Thứ Ba, ngày 21 tháng 11 năm 2017 - 11:34:40 AM

Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ
Đăng ngày: 14/08/2017 - 2:00:14 PM | Lượt xem: 389

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017)

Ngày 4/8, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã ký ban hành Hướng dẫn số 38-HD/BTGTW công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017). Trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng (tại Công văn  số 3581-CV/VPTW ngày 23-3-2017 của Văn phòng Trung ương Đảng) về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 2 năm 2017 - 2018, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017) như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            - Tổ chức đợt tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga trong lịch sử nhân loại, qua đó giáo dục ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo ra động lực mới trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

            - Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải được tiến hành với hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả và tiết kiệm, gắn với các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, bộ, ngành.     

            II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ SINH HOẠT CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

            1. Tuyên truyền khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam; chỉ ra những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga; nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu; bài học đối với sự nghiệp cách mạng và công tác xây dựng Đảng của Việt Nam.

            2. Làm rõ những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong 100 năm qua, nhất là những thành tựu trong quá trình cải cách, đổi mới ở các nước xã hội chủ nghĩa; những đóng góp của các nước xã hội chủ nghĩa cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, văn minh và tiến bộ xã hội; sự hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa với các nước trên thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa; khẳng định mặc dù chủ nghĩa xã hội hiện thực vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thử thách lớn, nhưng con đường được mở ra từ Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn là một xu thế vận động tất yếu của lịch sử nhân loại.

            3. Khẳng định những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước ta là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; Đảng, Nhà nước và nhân dân ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

            4. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phủ nhận ý nghĩa lịch sử của Cách Mạng Tháng Mười Nga đi tới xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề trong nước, chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Ban Tuyên giáo Trung ương

            - Chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn và ban hành hướng dẫn, đề cương tuyên truyền kỷ niệm; phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội hiện thực - giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại” trong tháng 10/2017.

            - Mời chuyên gia, các nhà khoa học báo cáo tại Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 10/2017 theo chủ đề sinh hoạt chính trị tư tưởng "Ý nghĩa lịch sử và tác động của Cách mạng Tháng Mười Nga, của chủ nghĩa xã hội hiện thực đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay".

            2. Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga cấp quốc gia tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô; lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn kỷ niệm.

          3. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng với chủ đề: "Ý nghĩa lịch sử và sự tác động của Cách mạng Tháng Mười Nga, của chủ nghĩa xã hội hiện thực đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay".

           - Hình thức: Lồng ghép vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội trong tháng 10/2017.

            - Nội dung sinh hoạt theo Đề cương do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành (gửi kèm theo Hướng dẫn này); chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, làm rõ trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

            - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, các Học viện, Viện nghiên cứu tổ chức các diễn đàn thanh niên, hội thảo, tọa đàm về chủ đề nêu trên trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các cấp Đoàn.

            4. Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm; đưa tin trước, trong và sau Lễ kỷ niệm; chỉ đạo các nhà xuất bản tổ chức biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền về 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga; theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái.

            5. Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt - Nga tổ chức các hoạt động gặp mặt nhân chứng, giao lưu, tọa đàm về chủ đề Cách mạng Tháng Mười Nga; chỉ đạo cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các hoạt động kỷ niệm với hình thức phù hợp, trong đó chú trọng thông tin tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga và những thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước; nắm tình hình tổ chức các hoạt động kỷ niệm ở nước Nga và các nước trên thế giới.

            6. Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn ngành dọc và các đơn vị chức năng tổ chức hoạt động tuyên truyền, triển lãm, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, cổ động trực quan,…phục vụ nhân dân trong dịp kỷ niệm trên tinh thần hướng mạnh về cơ sở, nhất là ở những cơ quan, đơn vị có đông cán bộ, chuyên gia Nga đang lao động và công tác.

            7. Các cơ quan thông tấn, báo chí

            - Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: mở chuyên trang, chuyên mục, các bài xã luận, chuyên luận, nghiên cứu với nội dung sâu sắc; tổ chức diễn đàn trao đổi về ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga; các bài viết, phóng sự, phản ánh các hoạt động tuyên truyền về kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.

            - Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức phát thanh và truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, tổ chức phát sóng phim tài liệu về 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vào dịp kỷ niệm, trong khung giờ phù hợp; Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố tổ chức tiếp sóng.

            8. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

            - Tham mưu cho cấp ủy tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong các tổ chức Đảng; chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin tuyên truyền và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm; biên soạn và phát hành các tài liệu tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; thường xuyên theo dõi, nắm bắt công tác tuyên truyền trên báo chí, các phương tiện cổ động trực quan để có chỉ đạo kịp thời và báo cáo về Ban Tuyên giáo Trung ương thông qua Vụ Tuyên truyền.

            - Mời các chuyên gia, các nhà khoa học báo cáo tại Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong tháng 10/2017 theo chủ đề sinh hoạt chính trị tư tưởng.

            - Biên tập, đưa nội dung về kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vào bản tin, tài liệu sinh hoạt chi bộ trong tháng 10/2017.

            V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

            1. Nhiệt liệt chào mừng 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại!

            2. Tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga bất diệt!

           3. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

            4. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng!

            5. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam!

            6. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!”


BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG 

Bài viết khác:

Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ

Đề cương tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2017

Hướng dẫn số 30-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền APEC Việt Nam 2017

Hướng dẫn số 29 - HD/BTGTU ngày 14/8/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017)

Đề cương tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2017)

Công văn số 477-CV/BTGTU ngày 2/8/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng” lần thứ II

Hướng dẫn 28 - HD/BTGTU ngày 26/6/2017 Tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Kế hoạch số 64 - KH/TU ngày 22/6/2017 của Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Kế hoạch số 01 - KH/BTCCT ngày 30/5/2017 của Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

 Diễn văn bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII của đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy
 Diễn văn Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII của đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy
 Hưng Yên quê tôi - Vũ Văn Toàn
 Chiếc bút chì của bé: Thơ Nguyễn Khắc Hào- nhạc: Trần Thanh Tùng
 Đêm bé nằm mơ - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc: Bùi Anh Tú
 Dế mèn: Thơ Nguyễn Khắc Hào; nhạc Vũ Ngọc Tường
 Hạt mưa: Thơ Nguyễn Khắc Hào; nhạc Thanh Phúc
 Chuyện kể về ông Sét: Thơ Nguyễn Khắc Hào; nhạc Hoàng Trọng
 Hoa trăng: Thơ Nguyễn Khắc Hào; nhạc Trọng Tĩnh
 Hỏi - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc: Duy Quang
 Nếu đất là Mẹ - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc: Đỗ Hiển Vinh
 Ve Sầu - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc Lưu Hoàng Kim
 Trồng nụ trồng hoa - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc Lương Nguyên
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Hát ru
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Huyền thoại Nguyệt Hồ
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Thơ cho con
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ:Lên Tam Đảo
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Em ơi mùa nhãn chín
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Chùa Chuông
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Bạn và thơ
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Tháng ba quê hương
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Hoa Muống
 Tình khúc Nguyệt Hồ: Nguyễn Khắc Hào - Thanh Tùng
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Truyền thuyết tình yêu
 Thăm quê em
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Hưng Yên một khúc sử ca
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Gửi người chơi đàn tranh
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Hoa gạo

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 140/GP-TTĐT cấp ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0321 3 551 414 -Fax: 0321 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.