Thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2020 - 3:06:49 PM
Trang chủ » Lịch sử, truyền thống » 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng
Đăng ngày: 29/07/2020 - 7:35:52 PM | Lượt xem: 167

Hưng Yên phát huy vai trò của cấp ủy các cấp trên mặt trận tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Đỗ Hữu Nhân
Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

“Tư tưởng không thông, vác bình không cũng nặng” – câu nói rất mộc mạc, dân dã và khá phổ biến trong xã hội nước ta đã cho thấy tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong mọi mặt của đời sống con người chứ không riêng gì trong công tác giáo dục, rèn luyện tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Chủ nghĩa Mác – Lênin đã chỉ rõ tầm quan trọng đặc biệt của công tác tư tưởng đối với sự thống nhất về tư tưởng, một trong những cội nguồn sức mạnh đem lại thắng lợi cách mạng. Lênin đã từng căn dặn: Chúng ta không được quên rằng thống nhất về tư tưởng là cơ sở của mọi thống nhất; thống nhất về tư tưởng là truyền bá những tư tưởng nhất định, những tư tưởng của giai cấp tiên phong; là phân định ranh giới về tư tưởng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhiều lần khẳng định: Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng, phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng. Người khẳng định tưởng thông suốt thì việc gì cũng thành công: “Nếu trong Đảng và ngoài Đảng từ trên xuống dưới, từ trong đến ngoài đều tư tưởng thống nhất và hành động thống nhất thì nhiệm vụ tuy nặng nề, công việc tuy khó khăn phức tạp, ta cũng nhất định thắng lợi”. Còn “nếu đảng viên tư tưởng và hành động không nhất trí, thì khác nào một mớ cắt rời, “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, “tư tưởng nhùng nhằng thì không làm được việc”, không thể lãnh đạo quần chúng, không thể làm cách mạng.
Toàn cảnh Hội nghị tọa đàm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Xác định công tác tư tưởng là một lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến tâm tư, nguyện vọng, suy nghĩ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tư tưởng là một trong ba bộ phận cấu thành quan trọng của công tác xây dựng Đảng và được xác định ở vị trí hàng đầu, nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, những năm qua, cấp ủy đảng các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, trước nhất là trong cán bộ, đảng viên. Thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy, bám sát tình hình thực tiễn, ngành Tuyên giáo đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy triển khai đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đảng bộ các cấp.
 
Đồng chí Đỗ Hữu Nhân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc tại Hội nghị triển khai công tác tuyên giáo quý IV năm 2019 (ảnh TL)
Trong giai đoạn hiện nay, xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ; sự bùng nổ của công nghệ thông tin; sự hoạt động ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trước tình hình đó đặt ra cho công tác tư tưởng không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, sự trung thành, chủ động, bản lĩnh, sáng tạo của ngành Tuyên giáo trước yêu cầu nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Với phương châm “toàn Đảng làm công tác tư tưởng, toàn hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền”, cấp ủy đảng các cấp cần quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ sau:
 
Một là, các cấp ủy đảng cần nâng cao nhận thức, quan tâm công tác tư tưởng là một trong những mặt quan trọng hàng đầu trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Các cấp ủy đảng cần làm tốt công tác tư tưởng, không phó mặc cho cán bộ, hay cơ quan chuyên trách làm công tác tư tưởng, mà cần coi công tác tư tưởng là của cấp ủy và của từng thành viên, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy với trọng trách trực tiếp phụ trách công tác tư tưởng. Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát, kiểm tra đối với mọi hoạt động của công tác tư tưởng. Đổi mới phương thức đánh giá cán bộ làm công tác tư tưởng dựa trên cơ sở tiêu chuẩn, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, lấy hiệu quả công tác thực tế và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân làm thước đo đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hàng năm.
 
Hai là, công tác tư tưởng cần cụ thể, thiết thực. Để không rơi vào chủ quan duy ý chí, công tác tư tưởng cần phải xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn, với những nhiệm vụ chính trị đang đặt ra, yêu cầu cần phải giải quyết. Vì vậy, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay, các cấp ủy đảng cần quán triệt quan điểm coi trọng thực tiễn; xác định, nắm bắt đúng vấn đề tư tưởng từ thực tiễn, đó là cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, lựa chọn các giải pháp, biện pháp cụ thể, hiệu quả để làm công tác tư tưởng. Làm công tác trên mặt trận tư tưởng, trước mỗi nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn người cán bộ Tuyên giáo cần phải tự hỏi, tự trả lời cho được từng câu hỏi làm “cái gì” (nội dung), “cho ai” (đối tượng), “để làm gì” (mục đích), “làm cách nào” (cách thức), có như thế mới tìm ra cái đúng cái hay để làm, đê “mỗi tư tưởng, mỗi câu nói, mỗi chữ viết, phải tỏ rõ cái tư tưởng và lòng ao ước của quần chúng”. Chứ không phải chờ trên gửi tài liệu xuống, rồi theo một, hai, ba, bốn mà làm; không phải Trung ương bảo làm, tỉnh bảo làm, thì tôi làm. Do vậy, các cấp ủy đảng cần chỉ đạo toàn ngành Tuyên giáo tăng cường đi sâu cơ sở, bám sát dân, sát địa bàn, lấy phương châm “nhanh nhạy, hiệu quả, thuyết phục, bám sát thực tiễn” để làm công tác tư tưởng. Đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo cần nhanh nhạy trong lắng nghe ý kiến nguyện vọng, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm trạng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó kịp thời giúp cấp ủy đảng, chính quyền các cấp giải quyết một cách hiệu quả, thuyết phục, tạo đồng thuận trong tư tưởng, tuyệt đối không để xuất hiện những gợn cộm, điểm nóng, tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn định từ cơ sở.
 
