Thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020 - 9:46:22 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 04/06/2020 - 2:56:35 PM | Lượt xem: 343 | Vũ Hà

Hưng Yên: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân

Ngày 15/5/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành Thông báo số 2182 - TB/TU kết luận về kết quả tổ chức, triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá: sau 04 năm thực hiện Đề án số 01, công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới; chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên được tăng cường; cung cấp thông tin, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hàng năm cho đội ngũ báo cáo viên các cấp được chú trọng; việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; các chỉ thị, nghị quyết được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân. Ban Thường vụ, người đứng đầu cấp ủy các cấp nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; coi việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên học tập, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức quán triệt, học tập chỉ thị nghị quyết của Đảng bước đầu có chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thụộc Tỉnh ủy mở hội nghị dành cho cán bộ chủ chốt, quán triệt đầy đủ các nội dung cơ bản, trình tự triển khai thực hiện; chỉ đạo cấp cơ sở tổ chức hội nghị quán triệt học tập trong toàn đảng bộ. Báo cáo viên trực tiếp truyền đạt nghị quyết của Đảng là đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên từ huyện đến cơ sở được kiện toàn, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí kinh phí chế độ đại biểu tham gia, phục vụ công tác quán triệt học tập, tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết của Đảng. 13/13 huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và hầu hết đảng ủy xã, phường, thị trấn có hội trường đảm bảo đủ ghế ngồi và các phương tiện, thiết bị cần thiết; học tập nghị quyết được các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và cơ sở thực hiện nghiêm túc.

Cấp ủy các cấp đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp đảm bảo ngắn gọn, thiết thực, bám sát quan điểm chỉ đạo trong các nghị quyết hội nghị Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tế; tổ chức thảo luận; lấy ý kiến đóng góp thông qua tại hội nghị hoặc tại các buổi sinh hoạt chi bộ cơ sở. Công tác tuyên truyền, phổ biến; kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết; biểu dương, khen thưởng trong triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng triển khai hiệu quả, đạt kết quả tốt; cấp ủy các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, trong đó có nội dung quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện các chương trình, đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII; việc sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã có những đổi mới theo hướng lồng ghép nội dung phù hợp, hạn chế việc tổ chức hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Đề án số 01 vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, đó là: Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết cấp tỉnh, huyện, xã và tỷ lệ đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân sau khi học tập chỉ thị, nghị quyết chưa cao; việc cung cấp tài liệu học tập cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết đạt 95,88% (mục tiêu Đề án 100%); tổ chức quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng hình thức truyền hình hoặc truyền thanh trực tiếp và tổ chức trực tuyến đến cấp xã chưa thực hiện phổ biến. Một số cấp ủy cơ sở tổ chức lồng ghép nội dung học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương với nhiều nội dung khác mà chưa đảm bảo thời gian làm ảnh hưởng đến chất lượng quán triệt, học tập nghị quyết. Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng tuy có đổi mới, song nhiều nơi chất lượng, tính khả thi không cao; có nơi còn lúng túng, chưa lựa chọn trúng vấn đề thực tiễn địa phương, đơn vị đặt ra; đồng thời thiếu các giải pháp thiết thực trong tổ chức thực hiện; ý thức tham gia ý kiến xây dựng, thảo luận của nhiều cán bộ, đảng viên chưa cao. Công tác phối hợp các lực lượng tuyên truyền, phổ biến nghị quyết chưa chặt chẽ; đội ngũ báo cáo viên hoạt động chưa thực sự hiệu quả; chưa có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền; việc đưa thông tin thời sự, kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng tới cơ sở chưa thường xuyên, kịp thời. Chế độ báo cáo kết quả sau học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của một số đơn vị còn chậm, nội dung báo cáo thiếu thông tin, chưa sát với đề cương gợi ý báo cáo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới:

1- Các cấp ủy đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy định số 54-QD/TW ngày 01/5/1999 của Bộ Chính trị khóa VIII về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng, về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2- Thường xuyên đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt học tập, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trong Đề án 01, trong đó, đẩy mạnh hình thức tổ chức hội nghị trực tuyến; tăng cường vai trò, trách nhiệm của đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, chủ trì, trực tiếp quán triệt tại hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

3- Ban Tuyên giáo các cấp thường xuyên tham mưu giúp cấp ủy củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy về công tác tư tưởng, tuyên giáo, nhất là việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần nêu cao trách nhiệm trong việc học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Đảng đoản, Ban cán sự Đảng; Ban Thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả việc quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo quy định.

Vũ Hà

 

Bài viết khác:

Thủ tướng bổ nhiệm Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 10 luật vừa được Quốc hội thông qua

Chủ động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII

Cảm nhận rõ hơn tình cảm sâu sắc, niềm tự hào của thiếu nhi với Bác Hồ kính yêu

Nguyễn Hữu Thọ - con người của tình đoàn kết dân tộc

Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong tình hình mới

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 7/2020

Khối thi đua các ban Đảng, cơ quan của Tỉnh ủy, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm

Sáng nay, khai mạc kỳ họp thứ Mười hai, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI

Hưng Yên tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 7

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.