Thứ Sáu, ngày 18 tháng 1 năm 2019 - 9:06:46 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Biển và Hải đảo Việt Nam
Đăng ngày: 16/03/2016 - 10:30:28 AM | Lượt xem: 2173 | Phòng Tuyên truyền

Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU ban hành ngày 15/3/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2016

Căn cứ Hướng dẫn số 02 - HD/BTGTW ngày 19/02/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Trong thời gian tới, dự báo tình hình khu vực Biển Đông tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Hoạt động tuyên truyền biển, đảo nhằm củng cố, nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về các vấn đề kinh tế - chính trị - xã hội có liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

- Giữ gìn, bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và các lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông. Tăng cường thông tin đối ngoại, chuyển tải kịp thời, chính xác các quan điểm của Đảng, Nhà nước về vấn đề biển, đảo tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

- Đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tuyên truyền của các thế lực cơ hội, thù địch ở trong nước và nước ngoài âm mưu lợi dụng vấn đề biên giới, lãnh thổ làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ đối ngoại truyền thống, tốt đẹp của Việt Nam với các nước láng giềng.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền cần bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành chặt chẽ, thống nhất, tăng cường tính chủ động, kịp thời, chính xác trong việc cung cấp thông tin, sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng tuyên truyền của cả hệ thống chính trị, nhất là đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và các tình huống đột xuất xảy ra.

- Đa dạng các hình thức tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; người Hưng Yên đang công tác, học tập, lao động ở ngoài tỉnh; người ngoài tỉnh đang công tác, học tập, lao động tại Hưng Yên; chú trọng phát huy lợi thế của các phương tiện truyền thông hiện đại, có sức lan tỏa như: Internet, blog, các trang thông tin điện tử… để chuyển tải kịp thời quan điểm, lập trường của Việt Nam đối với vấn đề biển, đảo.

- Trên cơ sở Hướng dẫn này, các ban, sở, ngành, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh cần cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đồng thời tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác tuyên truyền biển, đảo một cách nghiêm túc; chú trọng việc trao đổi kinh nghiệm, phối hợp giữa các lực lượng tham gia tuyên truyền.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt kịp thời, đầy đủ, sâu sắc những nội dung có liên quan đến biển, đảo Việt Nam trong các văn kiện, nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo: kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước. Giải quyết những bất đồng, tranh chấp bằng giải pháp hoà bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế; nâng cao năng lực thực thi pháp luật của các lực lượng làm nhiệm vụ ở biển, đảo.

2. Tiếp tục tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các quy định của pháp luật trong nước, các nước trong khu vực Biển Đông và quốc tế về biển, đảo; các văn bản, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam.

3. Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân của Việt Nam và giữa Việt Nam với nước ngoài trong quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển tài nguyên, môi trường biển như: Du lịch biển, đảo; tiềm lực kinh tế biển của Việt Nam; khai thác tài nguyên biển, đảo...

4. Tích cực tuyên truyền về vấn đề biến đổi khí hậu; những cam kết và hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu; về tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ an ninh, trật tự an toàn khu vực ven biển và trên vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam.

5. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đối ngoại để nhân dân trong, ngoài tỉnh, bạn bè quốc tế đang công tác, học tập, lao động tại Hưng Yên hiểu chính xác, đầy đủ về lập trường chính nghĩa và tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình. Tiếp tục đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông, gắn với tuyên truyền về thông tin đối ngoại; tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

6. Gắn công tác tuyên truyền biển, đảo với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương, đơn vị như: tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn diễn ra trong năm 2016; Kỷ niệm 185 năm ngày thành lập tỉnh (1831 - 2016), 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (1941 - 2016), 20 năm tái lập tỉnh (01/01/1997 - 01/01/2017); thông qua đó, góp phần tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và toàn xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác biển, đảo trong tình hình hiện nay.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

- Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các hoạt động phối hợp đã ký kết với Đảng ủy Quân chủng Hải quân.

- Phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2016, ký kết ngày 22/12/2015.

- Chỉ đạo, định hướng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; các cơ quan báo, đài của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

3. Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Tạp chí Phố Hiến; trang thông tin điện tử của các ban, sở, ngành, đoàn thể; Đài truyền thanh huyện, thành phố và cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy định về cung cấp và sử dụng thông tin của Đảng và Nhà nước đã ban hành về vấn đề biển, đảo. Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các lực lượng để tuyên truyền, thông tin kịp thời, xử lý có hiệu quả những tình huống đột xuất, nhạy cảm, phức tạp diễn ra trên Biển Đông. Thường xuyên cập nhật nội dung; tăng cường đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, giữ vững an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội. Tuyên truyền các hoạt động của tỉnh như thăm, tặng quà cho nhân dân và cán bộ, chiến sỹ đang sinh sống và làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc…

4. Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng triển khai kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền, bảo đảm các hoạt động tuyên truyền biển, đảo, gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp; các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền các cấp…; chủ động dự báo những vấn đề tư tưởng nảy sinh, đề xuất các giải pháp trước những tác động của diễn biến liên quan đến tình hình biển, đảo. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.

5. Chế độ báo cáo: Các cơ quan, đơn vị, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy gửi kế hoạch, hướng dẫn và Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2016 của đơn vị về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Vậy, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Phạm Văn Nghệ

 

 

Bài viết khác:

Tăng cường nghiên cứu và truyền thông giáo dục về quần đảo Hoàng Sa

Vùng 1 Hải Quân: Sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo 6 tỉnh

Trưng bày hơn 200 ảnh nghệ thuật về "Biển, đảo quê hương"

Khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông

Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược phát triển kinh tế biển

Hôm nay, khai mạc Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN

Tăng cường kiểm soát rác thải nhựa, bảo vệ môi trường biển

Tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của biển

Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam

Ra quân Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2018

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.