Chủ Nhật, ngày 24 tháng 1 năm 2021 - 8:42:24 AM
Trang chủ » Văn hóa - Văn nghệ » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ
Đăng ngày: 21/02/2020 - 10:26:17 AM | Lượt xem: 731 | Nguyễn Liên

Hưng Yên: Hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020

Năm 2020, công tác văn hóa văn nghệ tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể là: Hoạt động phục vụ các lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn trong năm; Quản lý và tổ chức lễ hội; Hoạt động chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về văn hóa, văn nghệ.

Một số hình ảnh tại Chương trình Giao lưu nghệ thuật "Hưng Yên đinh ninh lời Bác"

Ngày 20/2/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành Hướng dẫn số 84-HD/BTGTU về công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020.

Theo Hướng dẫn, năm 2020, trong quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Trung ương, tỉnh liên quan đến công tác văn hóa, văn nghệ, trọng tâm là: Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Kết luận số 51-KL/TW ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Chỉ thị 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư khóa X về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 46 - CT/TU ngày 18/5/2010 của Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật Hưng Yên trong thời kỳ mới; Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 15/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Thông báo số 1962-TB/TU ngày 30/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 07/CT-CTUBND ngày 17/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh...; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tổ chức hoạt động văn hóa - văn nghệ, lễ hội... trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid -19. 

Bên cạnh đó, công tác văn hóa văn nghệ tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể là: Hoạt động phục vụ các lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn trong năm 2020; Quản lý và tổ chức lễ hội; Hoạt động chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về văn hóa, văn nghệ

Để thực hiện tốt những nhiệm đã đề ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai có hiệu quả công tác văn hóa văn nghệ trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Liên

 

 

Bài viết khác:

Sẽ có sách về linh vật truyền thống Việt Nam

Thêm 23 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hưng Yên ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”

Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam: Tiếp nhận tác phẩm sân khấu đăng ký xét Giải thưởng sáng tác, quảng bá đợt II

Công văn số 694- CV/BTGTU ban hành ngày 06/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thông tin, tuyên truyền và tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài “Biển, đảo quê hương”

Thực trạng và những vấn đề đặt ra từ lễ hội truyền thống hiện nay

Những vấn đề chung về lễ hội: Di tích trong mối quan hệ với xã hội

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa

Chính sách của Nhà nước về phát triển văn hóa

Quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.