Thứ Bảy, ngày 29 tháng 2 năm 2020 - 2:10:49 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 11/09/2019 - 9:05:23 AM | Lượt xem: 4143 | Hoàng Thị Thanh Mai

Hưng Yên: Tăng cường công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới

Với mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thông qua các hoạt động phá hoại, xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu Đảng, Nhà nước ta, trong suốt những năm qua, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị đã tăng cường thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, sử dụng các biện pháp, tiến hành nhiều hoạt động phức tạp từ âm thầm đến công khai phá hoại tư tưởng, văn hóa đối với Việt Nam. Chúng thường xuyên sử dụng các phương thức, thủ đoạn như: Lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng ở nước ngoài, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trên mạng Internet với các trang mạng xã hội để đăng tải, tán phát hàng triệu bài viết với nội dung phê phán, phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền, xuyên tạc, bôi nhọ tình hình nội bộ Đảng, đời tư các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; phủ nhận thành tựu của sự nghiệp đổi mới, cường điệu hóa yếu kém, khuyết điểm của nền kinh tế - xã hội. Ngoài ra, chúng còn tăng cường móc nối, lôi kéo, mua chuộc, khống chế và lợi dụng các cán bộ, đảng viên, trí thức, nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, các đối tượng có biểu hiện bất mãn, cơ hội chính trị và các phần tử xấu trong nước để tạo dựng “ngọn cờ” trong nội bộ; hậu thuẫn cho việc hình thành, công khai hóa các tổ chức “xã hội dân sự”, “yêu nước”, “phản biện xã hội” để hoạt động chống đối chính trị. Lợi dụng các sự kiện chính trị, xã hội, các vụ việc nhạy cảm, phức tạp, như các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương Đảng, họp Quốc hội; các vụ án kinh tế, vụ án có liên quan đến cán bộ, đảng viên; các vụ việc tham nhũng để lồng ghép các nội dung tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước gây ảnh hưởng xấu đến dư luận và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế….
Nhận thức rõ tính chất và mức độ nguy hiểm của âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, tại Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII (20 - 25/1/1994), Trung ương Đảng đã coi "diễn biến hòa bình" là một trong 4 nguy cơ trước mắt của cách mạng nước ta. Chính vì vậy, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên lĩnh vực này nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhấn mạnh: nhóm biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ là hệ quả trực tiếp của âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Gần đây nhất, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Nghị quyết 35 nêu rõ: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.
Là một tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, trong vùng tam giác trọng điểm phát triển kinh tế thời kỳ mới, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên không ngừng bứt phá vươn lên, lập những điểm nhấn ngoạn mục về phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm tái lập, cùng với những khởi sắc to lớn về đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, Hưng Yên cũng là địa bàn chịu nhiều tác động từ âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.
Để nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh trên mặt trận này, Tỉnh ủy xác định: trước hết, phải coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện chủ trương đó, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, có chất lượng các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, nhất là về tăng cường công tác tư tưởng, văn hoá và đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong giai đoạn mới. Qua đó, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; thường xuyên đề cao cảnh giác, tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của tỉnh; phân công, phân cấp nhiệm vụ cụ thể của ngành thành viên; định kì đánh giá kết quả công tác, trên cơ sở đó khắc phục những sơ hở, thiếu sót còn tồn tại, phát huy ưu điểm những mặt công tác đã đạt được.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các cấp, các ngành thành viên, đặc biệt là các đơn vị trong khối Tuyên giáo đã tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Thông báo Kết luận 94 của Ban Bí thư khóa IX; Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư (khoá X) về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới; Thông báo Kết luận 213-TB/TW về “Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật”...; đồng thời, xây dựng, ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận này trong ngành, địa phương mình. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch bên ngoài, số cơ hội chính trị, phản động ở trong nước.
Công tác lãnh đạo, quản lý các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản, các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tăng cường. Trong thông tin, tuyên truyền, bước đầu đã chú trọng biện pháp lấy “xây” để “chống”; tích cực đưa các tin, bài về gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sự lan tỏa trong xã hội; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động thông qua một số các trang web, mạng xã hội, blog cá nhân... Chủ động phối hợp đấu tranh, xử lý với hoạt động tuyên truyền đạo lạ, tà đạo trái pháp luật; kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước cũng như lợi dụng để gây rối tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các sở, ban, ngành theo dõi, tổng hợp dư luận, thông tin trong nước ảnh hưởng đến hình ảnh của địa phương, kịp thời cung cấp thông tin, tư liệu giải thích, làm rõ các thông tin sai lệch về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tình hình nhân quyền, tôn giáo trên địa bàn cho các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh. Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách và những thành tựu của Đảng, Nhà nước, của tỉnh được đẩy mạnh. Tiếp tục tăng cường thông tin về vấn đề biển Đông, nhất là chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình biển Đông để chủ động định hướng, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí và nhân dân trên địa bàn; tổ chức sưu tầm, thu thập, trưng bày, triển lãm tư liệu, tài liệu, bản đồ, bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Nhóm Chuyên gia nghiên cứu, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của tỉnh đã triển khai mạnh mẽ các hoạt động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái dưới nhiều hình thức phong phú, với nhiều cách làm mới với hàng ngàn tin, bài đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các trang mạng xã hội.
