Thứ Hai, ngày 16 tháng 12 năm 2019 - 3:22:17 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 05/08/2019 - 6:41:20 PM | Lượt xem: 118 | Hoàng Thị Thanh Mai

Hưng Yên: Nhìn lại công tác tuyên truyền sau 5 năm thi hành Hiến pháp năm 2013

Ngày 28/11/2013, tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp năm 2013. Đây là bản Hiến pháp kế thừa các giá trị của các Hiến pháp trước đó, đồng thời tạo lập cơ sở hiến định mới cho thời kỳ đổi mới toàn diện, đồng bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế, đưa sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân lên một tầm cao mới.

Qua 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, có thể thấy rõ tinh thần và nội dung của bản Hiến pháp năm 2013 đã và đang đi sâu vào cuộc sống, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, trong nếp sống văn hóa, trong tổ chức, hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Những kết quả trên, có nguyên nhân quan trọng hàng đầu là do sự phối hợp thực hiện đồng bộ, toàn diện và tiên phong, hiệu quả của công tác tuyên truyền.
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Hưng Yên
Ngay sau khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành và có hiệu lực, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Hưng Yên đã tích cực triển khai thi hành. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh xác định công việc cần ưu tiên thực hiện trong thời gian này là quán triệt trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về nội dung của Hiến pháp. Để tạo cơ sở pháp lý cho công tác tuyên truyền, ngày 27/3/2014, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND về việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh, trong đó chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt, phổ biến, tuyên truyền về vị trí, vai trò, ý nghĩa, giá trị và các nội dung cơ bản của Hiến pháp tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh với các hình thức phong phú, phù hợp, đồng thời bố trí và bảo đảm các nguồn lực về nhân lực, tài chính để triển khai thi hành Hiến pháp, trong đó có công tác tuyên truyền (việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 được UBND tỉnh duy trì hàng năm). Căn cứ các kế hoạch chỉ đạo của tỉnh, 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể; 10/10 huyện, thành phố, thị xã; 161/161 xã, phường, thị trấn và các tổ chức ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh kịp thời ban hành kế hoạch, văn bản và tổ chức tuyên truyền, triển khai thi hành Hiến pháp ở cơ quan, địa phương.
5 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức được 445 hội nghị chuyên đề giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới, ý nghĩa của Hiến pháp năm 2013 tới 30.344 đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Cụ thể, ở  cấp tỉnh, ngày 5/4/2014, UBND tỉnh đã phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức điểm cầu hội nghị trực tuyến giới thiệu phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp tới hơn 100 đại biểu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, báo cáo viên của Đảng cấp tỉnh.
Từ năm 2014 đến năm 2019, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức 01 hội nghị chuyên đề và 12 hội nghị lồng ghép tuyên truyền phổ biến nội dung Hiến pháp năm 2013 đến các thành viên hội đồng; chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện; trưởng, phó phòng Tư pháp cấp huyện; các ban, ngành, đoàn thể và UBND cấp huyện, cấp xã. Ở cấp huyện, cấp xã cũng đã tổ chức được 431 hội nghị chuyên đề và lồng ghép giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới, ý nghĩa của Hiến pháp năm 2013 tới đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 10/10 huyện, thành phố thị xã và 161161 xã phường thị trấn đã tổ chức hội nghị phổ biến giới thiệu những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 cho báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, trưởng thôn, khu phố, tổ trưởng tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác PHPBGDPL năm 2017
Cùng với hình thức chủ đạo là tổ chức nghiên cứu, học tập, phổ biến nội dung Hiến pháp thông qua đội ngũ báo cáo viên, các tài liệu đã được biên soạn, phát hành, việc phổ biến tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các kênh tuyên truyền, cổ động… cũng được quan tâm, chú trọng. Các cơ quan báo chí của tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả như chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, xuất bản ấn phẩm, đăng tải toàn văn, tài liệu hỏi - đáp về Hiến pháp; thường xuyên đưa tin, bài phản ánh các hoạt động nghiên cứu, học tập, triển khai Hiến pháp; đồng thời đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, phê phán những nhận thức sai trái, lệch lạc về Hiến pháp, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức, tinh thần tự giác chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Trong 5 năm, Báo Hưng Yên, Đài PTTH Hưng Yên đã đăng tải hơn 300 tin bài; hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã đã phát sóng 782 tin bài. Các ngành, các địa phương đã kẻ vẽ hàng nghìn pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về Hiến pháp. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức biên soạn đề cương giới thiệu nội dung cơ bản, ý nghĩa, những điểm sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp để cung cấp cho các cơ quan, địa phương; biên soạn và phát hành 2 số chuyên đề tìm hiểu Hiến pháp trên cuốn Bản tin Tư pháp Hưng Yên - Phổ biến giáo dục pháp luật; biên soạn 25 loại tờ gấp, tài liệu hỏi - đáp về Hiến pháp; sổ tay Hiến pháp… cấp phát miễn phí. Trên cơ sở tài liệu được biên soạn và cấp phát, các sở, ngành, địa phương và nhân dân đã nhân bản, in ấn hàng chục nghìn tài liệu cấp phát miễn phí cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, tủ sách pháp luật, tổ hòa giải ở cơ sở và nhân dân trên địa bàn.
