Thứ Ba, ngày 13 tháng 11 năm 2018 - 11:39:08 PM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Văn bản chỉ đạo
Đăng ngày: 29/03/2017 - 2:07:07 PM | Lượt xem: 1173

Hướng dẫn số 20-HD/BTGTU ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW hằng năm

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05-CT/TW) và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công văn số 1998-CV/BTGTW, ngày 10/02/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện một số nội dung chủ yếu trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW hằng năm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp từ nay đến năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Việc học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW nhằm giúp cho cán bộ, đảng viiên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý  các cấp vận dụng linh hoạt các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị về giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

3. Quá trình triển khai học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cần nghiêm túc, thiết thực, tránh hình thức.

II. NỘI DUNG HỌC TẬP, SINH HOẠT ĐỊNH KỲ, SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

1. Các nội dung chủ yếu

 - Năm 2016: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chuyên đề có tính chất xuyên suốt toàn khóa).

- Năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

- Năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

- Năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

- Năm 2020: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

2. Một số công việc cần triển khai thực hiện trong năm 2017

- Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, ở tất cả các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.

- Cụ thể hóa Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch 41 – KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến hết năm 2020; Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 24/2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức cuộc thi Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung sinh hoạt năm 2017 thành kế hoạch, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề bằng các hình thức phù hợp; nghiên cứu, cụ thể hóa tài liệu của Trung ương và của tỉnh, gắn với tính chất, đặc điểm của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các lời dạy của Bác với ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình, sao cho việc học tập và làm theo Bác mang tính thiết thực, dễ nhớ, dễ làm, tránh hình thức. Tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nghiêm túc, sinh động, phong phú, đa dạng về nội dung, tránh hình thức; thực hiện đúng tiến độ và thời gian, tạo sức lan tỏa rộng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề của năm 2017; chú trọng biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền trong quần chúng nhân dân, vận động nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở địa phương, cơ sở, tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp uỷ tổ chức đảng căn cứ nội dung hướng dẫn này để chỉ đạo, tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; tuyên truyền về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những tình cảm, lời dạy của Bác đối với Hưng Yên và những gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; xây dựng kế hoạch làm theo của tập thể, cá nhân, đề ra các biện pháp và quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh hướng dẫn tổ chức quán triệt, tuyên truyền những nội dung chủ yếu trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân thông qua những hình thức phù hợp.

3. Các cơ quan báo chí của tỉnh tổ chức tuyên truyền những nội dung chủ yếu trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; những tình cảm, lời dạy của Bác đối với Hưng Yên; tuyên truyền việc tổ chức học tập chuyên đề ở các địa phương, cơ quan, đơn vị và những gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; về cuộc thi “Kể chuyện về về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức biên tập, đăng các tài liệu học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, phát hành.

  4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề mới phát sinh, các đơn vị báo cáo kịp thời với cấp ủy cấp trên trực tiếp; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phản ánh về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện./.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

Phạm Văn Nghệ

 

 

Bài viết khác:

Quyết định số 02-QĐ/BTC của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc thành lập Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc, Tổ thư ký

Thể lệ Cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Hưng Yên năm 2018

Quyết định số 1167 - QĐ/TU về thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Hưng Yên, năm 2018

Hưng Yên phát động Cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”

Mẫu bản thu hoạch và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Đề cương tài liệu học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Công văn số 633-CV/BTGTU ngày 5/3/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc học tập chuyên đề năm 2018; viết thu hoạch và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên năm 2018

Hướng dẫn về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Quyết định số 04-QĐ/BTC ngày 16/10/2017 của Ban Tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 ban hành Thể lệ cuộc thi cấp tỉnh.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.