Thứ Bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2018 - 3:07:22 AM

Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ
Đăng ngày: 27/06/2017 - 3:38:55 PM | Lượt xem: 928

Hướng dẫn 28 - HD/BTGTU ngày 26/6/2017 Tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Thực hiện Hướng dẫn số 36 - HD/BTGTW ngày 12/6/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 64 - KH/TU ngày 22/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (dưới đây viết tắt là Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân các chủ trương, quan điểm của Đảng được nêu trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, trên cơ sở đó vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, địa phương, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp; tuyên truyền đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc; đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2- Các cấp ủy đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị cần xác định nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từng cấp, từng ngành. Qua đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững và hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

3- Việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII phải đa dạng về hình thức, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, theo Đề án số 01-ĐA/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần đưa Nghị quyết nhanh đi vào cuộc sống.

II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1- Tuyên truyền, phổ biến những nội dung, quan điểm cơ bản trong các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, bao gồm:

- Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

2- Tuyên truyền khẳng định và nêu bật vai trò lãnh đạo của Đảng; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung, quan điểm trong các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII;

3- Gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về phát triển kinh tế - xã hội; các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi; hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh.

4- Tuyên truyền, phổ biến công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII ở các cấp, các ngành; chú trọng nêu gương điển hình, tiên tiến để nhân rộng.

5- Hình thức tuyên truyền cần đa dạng và phong phú, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, qua loa, lãng phí. Chú trọng hình thức tuyên truyền miệng; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; trong các tổ chức Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan… nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, góp phần tăng cường sự đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn tành tốt nhiệm vụ được giao.

2- Ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII bằng các hình thức thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

3- Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; Tạp chí Phố Hiến; Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; Trang thông tin điện tử các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Đài truyền thanh các huyện, thành phố và cơ sở

Dành thời lượng thích hợp; mở chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tích cực tuyên truyền, phổ biến công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII ở các cấp, nhất là ở cấp cơ sở; chú trọng nêu gương điển hình, tiên tiến trong tổ chức thực hiện để nhân rộng.

Hội Nhà báo, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, văn nghệ sỹ về Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Có hình thức khích lệ, động viên và tổ chức cho hội viên, văn nghệ sỹ tích cực sáng tác tuyên truyền về Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

4- Chế độ, báo cáo

Các đơn vị báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 10/9/2017, để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

Vậy, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
Phạm Văn Nghệ

 

 

 

 

Bài viết khác:

Hướng dẫn số 37 - HD/BTGTU ngày 02/2/2018 về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

Công văn số 558 - CV/BTGTU ngày 1/12/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc gửi tài liệu giới thiệu, quán triệt nội dung cơ bản các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 23/11/2017 về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

Hướng dẫn số 34 - HD/BTGTU ngày 30/11/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm chuyên môn và tin học kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017

CHUYÊN ĐỀ 6: NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN, TOÀN CẦU HOÁ VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

Chuyên đề 5: CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

CHUYÊN ĐỀ 4: NỀN HÀNH CHÍNH VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

CHUYÊN ĐỀ 3: XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN

CHUYÊN ĐỀ 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ HIỆN NAY

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 140/GP-TTĐT cấp ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0321 3 551 414 -Fax: 0321 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.