Thứ Tư, ngày 22 tháng 1 năm 2020 - 9:53:41 AM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Văn bản chỉ đạo
Đăng ngày: 15/05/2017 - 2:09:04 PM | Lượt xem: 1289

Hướng dẫn số 25-HD/BTGTU ngày 12/5/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW

Thực hiện Kế hoạch số 41- KH/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến hết năm 2020;

Căn cứ Hướng dẫn số 32-HD/BTGTW ngày 3/5/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn báo chí tuyên truyền sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05) gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4) trên báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn như sau:

I- Mục đích, yêu cầu

- Làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc học tập, làm theo Bác; ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

- Phát huy ưu điểm, kết quả đã đạt được; khắc phục hạn chế, thiếu sót; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt; phản ánh cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác; quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là ngọn cờ lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.

- Việc tuyên truyền sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 cần gắn với tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, có sức thuyết phục.

II- Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền nội dung Chỉ thị 05 và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú ý phân tích, làm rõ những điểm mới trong Chỉ thị 05; phân tích sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những nội dung gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; quá trình tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05 và Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03 - KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; kết quả quan trọng bước đầu triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 trên địa bàn tỉnh.

- Phản ánh, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác. Chú trọng tuyên truyền những điển hình trong xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; về sự gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp, các ngành.

- Động viên, cổ vũ văn nghệ sĩ, nhà báo, các tác giả tích cực tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thụật, báo chí về chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; nêu bật yêu cầu cấp thiết của việc cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong lĩnh vực công tác; khẳng định Ban Chấp hành Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống, với 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Điều đó thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng ta là nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật.

- Tuyên truyền các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; biểu dương những đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4; giới thiệu mô hình hay để nhân rộng trong toàn Đảng.

- Chủ động đấu tranh với các luận điệu sai trái, phủ nhận nội dung, mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4; phê phán những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức chạy theo thành tích trong triển khai Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4, v.v...

III-  Tổ chức thực hiện

1- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp các thông tin cần thiết liên quan chủ đề tuyên truyền nêu trên cho báo chí và định hướng báo chí xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền theo Hướng dẫn.

2- Từ nay đến Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 (ngày 18/5/2017), Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh huyện, thành phố duy trì, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền đậm nét, sinh động chủ đề trên. Hằng ngày, các cơ quan báo chí có ít nhất 1 tin, bài, chương trình biểu dương gương điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các ngày 16 -17/5/2017, Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đăng, phát tin, bài tổng hợp, đánh giá kết quả 1 năm triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4; phản ánh kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng bộ tỉnh và các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Ngày tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Bí thư sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 (ngày 18/5/2017):

+ Báo Hưng Yên xây dựng bài nêu bật ý nghĩa chính trị quan trọng của sự kiện này; sự cần thiết của việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian tới.

+ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức ghi âm, ghi hình, đưa tin sâu vào chương trình thời sự buổi tối 18/5/2017; xây dựng phóng sự phản ánh về tình hình triển khai Chỉ thị 05 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh hoặc tổ chức tọa đàm về chủ đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4.

- Sau Hội nghị sơ kết, các cơ quan báo chí và các cơ quan có ấn phẩm, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền khẳng định kết quả, ý nghĩa, tác động tích cực của việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4

- Ban Tuyên giáo huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan báo chí gặp gỡ, khai thác thông tin về các tập thể, cá nhân điển hình trên địa bàn phục vụ công tác tuyên truyền; thường xuyên định hướng tuyên truyền đối với đài truyền thanh huyện, thành phố và cơ sở.

- Báo Hưng Yên, Đài PTTH tỉnh, ban tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy báo cáo kết quả tuyên truyền vê Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 25/5/2017.

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Phạm Văn Nghệ

 

 

 

Bài viết khác:

Hưng Yên: Ban hành Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh”

Hướng dẫn công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị số 05

Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019)

Hưng Yên ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Công văn số 812-CV/BTGTU ngày 14/2/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên về xét chọn tác phẩm, tập thể, cá nhân tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II

Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015 – 2020

Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Hướng dẫn tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quyết định số 02-QĐ/BTC của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc thành lập Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc, Tổ thư ký

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.