Trên lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành chức năng đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng; những quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật nhằm hướng lái các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật xa rời chính trị, thoát ly sự lãnh đạo của Đảng, trái với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại từ bên ngoài vào trong tỉnh. Thường xuyên phối hợp các ban, sở, ngành thực hiện tốt công tác quản lý văn hóa, dịch vụ văn hóa và tiến hành đấu tranh chống sản phẩm văn hóa độc hại trong nước và nước ngoài xâm nhập vào một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm từ khâu sản xuất, nhập khẩu, công bố, giới thiệu, truyền bá trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các cơ sở dịch vụ văn hóa.
Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Phương Thêm trong cuộc thi Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.
Song song với công tác đấu tranh phòng chống âm mưu "diễn biến hòa bình", các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung thực hiện tốt chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, không tạo điều kiện, cơ hội để các đối tượng chống đối lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo chính quyền. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý sai phạm ngay từ ban đầu của các tổ chức, cá nhân có những biểu hiện sai lệch về tư tưởng chính trị, lợi dụng hoạt động văn hóa, tư tưởng để chống phá Đảng, Nhà nước, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
Có thể khẳng định, là một bộ phận khăng khít, không thể tách rời của cách mạng Việt Nam, trong suốt những năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng cùng cả nước trong xây dựng, tổ chức lực lượng cũng như đấu tranh với các hoạt động chống phá, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, trực tiếp phục vụ cho việc lãnh đạo thực hiện các mục tiêu cao cả của sự nghiệp cách mạng. Tỉnh cũng xác định, đây là nhiệm vụ đặc biệt, càng ngày càng khó khăn, phức tạp và diễn biến khó lường hơn. Để xây dựng, củng cố niềm tin, nâng cao bản lĩnh chính trị, tạo sức đề kháng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cần có sự phối hợp đồng bộ, chỉ đạo chặt chẽ, huy động năng lực và trí tuệ của đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
Một là, tiếp tục, thường xuyên quan tâm giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về bản chất, mục đích, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, trước hết trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Cần làm cho mọi người nhận thức: đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” là cuộc đấu tranh ý thức hệ, đấu tranh giai cấp, rất cam go, phức tạp và lâu dài, các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống Đảng, Nhà nước, lật đổ chế độ ta. Từ đó nâng cao cảnh giác, hành động đúng đắn vì lợi ích của đất nước.
Hai là, tiếp tục tuyên truyền và thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Quan tâm bồi dưỡng, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nêu gương “Người tốt, việc tốt” để mọi người học tập, làm theo; chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tạo tiền đề vững chắc cho đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.
Ba là, các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh tăng cường công tác quản lý, theo dõi thông tin trên báo chí, mạng xã hội, bảo đảm đưa tin chính xác, đúng đắn; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xem xét, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có thông tin, bình luận thiếu căn cứ, sai lệch, những thông tin xuyên tạc, vu khống...
Bốn là, cấp ủy đảng các địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần thường xuyên theo dõi nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trong các tầng lớp nhân dân; cập nhật thông tin báo chí chính thống, các trang thông tin điện tử của cơ quan chức năng tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trên địa bàn. Thường xuyên theo dõi kịp thời phát hiện cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hoặc đăng thông tin và bình luận trên mạng xã hội trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước để kịp thời giáo dục hoặc cương quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng đảm bảo số lượng, chất lượng bài viết có tính lan truyền, tác động mạnh mẽ, thường xuyên, liên tục và tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng trong cộng đồng mạng.
Năm là, cần tiếp tục đổi mới, tổ chức đa dạng, sinh động và thường xuyên hơn các hoạt động tuyên truyền trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa để cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp cận dễ hơn, nhanh hơn. Tăng cường xây dựng và phát huy vai trò của các lực lượng nòng cốt, nhất là lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội trong đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.
Thanh Mai
 

Bài viết khác:

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Hưng Yên hiện nay

Hưng Yên: Giảm 50% số lượng Chi cục Thuế sau hợp nhất

Lấy ý kiến của người dân về kết quả xây dựng NTM tại huyện Yên Mỹ

Phát huy vai trò của truyền thông trong công tác giảm nghèo bền vững ở Hưng Yên

Hội nghị Báo cáo viên tháng 02/2020

Năm 2020, Hưng Yên sẽ xây dựng 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu

Thủ tướng chỉ thị tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Điều tiết sản lượng nông sản tránh dịch Covid-19

Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.