và phát hành cuốn Kỷ yếu lịch sử Ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh (1947 - 2017) (hoàn thành trong tháng 6/2017).

- Tham mưu biên soạn, phát hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh (hoàn thành trước ngày 15/6/2017).

4.4- Phòng Thông tin công tác Tuyên giáo

- Tham mưu thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh trên Hội nghị báo cáo viên của tỉnh; biên tập, phát hành Bản tin Thông báo nội bộ số đặc biệt (số tháng 6/2017) chào mừng kỷ niệm.

- Định hướng công tác thông tin, tuyên truyền kỷ niệm đối với đội ngũ báo cáo viên và kịp thời nắm tình hình dư luận xã hội trong đợt tuyên truyền kỷ niệm.

4.5- Phòng Văn hóa - Văn nghệ

- Xây dựng chuyên trang tuyên truyền kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh trên Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Bắt đầu từ tháng 6/2017).

- Tham mưu phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng phim tài liệu Ngành Tuyên giáo tỉnh Hưng Yên, 70 năm thành lập và phát triển. 

4.6- Các phòng thuộc Ban

Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh. Chủ động theo dõi, nắm bắt việc triển khai ở các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh; các sở, ngành, đơn vị liên quan, báo cáo tiến độ với lãnh đạo Ban.

Căn cứ nội dung của Hướng dẫn, đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Phạm Văn Nghệ

Bài viết khác:

Tuyên giáo Văn Lâm với việc đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền miệng trong tình hình hiện nay

Công tác tuyên giáo phải thật sự gắn với cuộc sống, giải quyết kịp thời những vấn đề do thực tiễn đặt ra

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Công tác khoa giáo và các vấn đề xã hội hiện nay

Ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Hưng Yên 70 năm thắp lửa truyền thống

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin - tuyên truyền - văn hóa văn nghệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục truyền thống

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị tỉnh Hưng Yên hiện nay

Ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Hưng Yên 70 năm xây dựng và phát triển (8/1947-8/2017)

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.