Ba là, công tác tư tưởng rất phong phú, đa dạng, với đối tượng rộng, bào trùm toàn xã hội. Công tác tư tưởng là nhiệm vụ khó khăn và nặng nề, đòi hỏi được đầu tư xứng đáng nguồn lực và chủ thể tiến hành phải có những tố chất, phẩm chất và phương pháp chuyên biệt. Người cán bộ làm công tác tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm và người lại, người cán bộ giỏi làm công tác tư tưởng sẽ là khởi đầu thuận lợi, tạo sự thống nhất trong tư tưởng, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu ngành nghề đào tạo, mạnh về năng lực, tinh về chất lượng, đủ uy tín để đảm đương được nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, cấp ủy thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cả về lý luận và thực tiễn, trang bị cho cán bộ làm công tác tư tưởng bản lĩnh chính trị, năng lực thực tiễn, tư duy biện chứng, phương pháp luận khoa học, đạo đức, phong cách và trách nhiệm để nhận thức và hành động đúng, ứng phó linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao tính chiến đấu của công tác tư tưởng trong tình hình mới.
 
Bốn là, công tác tư tưởng là nhiệm vụ của toàn Đảng, của tất cả đảng viên. Do vậy, với phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau, cấp ủy đảng các cấp cần đề cao trách nhiệm của từng đảng viên đối với công tác tư tưởng, coi đây là những hạt nhân nêu gương để nhân lên niềm tin, tạo động lực để nhân dân học tập và làm theo, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Mỗi đảng viên phải là một tuyên truyền viên của Đảng. Đảng viên ở cơ sở sống với dân, ở với dân, làm với dân nên mỗi việc làm, mỗi lời nói của đảng viên có ảnh hưởng trực tiếp tới nhân dân. Dân tin vào Đảng, vào chế độ trước hết được thông qua lời nói, việc làm, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên ở ngay cạnh họ. Vì vậy, đảng viên cần làm tốt tư tưởng cho mình, không ngừng học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trau dồi đạo đức, lối sống cách mạng, giản dị, mẫu mực, xứng đáng là người đảng viên sống trong lòng quần chúng.
 
Năm là, công tác tư tưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng lòng cốt là đội ngũ chuyên trách làm công tác tư tưởng của Đảng. Cấp ủy đảng các cấp cần xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi đơn vị trong hoạt động tư tưởng, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hoàn thiện cơ chế cung cấp thông tin hai chiều giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể với các cơ quan, đơn vị trên mặt trận tư tưởng. Cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa ban tuyên giáo các cấp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Sự kết hợp ấy được thể hiện bằng nhiều hình thức, phương pháp, sử dụng nhiều lực lượng với các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng, hoạt động văn hóa, văn nghệ và sinh hoạt, hội họp của các tổ chức chính trị, xã hội. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động tư tưởng văn hóa theo hướng xã hội hóa, coi đó là trách nhiệm của cả cộng đồng và gắn chặt quan hệ giữa những người làm công tác tổ chức, dân vận… với những người làm công tác tư tưởng các cấp.
 
Sáu là, đổi mới hình thức, cách thức tiến hành công tác tư tưởng trong tình hình mới. Đổi mới phương thức công tác tư tưởng phải mang tính kế thừa, vừa tận dụng, phát huy hiệu quả các phương thức truyền thống, đồng thời khai thác triệt để các phương thức truyền tải thông tin hiện đại, đang gắn kết sâu rộng vào đời sống, sinh hoạt hằng ngày của mọi người như qua điện thoại, email, zalo, facebook…để cung cấp các thông tin, định hướng về tư tưởng; thông tin cả trong và ngoài nước, cả bằng tiếng Việt và ngoại ngữ. Căn cứ theo nội dung, nhiệm vụ, địa bàn, đối tượng tác động mà người cán bộ làm công tác tư tưởng phải điều tra, phân tách, nghiên cứu để nắm bắt và hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của đối tượng mà từ đó lựa chọn các nhóm biện pháp, hình thức tác động phù hợp. Nội dung công tác tư tưởng phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và thực tiễn đặt ra. Mức độ thông tin phải chính xác, đầy đủ, kịp thời để định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; phương châm theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu để tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong xã hội; đầu tư phương tiện, cơ sở vật chất đảm bảo tính hiện đại, đồng bộ, phù hợp cho công tác tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
 
 

Bài viết khác:

Tạp chí Cộng sản: Khẳng định vị thế ngọn cờ tư tưởng, lý luận hàng đầu của Đảng

Trọng trách của công tác tư tưởng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Công tác tuyên giáo hiện đại, hành động

Phát huy truyền thống 90 năm, ngành Tuyên giáo không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Thế hệ cán bộ Tuyên giáo trẻ tỉnh Hưng Yên Không ngừng phấn đấu và giữ trọn tình yêu với nghề

Nhớ bác Nguyễn Văn Hình - người đón tôi vào ngôi nhà Tuyên giáo

Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến để nâng cao tính thuyết phục của công tác tư tưởng

Ngành Tuyên giáo tỉnh Hưng Yên năng động, sáng tạo trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương

Hưng Yên: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2020)

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.