Ngoài ra, các ngành, đoàn thể còn vận dụng nhiều hình thức khác để phối hợp lồng ghép tuyên truyền Hiến pháp đạt hiệu quả cao như vận dụng hình thức sân khấu hóa để truyền tải những nội dung quan trọng, nội dung mới của Hiến pháp; tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; sinh hoạt thường kỳ của câu lạc bộ nông dân với pháp luật; cử đội thanh niên xung kích thuộc các chi đoàn về tuyên truyền; nêu gương điển hình tiên tiến chấp hành, bảo vệ Hiến pháp…
Đặc biệt, phát huy hiệu quả lan tỏa sâu rộng và mạnh mẽ của hình thức tuyên truyền quen thuộc là tổ chức cuộc thi tìm hiểu, ngày 27/10/2014, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi được thực hiện đồng bộ, hiệu quả và đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, thu hút được đông đảo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia hưởng ứng. Kết quả, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 57.845 bài dự thi (có 10.555 bài của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; có 47.290 bài của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân của 10 huyện, thành phố). Trong đó, có 100% bài dự thi thực hiện đúng quy định của Ban Tổ chức, nhiều bài dự thi thể hiện được sự tâm huyết của người dự thi với các nội dung của Hiến pháp như: viết tay sạch sẽ, gọn gàng; sưu tầm tư liệu, bổ sung hình ảnh minh họa cho; nhiều bài dự thi của người cao tuổi, học sinh, công nhân, nông dân trực tiếp lao động sản xuất. Căn cứ kết quả chấm bài, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích cho các tập thể; trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 20 giải khuyến khích cho cá nhân và lựa chọn trao 1 giải cho người tham dự cuộc thi cao tuổi nhất, 1 giải cho người tham dự cuộc thi ít tuổi nhất; đồng thời lựa chọn 20 bài gửi tham gia dự thi ở cấp Trung ương (1 bài dự thi đạt giải Khuyến khích cấp Trung ương).
Những đợt sinh hoạt chính trị pháp lý rộng rãi, thường xuyên, liên tục tuyên truyền về Hiến pháp của các cấp, các ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã tạo sức lan tỏa lớn, góp phần nâng cao nhận thức hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Từ đạo luật gốc quan trọng này, 5 năm qua, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tỉnh đã tổ chức, triển khai thi hành các quy định cụ thể của Hiến pháp; rà soát, loại bỏ những quy định, văn bản pháp luật không còn phù hợp hoặc trái với Hiến pháp; xây dựng, bổ sung mới những văn bản pháp luật để cụ thể hóa những điểm mới của Hiến pháp, phù hợp với từng lĩnh vực của đời sống. 5 năm qua, các sở, ban, ngành tỉnh đã tiến hành tổ chức thu thập, tổng hợp được 770 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh được ban hành từ 1/1/1997 đến 31/12/2018 thuộc đối tượng giám sát. Kết quả rà soát, có 285 văn bản đã hết hiệu lực thi hành; 485 văn bản đang còn hiệu lực thi hành; thời điểm rà soát văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ban hành sau ngày 1/1/2014, không có văn bản trái với Hiến pháp năm 2013 cần phải sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới để phù hợp với Hiến pháp; qua rà soát, phát hiện có 52 văn bản cần phải sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế cho phù hợp do văn bản quy phạm pháp luật mới của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương.
Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 được triển khai đồng bộ, bài bản và nghiêm túc từ cấp tỉnh tới cơ sở đã góp phần quan trọng đưa Hiến pháp sớm đi vào cuộc sống. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, pháp luật của các cấp, các ngành, đoàn thể tỉnh đã tạo được sự lan tỏa tích cực trong các tầng lớp nhân dân về tinh thần thượng tôn pháp luật, củng cố niềm tin của Nhân dân vào pháp luật và công lý; phát huy dân chủ, đoàn kết, đồng thuận cùng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân…
HTTM
 
 

Bài viết khác:

Hội nghị tổng kết hoạt động phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang địa phương năm 2019

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VIII có tân Chủ tịch

Hưng Yên: Một số kết quả nổi bật của công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo năm 2019

Thành phố Hưng Yên: Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 73,5 triệu đồng/năm

Thủ tướng chỉ thị tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

Hưng Yên: Hội nghị giao ban báo chí tháng 12/2019

Hưng Yên: Một số kết quả công tác tuyên giáo tháng 11/2019

Quốc hội thông qua dự toán NSNN và phân bổ NSTW năm 2020

Thông cáo số 28 kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.